3. Valse WhatsApp-berichten Belastingdienst in omloop


De Belastingdienst waarschuwt voor valse WhatsApp-die uit naam van de Belastingdienst worden verstuurd. In deze berichten worden belastingplichtigen verzocht snel een betalingsachterstand te betalen. De Belastingdienst stuurt echter nooit berichten via WhatsApp. Waarschuw uw klanten over deze valse Whatspp-berichten.

2. Tweede Kamer: behandelschema novelle PEB

Van de zijde van het Ministerie van Financiën is de Tweede Kamer verzocht om een snelle behandeling van de novelle. Het is in verband met de gevolgen voor de praktijk en de budgettaire gevolgen namelijk wenselijk dat de novelle voor het begin van het krokusreces van de Eerste Kamer (24 februari 2017) aldaar is afgehandeld.

De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer (hierna: de commissie) heeft het verzoek om een snelle behandeling gehonoreerd en heeft daarbij het volgende behandelschema vastgesteld:
- Maandag 23 januari - novelle ingediend bij de Tweede Kamer
- Eventueel: vroeg in de vergaderweek van maandag 23 januari - besloten technische briefing
- Maandag 30 januari om 14.00 uur - inbreng verslag
- Vrijdag 3 februari - nota naar aanleiding van het verslag
- Dinsdag 7 februari om 13.30 uur - extra procedurevergadering in verband met aanmelden wetsvoorstel voor plenaire behandeling op dezelfde dag
- Dinsdag 7 februari - plenaire behandeling
- Donderdag 9 februari aan begin middagvergadering – stemmingen

1. Novelle PEB naar Tweede Kamer

Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. In een brief van 20 december 2016 is de Eerste Kamer in overweging gegeven de stemming over dit wetsvoorstel uit te stellen. Aanleiding voor dit uitstel waren signalen vanuit de praktijk over de aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting, een aftrek die een budgettaire tegenvaller tot gevolg zou kunnen hebben. In de hiervoor genoemde brief is aangegeven dat het met het oog op een ordentelijke besluitvorming in de Eerste Kamer noodzakelijk werd geacht eerst nader onderzoek te doen. Op deze manier kon worden onderzocht of, en zo ja in welke mate de bedoelde mogelijkheid en de daaraan gekoppelde budgettaire derving zich daadwerkelijk zouden kunnen manifesteren. De Eerste Kamer heeft de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen vervolgens aangehouden.

Het toegezegde nadere onderzoek naar de mogelijkheden om toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de winst te brengen is inmiddels afgerond. De conclusie van dit onderzoek is dat het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 34e Wet VpB 1969 aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie op het moment van afkoop of omzetting uitsluit, waardoor ook de budgettaire derving zich niet kan voordoen. In het hiervoor genoemde antwoord in de memorie van antwoord is abusievelijk geen rekening gehouden met deze bepaling, waardoor ten onrechte de suggestie is gewekt dat een dergelijke aftrek wel mogelijk is. Het onderzoek heeft echter ook uitgewezen dat de in genoemd artikel 34e opgenomen aftrekbeperking te stringent is. Het volledig uitsluiten van de aftrek is ongewenst omdat het een kleine groep van rond 6% van de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) betreft die in vergelijking met de hele populatie ten onrechte benadeeld zou worden. Om die reden wordt in deze novelle alsnog een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen voorgesteld.

  • 1
  • 2