8. WOB-verzoek onbelast afboeken rc-schuld dga


Er is geen beleid geformuleerd door de Belastingdienst of het ministerie van Financiën over de geconstateerde mogelijkheid om belastingvrij de rekening courantschuld van de dga aan zijn bv af te boeken, zoals aan de orde is geweest in een artikel van het Financieele Dagblad van 16 april 2016. 
Dit schrijft staatssecretaris Wiebes (Financiën) naar aanleiding van een WOB-verzoek. 
Op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie wordt per casus een afweging gemaakt. Wel is aan de Belastingdienst een aantal handvatten gegeven door een memo dat is opgesteld door een aantal medewerkers van de Belastingdienst. Dit memo is op 1 juni 2016 opgesteld en is aangekondigd in een intranetbericht. Zowel het memo als het intranetbericht komen voor openbaarmaking in aanmerking, aldus Wiebes.

Achtergrond
Overtollig lenen door de dga bij de eigen bv is een constant fiscaal aandachtspunt van de Belastingdienst. Vaak worden er met belastingplichtigen afspraken gemaakt over het afbouwen van rekening courantposities, maar er wordt natuurlijk ook gecorrigeerd. Eén van de meest vergaande correcties is die waarbij de opgelopen rekening courant stand (gedeeltelijk) als een uitdeling wordt aangemerkt.
In het Weekblad voor Fiscaal Recht van juli 2015 heeft H.]. Meijer (WFR 2015/918: Relatieve schijnleningen aan aandeelhouders) een artikel geschreven waarbij hij deze stelling in het voordeel van belastingplichtige ombuigt, namelijk als de uitdeling langer dan 5 jaar geleden geconstateerd had moeten worden; de termijn om na te vorderen dan verstreken is. Of omdat er geen sprake zou zijn van een nieuw feit waardoor er niet kan worden nagevorderd over de achteraf geconstateerde uitdeling. In die gevallen zou de rekening courantschuld verdwenen zijn zonder enige heffing.

Het Ministerie van Financiën heeft met betrekking tot deze stelling als volgt gereageerd naar het Financieel Dagblad:
'De Belastingdienst bestrijdt gevallen van belastingvrij wegstrepen van een rekening courantschuld van de dga aan zijn bv. Belastingvrij wegstrepen komt er op neer dat de dga en zijn adviseur eerst jarenlang onjuist aangifte doen en vervolgens stellen dat de inspecteur niet meer kan navorderen. Het wettelijke nieuw feit-vereiste zou dit in de weg staan. Wie opzettelijk onjuist aangifte doet wordt niet beschermd door het nieuw feit-vereiste. Er zal navordering plaatsvinden. Daarnaast kunnen in die
situaties boetes worden opgelegd of een strafrechtelijk traject worden gestart. In dat laatste geval is de verjaringstermijn twaalf jaar.'

7. Begrip ‘woning’ ingevuld in verband met verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Een onroerende zaak geldt als woning als deze voor bewoning is ontworpen en gebouwd. En als een pand na een mogelijke verbouwing met het oog op een andere bestemming dan wonen vrij gemakkelijk weer voor bewoning geschikt te maken is. Deze definitie van een woning heeft de Hoge Raad op 24 februari gegeven.
De definitie is van belang voor de hoogte van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een onroerende zaak. In 2011 is dit tarief verlaagd voor de aankoop van woningen. Alleen is het begrip woning in de wet niet omschreven. Uit de wetsgeschiedenis heeft de Hoge Raad opgemaakt dat het de bedoeling van de wetgever was de verlaagde overdrachtsbelasting te laten gelden voor bouwwerken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning.
Wanneer de aard van een bouwwerk ondanks de definitie van de Hoge Raad toch niet geheel duidelijk is, kunnen ook eisen of beperkingen die publiekrechtelijke voorschriften leggen op het (gebruik van het) bouwwerk een rol spelen.

