8. Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling

De Tweede Kamer is op 17 november 2016 akkoord gegaan met een maatregel die een onbedoelde verruiming van de bedrijfsopvolgingsregelingen repareert. De verruiming is het gevolg van een arrest over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting (BOR) dat de Hoge Raad afgelopen april heeft gewezen.
Met de voorgestelde reparatie wordt de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregelingen weer in lijn gebracht met de uitleg van de wet zoals de Belastingdienst die de afgelopen jaren gehanteerd heeft. De wetswijziging regelt dat zogenoemde indirecte belangen als zodanig niet onder de reikwijdte van de BOR vallen.
Eenzelfde wetswijziging geldt voor de doorschuifregelingen voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting. De wetswijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016. De huidige mogelijkheid om bezittingen en schulden van een lichaam waarin een indirect belang van 5 procent of meer wordt gehouden toe te rekenen aan een lichaam waarin een direct belang wordt gehouden, blijft ongewijzigd bestaan.
De Hoge Raad heeft in een arrest uit april 2016 over de BOR geoordeeld dat aandelenpakketten die een indirect belang van minder dan 5 procent vertegenwoordigen als zodanig onder de bedrijfsopvolgingsregeling kunnen vallen. Het betreft hier situaties waarin een persoon via een holding een belang van minder dan 5 procent in een ander lichaam bezit.
Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om de bedrijfsopvolgingsregelingen ook volledig toe te passen op beleggingsvermogen. De reparatie houdt kort gezegd in dat de uitleg en werkwijze zoals de Belastingdienst die hanteert wettelijk wordt vastgelegd. De overerving van familiebedrijven blijft beschermd. De Eerste Kamer zal op 20 december 2016 over deze maatregel stemmen.

7. Sint en Kerstman gaan voor laag btw-tarief

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt. 'Uitvoeringen van acteurs voor publiek zijn belast met 6% btw. Daarom geldt voor een optreden als Sinterklaas ook het tarief van 6% btw. Dit kunnen optredens zijn voor zowel particulieren als voor bedrijven.
Ook als u een optreden als Sinterklaas organiseert waarvoor u een toegangsprijs vraagt, is dat belast met 6% btw. Dit zijn optredens waar de kinderen vaak ook een klein cadeautje en strooigoed krijgen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de waarde van het cadeautje en strooigoed relatief gering moet zijn ten opzichte van de hoogte van de toegangsprijs. Voor optredens en acteerprestaties van de Kerstman gelden dezelfde voorwaarden.'

6. Bijtelling voordeel privégebruik auto

In 2017 veranderen de CO₂-uitstootgrenzen en de bijbehorende bijtellingspercentages voor het privégebruik van personen- en bestelauto’s van de zaak. Het maakt niet uit op wat voor brandstof de auto rijdt: de uitstootgrenzen en bijbehorende bijtellingspercentages zijn in alle gevallen hetzelfde. Dat betekent dat de bijtelling voor auto’s die in 2017 of daarna voor het eerst op naam worden gesteld, 22% van de cataloguswaarde is.
Alleen voor auto’s zónder CO₂-uitstoot die in 2017 of daarna voor het eerst op naam worden gesteld, geldt een bijtelling van 4%. Deze percentages gelden niet bij excessief privégebruik. Het 4%-percentage geldt voor 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand na de maand van de datum 1e tenaamstelling.

5. Werkwijze telefonisch intrekken bezwaarschrift aangepast

De Belastingdienst neemt telefonisch contact op als een bezwaarschrift is ingediend. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de burgers om meer persoonlijk contact. De huidige werkinstructie vindt op een aantal punten geen steun in de wet. Daarom is opdracht gegeven de werkinstructie aan te passen en in overeenstemming met de wet te brengen.
Dit staat in een brief die staatssecretaris Wiebs (Financiën) naar de Tweede Kamer is gestuurd. De inzet blijft het voor de belastingplichtige zo gemakkelijk mogelijk te maken en niet onnodig te formaliseren. Eén en ander uiteraard binnen wet- en regelgeving.
Dienstverlening
De (te) formele behandeling van klacht- en bezwaarprocedures is door burgers als een van tien belangrijkste knelpunten in de dienstverlening van de overheid genoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de handleiding “Professioneel behandelen van bezwaarschriften” aangegeven dat het zoeken van telefonisch contact in belangrijke mate kan bijdragen aan het snel oplossen van geschillen tussen burger en overheid.
Onderdeel van de Investeringsagenda is om de juridische procedures zo te stroomlijnen dat de dienstverlening meer tegemoet komt aan de maatschappelijke wensen en verwachtingen. Tegelijkertijd mag deze dienstverlening niet ten koste gaan van de rechtsbescherming en de rechtszekerheid.
De Awb
In de Algemene wet bestuursrecht staat dat een bezwaar door belanghebbende alleen schriftelijk kan worden ingetrokken of mondeling tijdens een hoorzitting. Een bezwaarschrift kan door de Belastingdienst alleen als ingetrokken worden beschouwd als er een schriftelijke intrekking van belanghebbende aan ten grondslag ligt.

4. G-rekening aanvragen of al G-rekeninghouder? Gebruik de nieuwe formulieren

Op 28 november 2016 stelt de Belastingdienst nieuwe formulieren voor de G-rekening beschikbaar.
De huidige formulieren ‘Aanvraag G-rekening’ en ‘Verzoek deblokkeren G-rekening’ worden vervangen door nieuwe formulieren met dezelfde naam.
Het huidige formulier ‘Verzoek Opheffing G-rekening’ wordt vervangen door het formulier ‘Verzoek Mutatie G-rekening’. Met dit formulier kunt u:
• een G-rekening opheffen
• een subnummer toevoegen of afvoeren
• het btw-nummer van uw fiscale eenheid toevoegen of afvoeren
• een naamswijziging van de rekeninghouder doorgeven
Waar formulieren downloaden?
U vindt de formulieren op belastingdienst.nl onder ‘Programma’s en formulieren’. U kunt de formulieren downloaden, met de computer invullen, ondertekenen en per post versturen. Het verzendadres is op de formulieren vermeld.

  • 1
  • 2