3. Toeslagen: voor- en nadelen van de voorschotsystematiek

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:

Hebt u klanten die een toeslag ontvangen van Belastingdienst/Toeslagen? Zij ontvangen maandelijks een voorschot om hen tegemoet te komen in de kosten die zij maken voor zorgpremie, huurwoning of levensonderhoud/opvang van kinderen. Door de wettelijke systematiek van voorschotten is het echter onvermijdelijk dat er in sommige gevallen achteraf sprake zal zijn van terugvorderingen en nabetalingen.

Maandelijks keert de Belastingdienst circa € 1 miljard aan toeslagvoorschotten uit. De bedragen van de voorschotten baseert Belastingdienst/Toeslagen onder meer op een schatting van het actuele inkomen van de burger. De burger moet die schatting van het inkomen zelf opgeven. Een belangrijke oorzaak van terugvorderingen of nabetalingen is een verkeerd geschat inkomen in de voorschotfase. Na afloop van het toeslagjaar stelt Belastingdienst/Toeslagen de toeslag definitief vast op basis van het daadwerkelijk genoten inkomen.
Hulp bij het schatten van inkomen
Het schatten van het inkomen voor toeslagen is soms lastig voor burgers. Voor hulp bij het aanvragen van toeslagen en het maken van een schatting van het inkomen kunnen burgers contact opnemen met de BelastingTelefoon.
Daarnaast heeft de Belastingdienst een netwerk van 145 Toeslagenservicepunten waar burgers terecht kunnen voor hulp.

Wijzigingen doorgeven

Omdat de Belastingdienst Toeslagen in de voorschotfase niet op de hoogte is van eventuele veranderingen in het leven van de burger, is het niet mogelijk om daarop vooraf de toeslag te baseren. Alleen de burger zelf kent zijn actuele situatie. Daarom moet de burger zelf wijzigingen aan de Belastingdienst doorgeven via Mijn toeslagen op toeslagen.nl. