8. Handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

In de autobranche kan er sprake zijn van wisselend gebruik van auto’s. Hierdoor kan het moeilijk zijn om de grondslag voor de bijtelling van het privégebruik vast te stellen. In die gevallen kunt u met deze handreiking de grondslag op een praktische manier vaststellen. Ook kunt u lezen wanneer u over de bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet inhouden en wat u moet administreren.

U vindt de handreiking hier.

7. Nieuw: 'Regelhulp vrijwilligers' voor sportorganisaties en non-profitorganisaties

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
Doet iemand bij u vrijwilligerswerk? En geeft u hem of haar daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een tegemoetkoming in natura? Dan valt de vrijwilliger misschien onder de vrijwilligersregeling. De Regelhulp vrijwilligers geeft u hiervan een indicatie.
Met de Regelhulp vrijwilligers beantwoordt u per vrijwilliger een aantal vragen. Bijvoorbeeld bestuurders, trainers, kantinemedewerkers en sporters kunnen vrijwilliger zijn. Als de vrijwilligersregeling van toepassing is, hoeft u geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Voor sportorganisaties en non-profitorganisaties in Nederland
De regelhulp is voor sportorganisaties (commercieel en non-profit) en voor non-profitorganisaties. U kunt de regelhulp alleen gebruiken voor activiteiten in Nederland.
De Regelhulp Vrijwilligers is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, NOC*NSF, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Werkgevers in de Sport (WOS) en diverse sportbonden.

6. Klantenbrief voor dga’s in verband met pensioenwijzigingen

Als u uw dga-klanten optimaal wilt informeren over de acties die dit jaar nog ondernomen moeten worden, kunt u hen op uw eigen naam het bijgaande memorandum sturen. In dit memorandum wordt in heldere taal een kort overzicht gegeven van de aanstaande wijzigingen en welke acties dit jaar nog moeten worden ondernomen. 

Tip!
Wilt u dit memorandum in een fraai opgemaakt Word-document ontvangen? Stuur dan een mail naar

MEMORANDUM DGA-PENSIOEN

Nieuwe wetgeving pensioen in eigen beheer
Op Prinsjesdag diende staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in over pensioen in eigen beheer. Ondanks dat de Eerste- en Tweede Kamer zich nog over dit wetsvoorstel moeten uitspreken geven we hier al aan wat dit voor uw pensioen betekent. Dit geldt zowel voor pensioen in de opbouw- als in de uitkeringsfase.

Pensioen in eigen beheer
Als u uw pensioen laat uitvoeren door uw BV noemen we dit pensioen in eigen beheer (PEB). Door de fiscale regelgeving en ontwikkelingen van de rentestand leidt PEB in de praktijk tot knelpunten. Er is een groot verschil ontstaan tussen de waarde van het pensioen die de fiscale wetgeving voorschrijft en de werkelijke waarde van de aanspraken. De werkelijke waarde wordt ook wel commerciële waarde genoemd. Door de hoge commerciële waarde van de pensioenverplichting kan de BV in veel gevallen geen dividend uitkeren. Ook bij scheiding of herverzekering van de pensioenaanspraken geeft dit problemen. Vanwege deze knelpunten diende Wiebes op Prinsjesdag het wetsvoorstel in om PEB met ingang van 1 januari 2017 af te schaffen.

Vanaf 2017 kunt u dus geen PEB meer opbouwen. Opbouw van een verzekerd pensioen is nog wel mogelijk. Veel DGA’s zijn al gestopt met de opbouw van PEB. Als u dat nog niet heeft gedaan moet u dit, vanwege de gewijzigde wetgeving, vóór 1 januari 2017 doen. Anders is uw pensioen vanaf 1 januari 2017 fiscaal bovenmatig. Met alle ongewenste fiscale gevolgen van dien. Voor stoppen met opbouw heeft u een besluit nodig van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Wij kunnen u hierbij helpen.

De staatssecretaris wil snel af van de opgebouwde rechten in eigen beheer. Daarom kunt u in
2017, 2018 of uiterlijk 2019 beslissen wat u gaat doen met uw tot 1 januari 2017 in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken.

Welke keuze kunt u maken?
Als u vóór 1 januari 2017 pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd kunt u uw pensioen:
1. afkopen; of
2. omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV; of
3. premievrij maken.

Als u kiest voor optie 1 of 2 moet u uw pensioen eerst verminderen. Dat noemen we afstempelen. Het pensioen wordt zodanig afgestempeld dat de commerciële waarde gelijk is aan de laatst bekende fiscale waarde. Hierdoor nemen uw opgebouwde pensioenaanspraken vaak voor meer dan de helft af. Over de vermindering van uw pensioenaanspraken hoeft u noch uw BV belasting te betalen.

