3. Belastingdienst: Uitstelregeling gaat digitaal

De beconregeling gaat veranderen. Overzichten op papier en cd-rom van team Centrale Verwerking Uitstel (CVU) worden vervangen door digitale berichten. Het gaat om alle informatie die CVU verstuurt aan fiscaal dienstverleners over de uitstelregeling, zoals toegekend en afgewezen uitstel, inleverschema's en eerste en tweede waarschuwingen.
Digitaal uitstel aanvragen was al eerder bekend. Vanaf aangiftejaar 2013 moesten fiscaal dienstverleners in de beconregeling digitaal uitstel aanvragen. Nieuw is dat de terugkoppeling vanuit de Belastingdienst nu ook digitaal gaat verlopen. Vorig jaar heeft CVU deze ontwikkeling reeds aangekondigd.
Fiscaal dienstverleners kunnen de komende tijd zelf bepalen wanneer ze overgaan naar de digitale variant. Zij ontvangen de informatie over belastingjaar 2016 in ieder geval ook nog op cd-rom en papier tot 1 maart 2018. Vanaf belastingjaar 2017 is alleen digitale terugkoppeling mogelijk.

2. Antwoorden op Kamervragen over hybride en volledig elektrische auto's

Vanwege het hogere praktijkverbruik van plug-in hybride auto’s (PHEV’s) is fiscaal stimuleren van deze voertuigen niet meer vergroenend. Dit heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Van Veldhoven en Weijenberg (beiden D66).
Wiebes geeft in zijn antwoorden aan dat het kabinet er daarom – met instemming van het parlement – voor heeft gekozen PHEV’s steeds meer als reguliere auto’s te behandelen. Om die reden is het bijtellingspercentage voor PHEV’s per 1 januari 2016 verhoogd van 7 naar 15.
Daarnaast handhaaft het kabinet het lage bijtellingspercentage van 4 voor nulemissieauto’s tot en met 2020. Omdat het bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s niet wijzigt, wordt het relatieve voordeel voor deze voertuigen versterkt.
De groei van het aantal nieuwverkopen van volledig elektrische auto's is volgens Wiebes stabiel en zal naar verwachting - onder andere door deze relatieve versterking van de stimulering - de komende jaren toenemen.

1. Kamer vraagt meer duidelijkheid over zzp-contracten

Op 29 september 2016 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Wiebes (Financiën) over de onduidelijkheden die de Wet DBA bij zzp'ers en opdrachtgevers oproept. Wiebes verzekerde toen (nogmaals) dat goedwillende zzp'ers en opdrachtgevers geen boete of naheffing krijgen.
Tijdens het debat zijn diverse moties ingediend waarover de Kamer op 4 oktober 2016 heeft gestemd.

De volgende moties zijn aangenomen:
34 036 nr. 22. Motie van Weijenberg (D66)
'constaterende dat de Belastingdienst bij het geven van zekerheid vooraf, modelovereenkomsten strenger toetst dan op grond van wetgeving nodig is;
verzoekt de regering, bij de toetsing van modelovereenkomsten, de volledige ruimte die de wet biedt te gebruiken en het toetsingskader DBA hiermee in lijn te brengen.'

34 036 nr. 30. Motie Ziengs (VVD)
'overwegende dat werkgevers en zelfstandigen belangrijk zijn voor behoud van werk en ondernemerschap;
overwegende dat opdrachtgevers en zelfstandigen door deze nieuwe wet, direct of indirect, niet belemmerd moeten worden om zelf aan de slag te kunnen;
constaterende dat er in sommige sectoren nog onzekerheid is over hoe deze nieuwe wet te gebruiken;
verzoekt de regering, duidelijk te maken en zekerheid te verschaffen dat elke opdrachtgever en zelfstandige die volgens een goedgekeurde modelovereenkomst werkt, is gevrijwaard van naheffingen.'

34 036 nr. 31. Motie Ziengs (VVD)
'overwegende dat opdrachtgevers en zelfstandigen door deze nieuwe wet vooral moeten kunnen blijven ondernemen;
overwegende dat de regering een aantal acties aankondigt waaronder het vergroten van de capaciteit bij de Belastingdienst;
constaterende dat de huidige doorlooptijd van gemiddeld negen weken om een modelovereenkomst te beoordelen door de Belastingdienst erg lang is;
verzoekt de regering, de doorlooptijd bij de Belastingdienst te verkorten en voor het kerstreces de Kamer te informeren.'

34 036 nr. 32. Motie Ziengs (VVD)
'overwegende dat opdrachtgevers en zelfstandigen door deze nieuwe wet vooral moeten kunnen blijven ondernemen;
overwegende dat de regering een aantal acties aankondigt waaronder het inrichten van een meldpunt voor klachten;
constaterende dat een meldpunt niet alleen klachten moet melden, maar ook moet oplossen waar dat mogelijk is;
verzoekt de regering, de knelpunten die uit het meldpunt blijken voortvarend op te lossen en hierover voor het kerstreces de Kamer te informeren.'

34 036 nr. 33. Motie Mei Li Vos en Schouten (PvdA)
'overwegende dat de Wet DBA beoogt schijnzelfstandigheid uit te bannen;
verzoekt de regering, de reeds door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL te heroverwegen.'

34 036 nr. 34. Mei Li Vos (PvdA)
overwegende dat schijnzelfstandigheid leidt tot oneigenlijke concurrentie die ook zelfstandigen benadeelt;
overwegende dat de Wet DBA beoogt schijnzelfstandigheid uit te bannen;
overwegende dat schijnzelfstandigheid relatief veel voorkomt bij pakketbezorgers en medisch specialisten;
verzoekt de regering om, na de transitieperiode stapsgewijs met handhaving aan te vangen en daarbij voorrang te geven aan de pakketbezorgingssector en de medisch specialisten.

34 036 nr. 36. Motie van Weijenberg (D66).
'constaterende dat veel zzp'ers momenteel geen opdrachten krijgen;
overwegende dat de problemen zo snel mogelijk moeten worden opgelost;
verzoekt het kabinet uiterlijk 19 december de eindrapportage van de commissie-Boot en een rapportage over de stand van zaken van de wet DBA te sturen, en op dat moment ook een besluit te nemen over voortgang van de wet.'

  • 1
  • 2