8. Belastingdienst start verwerking VA 2017 vanaf 17 december 2016

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt: 
'Hebt u voor uw klant een aanvraag/wijziging/stopzetting voor een voorlopige aanslag 2017 ingediend? De Belastingdienst start de verwerking van ingediende verzoeken vanaf 17 december.
De Belastingdienst wil de voorlopige aanslag baseren op de meest actuele wetten en regels. Daarom verwerkt de Belastingdienst aanvragen, wijzigingen of stopzettingen van de voorlopige aanslag vanaf 17 december, nadat het nieuwe Belastingplan is besproken in de Tweede Kamer.
Na de verwerking krijgt u of uw klant meestal binnen 4 weken bericht. De eerste uitbetaling van de voorlopige aanslag is in januari.'

7. Belastingdienst stuurt werkgevers brief Werkhervattingskas 2017


De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
'Doet u de loonadministratie voor een werkgever met personeel dat verzekerd is voor de werknemersverzekeringen? Vanaf vrijdag 11 november 2016 verstuurt de Belastingdienst de brieven Werkhervattingskas (Whk) 2017 naar werkgevers.
In deze brief staan de percentages voor de gedifferentieerde premies Whk die de werkgever nodig heeft bij de aangiften Loonheffingen 2017.
Alleen werkgevers ontvangen deze brief. Vraag daarom deze brieven tijdig op bij uw klant. Dat voorkomt onnodig belverkeer naar de BelastingTelefoon.'

6. Werkgever? Geef loongegevens zo snel mogelijk door

 Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:
'Voor ruim 2 miljoen werknemers geven werkgevers de loongegevens al vóór het einde van het aangiftetijdvak correct door aan de Belastingdienst. Daar hebben ook WW-gerechtigden voordeel van.
Officieel moet u binnen 31 dagen na afloop van het aangiftetijdvak aangifte loonheffingen doen, maar UWV en de Belastingdienst hopen dat nog veel meer werkgevers hun maandelijkse aangifte loonheffingen sneller doen. Liefst gelijk met, of kort na, het verzenden van de loonstrook.
De loongegevens komen terecht in de zogenoemde polisadministratie. Veel (overheids)organisaties, zoals gemeenten en de SVB, gebruiken deze gegevens. UWV bijvoorbeeld, baseert er onder meer de hoogte van de uitkering van WW-gerechtigden op.
Sinds de Wet werk en zekerheid van kracht is, verrekent UWV de inkomsten van de klant gelijktijdig met hun uitkeringen. Hoe eerder de gegevens bekend zijn, des te kleiner is de kans op verrekening achteraf voor de WW-gerechtigde.
Daarom verzoeken UWV en de Belastingdienst alle werkgevers om zo snel mogelijk de aangifte loonheffingen in te dienen. Liefst gelijk met, of kort na, het versturen van het loonstrookje naar de werknemer.'

5. Geen allocatiefunctie besloten in wettelijke definitie uitzendovereenkomst

De wet omschrijft de uitzendovereenkomst als een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer in het kader van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een ander om onder diens leiding arbeid te verrichten. Uit deze omschrijving volgt niet dat het moet gaan om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar tijdelijke arbeid –ook wel allocatiefunctie genoemd bijvoorbeeld bij ziekte of voor het opvangen van piekwerkzaamheden. Zo’n beperking blijkt ook niet uit de wetsgeschiedenis. Dat heeft de Hoge Raad op 4 november 2016 beslist.

Voor zover uit dit ruime wettelijke begrip ‘uitzendovereenkomst’ problemen voortvloeien voor de bescherming van werknemers die daaronder vallen, maar die niet tijdelijk zijn uitgezonden (zoals in sommige ‘payroll’-constructies) is het in de eerste plaats aan de wetgever om grenzen te stellen. Maar ook de rechter heeft mogelijkheden om maatschappelijk ongewenst gebruik van de regels tegen te gaan, aldus de Hoge Raad. In de zaak waarin de Hoge Raad op 4 november jl. besliste, waren dit soort problemen niet aan de orde. In deze zaak ging om de vraag of een werkgever verplicht was tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendondernemingen. Het hof oordeelde eerder van wel. De Hoge Raad laat die uitspraak in stand.
Met deze uitspraak geeft de Hoge Raad een uitleg aan twee bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die betrekking hebben op uitzendovereenkomsten. Die bepalingen werden in de rechtspraak en de literatuur uiteenlopend uitgelegd.

4. Toekomst van de g-rekening

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft het eindrapport van de werkgroep Verkenning afschaffing g-rekening en eventuele alternatieven, aan de Tweede Kamer aangeboden. Het betreft een bijlage bij de de 18e Halfjaarsrapportage Belastingdienst.
De werkgroep concludeert dat het niet gewenst is om de g-rekening af te schaffen.
Wel concludeert de werkgroep dat er verbeteringen mogelijk zijn bij de huidige g-rekening. Er is winst te behalen voor alle partijen: banken, bedrijfsleven en Belastingdienst. De verbeteringen laten zich indelen in verschillende categorieën waarbij sommige voorstellen op redelijk korte termijn realiseerbaar zijn.
Aanbevolen wordt om hiermee voortvarend aan de slag te gaan. Het digitaliseren van de aanvraag, het verkorten van de deblokkeringstermijn en het geautomatiseerd uitwinnen van de g-rekening bieden een opstap naar verdere verbeteringen.

  • 1
  • 2