Ad 1. Afkoop pensioen
Als u uw pensioen afkoopt, betaalt de BV aan u de fiscale waarde. Deze geeft u aan in box 1 van de inkomstenbelasting. Maar u hoeft niet de volledige waarde aan te geven. Afhankelijk van het tijdstip van afkoop geldt een belastingkorting. Deze ziet er als volgt uit:

Afkoop in het jaar Korting IB Belaste waarde
2017                   34,5%       65,5%
2018                   25,0%       75,0%
2019                   19,5%       80,5%
2020 e.v.             0,0%        100,0%

De korting geldt alleen voor de waarde van het pensioen dat uw BV aan het einde van 2015 in eigen beheer hield. Over de waarde-aangroei na 2015 moet u wel volledig belasting betalen.

Als u afkoopt in de periode 2017 tot en met 2019 bent u geen revisierente (20%) verschuldigd. Daarna wel. Revisierente is een soort strafbelasting.

Ad2. Omzetting in oudedagsvoorziening bij de BV
U kunt er ook voor kiezen om uw opgebouwde pensioenaanspraken fiscaal geruisloos om te zetten in een oudedagsvoorziening bij uw BV. Ook deze omzetting gaat tegen de fiscale waarde. Uw BV moet deze oudedagsvoorziening te zijner tijd aanwenden voor een lijfrente of een periodieke uitkering De periodieke uitkering mag uw BV zelf (in eigen beheer) uitvoeren.

Ad 3. Pensioen premievrij maken
Zolang u uw pensioen niet afkoopt of omzet in een oudedagsvoorziening bij de BV, blijft het pensioen in eigen beheer in stand. Het PEB groeit niet verder maar u en uw BV blijven wel zitten met de knelpunten. Uw BV moet net als nu jaarlijks de pensioenreserve actuarieel waarderen. In veel gevallen moet de BV ook rekening houden met indexatie van de opgebouwde premievrije aanspraken.

Verzekerd pensioen
De nieuwe regels gelden in principe niet voor een verzekerd pensioen. Dus als u uw pensioen geheel of gedeeltelijk hebt verzekerd kunt u dit (deel) niet afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV. U kunt ook niet uw PEB tegen fiscale waarde omzetten in een verzekerd pensioen. Maar toch verandert er wat voor uw verzekerde pensioen.

Na 2016 kunt u het verzekerde pensioen niet langer meer fiscaal geruisloos overhevelen naar uw eigen BV. Of het verstandig is dit nog in 2016 te doen hangt af van een aantal omstandigheden. Uw pensioenadviseur kan u hierover meer vertellen.

Pensioenadvies
De keuze tussen afkoop, omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV of niets doen is lastig. Welk alternatief het beste bij u past hangt niet alleen af van de fiscale- en financiële consequenties maar ook van de financiële situatie van u en uw BV. Ook uw persoonlijke voorkeur speelt een rol. Daar komt nog bij dat uw partner moet instemmen met uw keuze. Immers uw partner heeft volgens de wet recht op een deel van de aanspraken op partner- en ouderdomspensioen. Bij afkoop of omzetting verdwijnen deze rechten en is het huwelijksvermogensrecht tussen u en uw partner maatgevend.

Een ander aspect is dat in alle gevallen uw oudedags– en nabestaandenvoorziening sterk afnemen. Het is zinvol dat u bij het maken van uw keuze ook direct kijkt naar passende alternatieven om deze voorzieningen weer volledig op niveau te brengen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u en uw partner hulp nodig hebben bij het maken van een keuze en het herstel van uw oudedags- en nabestaanden voorzieningen. Wij raden u aan om u hierbij te laten adviseren door een gekwalificeerde pensioenadviseur. Laat het ons weten wanneer u geen gekwalificeerde pensioenadviseur heeft of niet kunt vinden. Wij kunnen u dan in contact brengen met een gekwalificeerde adviseur van Aegon Adfis.

Met vriendelijke groet,

Naam kantoor

5. Neem snel contact op met uw dga-klanten

Op Prinsjesdag diende Staatssecretaris Wiebes het wetsvoorstel in om pensioen in eigen beheer af te schaffen. 
Als de Kamers dit wetsvoorstel goedkeuren kunnen DGA’ s met ingang van 1-1-2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. DGA’ s die nu pensioen in eigen beheer hebben moeten dit vóór 1-1-2017 premievrij maken.
Stoppen met pensioenopbouw in eigen beheer moet in een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Besluit AVA).
Het Besluit van de AVA moet vóór 1-1-2017 zijn genomen. Anders is het pensioen in eigen beheer op 1-1-2017 fiscaal bovenmatig. Met alle (ongewenste) gevolgen van dien. 
Na dit jaar kunnen DGA’ s nog beslissen of ze de opgebouwde pensioenen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV.

Tip!
Speel op zeker en maak tegen een voor uw klant aantrekkelijk tarief gebruik van de uitgebreide expertise van Aegon Adfis op dit terrein. Neem contact op met Paul Lavrijssen:  (06-11332051).

4. AOW-leeftijd in 2017 verder omhoog

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. Burgers betalen 9 maanden langer AOW-premies en zij ontvangen 9 maanden later hun 1e AOW-uitkering. 
Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor de heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

  • 1
  • 2