6. Uitgaven voor behalen van rijbewijs niet aftrekbaar als scholingsuitgaven

X verricht sinds 2009 werkzaamheden voor mevrouw Y. Hij is de verzorger en begeleider van Y in verband met haar ziekte, MS. Voor die werkzaamheden heeft hij in 2011 een bedrag van € 20.041 aan loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ontvangen. In 2010, 2011 en 2012 heeft X autorijlessen gevolgd en rijexamen gedaan.
In geschil is of X op basis van artikel 6.27, lid 1, Wet IB 2001 aftrek toekomt ter zake van door hem gemaakte kosten voor het behalen van een rijbewijs.
Hof Amsterdam aanvaardt de stelling van X dat hij de rijlessen heeft gevolgd met als uitsluitend oogmerk om, als onderdeel van zijn zorgtaken, zijn cliënte te kunnen vervoeren en dat hij anders zijn werk – en daarmee zijn inkomen – in ieder geval voor een deel zou hebben verloren. Toch vormen de uitgaven geen scholingsuitgaven.
Met Rechtbank Noord-Holland is het Hof van oordeel dat de uitgaven voor het behalen van een regulier rijbewijs strekken tot algemene en duurzame verbetering van de persoonlijke uitrusting van de houder van het rijbewijs.
( Hof Amsterdam, nr. 16/00313)