3. Dga leeft van rekening-courant; onttrekking

Dga X heeft zich zelf in de jaren 2009 tot en met 2011 geen (gebruikelijk) loon uitgekeerd, maar geleefd van opnames in rekening-courant.
Hij beschikt niet over inkomen of vermogen waaruit hij de toename van de rekening-courantschuld heeft kunnen aflossen.
Met de Inspecteur acht Rechtbank Noord-Holland aannemelijk dat de rekening-courantschuld niet kan of zal worden afgelost en dat hij - gelet op zijn positie van dga - en zijn bv zich daarvan bewust hadden moeten zijn. De Rechtbank concludeert dat de bedragen van voormelde opnamen in rekening-courant het vermogen van de bv in de onderscheiden belastingjaren definitief hebben verlaten, waarmee zij als onttrekkingen moeten worden aangemerkt.
Voorts oordeelt de Rechtbank dat X, als dga, ervan op de hoogte moet zijn geweest dat hij een gebruikelijk loon in de zin van artikel 12a Wet LB 1964 behoorde aan te geven. De Rechtbank concludeert hieruit dat X willens en wetens geen looninkomsten heeft aangegeven. De Rechtbank acht in dit verband een boete van 50% passend en geboden.
(Rechtbank Noord-Holland, nr. 15/5752, ECLI:NL:RBNHO:2016:10977)

2. Eindheffing WKR 2016 aangeven in 1e aangifte loonheffingen 2017

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
Is de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) in 2016 overschreden? Dan moet u voor uw klant uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het 1e tijdvak van 2017 de verschuldigde eindheffing aangeven.
Een vergoeding of verstrekking valt onder de werkkostenregeling als de werkgever ervoor kiest deze aan te wijzen als eindheffingsloon. Is op de vergoeding of verstrekking geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering van toepassing? Dan komt deze ten laste van de vrije ruimte. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van het totale fiscale loon (kolom 14 van de loonstaat).

Toetsen van de vrije ruimte
Uiterlijk aan het eind van het jaar moet worden getoetst of de vergoedingen en verstrekkingen boven de vrije ruimte uitkomen. Als het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen die in 2016 onder de vrije ruimte vallen boven die vrije ruimte uitkomen, moet de werkgever over de overschrijding 80% eindheffing betalen.

De eindheffing mag ook eerder worden aangegeven, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak. Als aan het eind van het jaar blijkt dat een werkgever te veel of te weinig eindheffing heeft aangegeven, moet dat worden verrekend. Ook dat gebeurt uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het 1e tijdvak van 2017.

Einde inhoudingsplicht
Eindigt de inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar? Dan wordt de eindheffing aangegeven in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht eindigt.

1. Column: Stop het nutteloze sprokkelen van PE-punten

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar als het einde straks weer nadert leidt dat bij menig adviseur altijd tot enige nervositeit: ‘Heb ik dit jaar wel voldoende PE-punten behaald’, zo vraagt hij zich wanhopig af. Zenuwachtig en met trillende vingers bladert hij de onderwijsbrochures van de diverse cursusorganisaties door op zoek naar iets van zijn gading. Zal ik naar de cursus ‘Hoe word ik een betrouwbare adviseur?’ gaan of naar de cursus ‘Efficiënt uw hond uitlaten voor de hondenbelasting’?

Niet voor niets blijken de najaarscursussen vaak voller te zitten dan de voorjaarscursussen. En daarbij worden ze bevolkt door cursisten van uiteenlopend pluimage.
Met nauwelijks verholen leedvermaak – ik geef het toe – kijk ik ook altijd de enorme waslijst met cursussen door, en waarbij aan de meest vreemdsoortige cursussen meer of minder PE-punten zijn toegekend. Ik stel mij dan een groepje personen voor dat samenzweerderig en op fluistertoon cursussen beoordeelt en wikt en weegt of het de cursus ‘Ik bespaar op de tabaksaccijns door te stoppen met roken!’ twee of drie PE-punten moet toekennen. En enige belangenverstrengeling is dit groepje personen niet vreemd, want de bijeenkomsten van de eigen beroepsorganisatie worden altijd schromelijk overgewaardeerd. Door er dan nog extra PE-punten aan toe te kennen, houd je iedereen voor de gek.

Dus vandaar mijn hartenkreet: stop met deze poppenkast! Het vak van adviseur is een vrij beroep en onderworpen aan de tucht van de markt. Als een adviseur zijn vak niet bijhoudt, betaalt hij daar vanzelf de prijs voor. Hij raakt zijn klanten kwijt en krijgt er in de tegenwoordige tijd nog een aansprakelijkheidsprocedure bij ook. Het is dus bittere noodzaak voor iedere adviseur om zijn vak bij te houden. Doet hij dit niet, dan is hij binnen de kortste keren vanzelf ‘out of business’. Om deze reden is lang geleden ook het middenstands- en vakdiploma afgeschaft. De markt zou zijn werk wel doen. PE-punten verdienen met slaafs cursussen aflopen, draagt niets bij aan de verbetering van de kwaliteit van het vak van adviseur en leidt er alleen maar toe dat ongeïnteresseerde cursisten de zaal bevolken die de ‘rit uitzitten’ en louter voor hun PE-punten komen. Dan schiet de permanente educatie zijn doel voorbij. Zowel voor de docent als voor de wel geïnteresseerde cursisten is dit niet leuk. Na een aantal onprettige ervaringen geven wij bij BelastingRaadgevers dan ook geen cursussen meer; ik leen mij er niet meer voor.

Belangrijker vind ik echter dat de beroepsverenigingen die PE-punten voorschrijven, zoals de NOAB, hun leden nauwelijks serieus nemen. Het is paternalisme ten top. Alsof die leden zichzelf niet bewust zijn van het feit dat permanente educatie in het dynamische vak van adviseur met zijn jaarlijks veranderende wetgeving van levensbelang is om te overleven. Geen betere motivatie dan de boterham, zou ik zo denken. En wat mij ook erg heeft verbaasd, is dat er geen revolte is uitgebroken onder de leden van de beroepsverenigingen. De leden hebben dit kennelijk allemaal geslikt. Je hoort zo her en der wel eens wat gemor en men lacht wat als de bekende boer met kiespijn om dit PE-puntencircus, maar daar blijft het dan ook bij.

Maar ook als er geen PE-puntenverplichting is, worden er fiscale cursussen gegeven door de diverse cursusorganisaties, omdat het noodzaak is dat iedere belastingadviseur zijn vak bijhoudt. En dat kan op een efficiënte manier door middel van een cursus, waarin men kan leren van de docent en van de ervaringen van andere cursisten.

Het goede nieuws is in ieder geval dat u bij BelastingRaadgevers aan deze jaarlijkse PE-puntenstoelendans kunt ontkomen!

Felix Peppelenbosch

  • 1
  • 2