6. Belastingdienst mag foto’s snelwegcamera’s niet gebruiken

De Belastingdienst mag voor de controle van rittenregistraties in het kader van privégebruik van een auto van de zaak geen gebruik maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Voor het gebruik van deze beelden bestaat namelijk geen toereikende wettelijke grondslag. Dat oordeelde de Hoge Raad op 23 februari in drie zaken.
Drie belastingplichtigen mogen van hun werkgever een auto van de zaak gebruiken. Zij hebben aangegeven dat zij niet privé in deze auto rijden. Jaarlijks overleggen ze aan de Belastingdienst een rittenregistratie waaruit blijkt dat het privégebruik van de auto onder de 500 kilometer is gebleven. De Belastingdienst accepteert deze rittenregistraties niet omdat de auto’s zijn gesignaleerd op locaties die niet overeenkomen met de gegevens in de rittenregistraties. De belastingdienst heeft dit vastgesteld aan de hand van foto’s die zijn gemaakt door snelwegcamera’s van het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Deze camera’s zijn voorzien van automatische nummerplaatherkenning ( ‘Automatic Number Plate Recognition’ (ANPR)).
De Hoge Raad oordeelt dat het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt door de manier van het verzamelen en gebruiken van de met ANPR-camera’s verkregen gegevens. Het gaat hier namelijk niet om één of enkele waarnemingen in de openbare ruimte, maar om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en jarenlang bewaren van gegevens over de bewegingen van voertuigen op diverse plaatsen in Nederland. Een voldoende precieze wettelijke grondslag - die in zo’n geval is vereist op grond van artikel 8 EVRM - ontbreekt hiervoor.

5. Forum-onderzoek: OZB steeds vaker uit bedrijfskas 


Bedrijven krijgen vaker een sterkere verhoging van de onroerendezaakbelasting dan de ‘gewone burger’. Dat blijkt uit onderzoek van opinieblad Forum, dat de OZB-ontwikkelingen in 20 grote en kleine gemeenten onderzocht. Een steeds groter deel van de gemeentebegroting wordt zo door bedrijven betaald. De gemiddelde stijging van de OZB-aanslag in euro’s bedraagt in de onderzochte gemeenten dit jaar 2,35 procent ten opzichte van vorig jaar. 

De onroerendezaakbelasting is een van de weinige middelen die gemeenten hebben om eigen inkomsten te genereren. Hoe ze hun tarief berekenen, mogen gemeenten voor een groot deel zelf weten. Wie de verschillende begrotingen leest, ziet een scala aan varianten die in de gemeentehuizen wordt gebruikt. Zo laat de gemeente Tilburg de stijging afhangen van de stijging van het bruto binnenlands product (0,9 procent). Andere gemeenten hebben vastgelegd dat het tarief een collegeperiode hetzelfde blijft of juist altijd met een x-bedrag wordt verhoogd. 
Minister Plasterk (BZK) heeft de maximale gemiddelde tariefstijging van de OZB voor dit jaar op 1,97 procent gesteld. Maar in het Forum-onderzoek bedraagt die stijging voor bedrijfspanden ruim 3,5 procent.

4. Aangifte inkomstenbelasting van start

Vanaf 1 maart doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016. Directeur Interactie van de Belastingdienst Eline Spros-Vierkant, verantwoordelijk voor de aangiftecampagne, gaf op 28 februari het startsein. Dit jaar kregen 8,6 miljoen mensen een uitnodiging om aangifte te doen: 7,4 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen ook dit jaar vóór 1 juli of zij geld terugkrijgen of moeten betalen.
Goed kijken
‘We hebben ook dit jaar weer stappen gezet om het aangifteproces beter te maken dan vorig jaar’, vertelde Spros op 28 februari. De capaciteit van de systemen is vergroot, zodat meer mensen tegelijkertijd aangifte kunnen doen. Daarnaast zijn in de vooraf ingevulde aangifte, die vanaf morgen weer voor iedereen beschikbaar is, ook dit jaar weer meer gegevens ingevuld dan vorig jaar. ‘Maar’, zo stelde Spros, ‘het is belangrijk dat iedereen die gegevens in zijn eigen aangifte goed controleert en waar nodig aanvult. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor de aangifte die je indient’.
Hulp voor wie dat nodig heeft
De Belastingdienst helpt wie hulp nodig heeft op verschillende manieren. Zo is er ook dit jaar weer op 32 locaties hulp bij aangifte beschikbaar. Daarnaast heeft de Belastingdienst voor mensen en organisaties die anderen ondersteunen bij inkomstenbelastingen en toeslagen een nieuw online platform gepubliceerd: het Kennisnetwerk belastingen en toeslagen. Dit Kennisnetwerk biedt lesmodules over de inkomstenbelasting en toeslagen en informatie over actuele regelgeving, wijzigingen, nieuws en verstoringen. Ook kan iedereen dit jaar gebruik maken van een aangiftechecklist. Met deze checklist kunnen veelgemaakte fouten in de aangifte worden voorkomen door vooraf per onderwerp te bekijken waar goed op gelet moet worden.
Aangifte is vanaf 1 maart mogelijk via www.belastingdienst.nl/aangifte. Mensen die de vooraf ingevulde gegevens niet hoeven aan te vullen of te wijzigen, kunnen de app Aangifte 2016 op smartphone of tablet gebruiken. Vragen kunnen worden gesteld via Twitter @Belastingdienst, de Facebookpagina van de Belastingdienst en de Belastingtelefoon.

  • 1
  • 2