8. € 10 miljoen extra voor energiebesparing historische woningen

Wie een woning met de status van rijksmonument heeft, kan een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hiervoor
€ 10 miljoen extra vrijgemaakt.

Het geld is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie van een rijks-monumentale woning. Nu is er jaarlijks circa € 30 miljoen beschikbaar voor de restauratie van deze monumenten. Daar komt nu eenmalig € 10 miljoen bij voor energiebesparing. Uit ervaring blijkt dat een restauratie het beste moment is om energiebesparende maatregelen in monumenten aan te brengen.

Lening
Vanaf 1 juni kunnen eigenaren van woonhuizen een gecombineerde lening aanvragen voor de restauratie én de energiebesparende maatregelen. Monumentenbezitters kunnen uit het fonds een lening met lage rente krijgen.

De regeling wordt ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds.

Lees het bericht op rijksoverheid.nl

7. Kamerbrief maatregelen BelastingTelefoon en aftrek medische kosten

Tijdens het vragenuur van 28 maart 2017 zijn door de Tweede Kamer aan de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld naar aanleiding van het bericht 'BelastingTelefoon geeft nog steeds erg vaak het verkeerde antwoord'. De staatssecretaris heeft toen een aantal verbetermaatregelen aangekondigd die hij de komende maanden doorvoert. In de 20e Halfjaarsrapportage zal over de genomen maatregelen worden gerapporteerd, schrijft de staatssecretaris in deze brief aan de Kamer.
Voorts is bij de regeling van werkzaamheden van 29 maart gevraagd om binnen een week de vraag te beantwoorden of de informatie die de BelastingTelefoon over de aftrek van medische kosten geeft al dan niet klopt. En mocht het niet kloppen wat zijn dan de rechtsgevolgen als belastingplichtigen foutieve informatie gebruiken bij het invullen van hun aangifte.
Wanneer een belastingplichtige op basis van foutieve informatie verkregen via de BelastingTelefoon de aangifte te goeder trouw invult, heeft dat als rechtsgevolg dat de Inspecteur bij het beoordelen van de aangifte deze fout mag corrigeren, wat leidt tot een juiste aanslag. Een boete is op een dergelijk punt uiteraard niet aan de orde, aldus de staatssecretaris.

6. Houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem

Houders van aandelen aan toonder zijn straks te identificeren via hun effectenrekening. Zij kunnen niet langer anoniem blijven. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor de financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie), mede namens minister Dijsselbloem (Financiёn), dat vandaag voor consultatie op internet is geplaatst. De regeling is eerder in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

Het is de bedoeling dat aandelen aan toonder alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair. Bijvoorbeeld een bank of een beleggingsonderneming. Omdat de effectenrekening op naam staat is anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk. Als het nodig is, kunnen opsporingsdiensten bij intermediairs gegevens opvragen van de houder van die rekeningen. Daarmee volgt het kabinet de aanbevelingen van het Global Forum en de Financial Action Task Force (FATF).
Aandeelhouders die hun stukken thuis bewaren, kunnen die ter bewaring aanbieden bij een door de vennootschap aangewezen intermediair. Zij hebben daarvoor twee jaar de tijd na inwerkingtreding van de wet; anders vervallen hun toonderstukken. De vennootschap stelt op dat moment de prijs vast voor de aandelen die zijn vervallen en stort deze prijs in de consignatiekas. Een houder van een vervallen aandeel aan toonder kan zich dan melden bij de consignatiekas om de prijs van het aandeel met eventuele rente te incasseren. In die kas zit geld van de vennootschap dat in bewaring is gegeven aan het ministerie van Financiёn.
Verder kan een vennootschap aandelen aan toonder omzetten in aandelen op naam. In dat geval moet er rekening mee worden gehouden dat niet alle houders van zo’n aandeel zich melden. Die blijven dus voor langere tijd onbekend. Daarom vervallen de aandelen aan toonder twintig jaar na inwerkingtreding van de wet. Tot die tijd kan een aandeelhouder met toonderstuk zich laten registreren als aandeelhouder op naam.

5. Ontvanger verleent terecht geen uitstel van betaling; juist toetsingskader

X heeft bij de Ontvanger om uitstel van betaling verzocht voor belastingaanslagen in verband met een cassatieprocedure. De Ontvanger wilde alleen uitstel van betaling verlenen onder de voorwaarde dat zekerheid werd gesteld. Hieraan werd niet voldaan, zodat de Ontvanger het verzoek heeft afgewezen. Kern voor de beslissing van de Ontvanger was onverhaalbaarheid van belastingaanslagen voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro terwijl de Ontvanger nagenoeg geen verhaalsmogelijkheden bekend waren.
X heeft er bij de Nationale ombudsman over geklaagd dat de directeur Belastingen van de Belastingdienst afwijzend heeft beslist op zijn beroep tegen de beslissing van de Ontvanger.
De Nationale ombudsman acht de klacht niet gegrond. Hij volgt X niet in zijn stelling dat bij de beslissing een onjuist toetsingskader is gehanteerd. De Ontvanger kon volgens de Nationale ombudsman tot het standpunt komen dat sprake was van vrees voor onverhaalbaarheid. De directeur van de Belastingdienst kon voorts in redelijkheid de beslissing van de Ontvanger volgen.
Dat de Ontvanger tijdens de procedure bij het Hof wel ongeclausuleerd uitstel heeft verleend maakt dit niet anders. Ieder nieuw verzoek om uitstel geeft een nieuw toetsmoment waarbij de op dat moment van belang zijnde feiten en omstandigheden beslissend zijn.

Rapport nr. 2017/043

4. Laag btw-tarief voor het bekijken van kerkelijke ornamenten

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
Vraagt u een toegangsprijs voor het bekijken van de oorspronkelijke ornamenten van een monumentale kerk via steigers of dakgoten? Dan rekent u 6% btw over de toegangsprijs.
Verleent de beheerder van een monumentale kerk toegang tot steigers en dakgoten rond het gebouw zodat het publiek de oorspronkelijke ornamenten aan de buitenkant kan bezichtigen? Bijvoorbeeld reliëfs, luchtboogfiguren en andere beelden? Dan is deze dienst vergelijkbaar met het verlenen van toegang tot een kerk met museale objecten. Daarom geldt het lage btw-tarief van 6%.

  • 1
  • 2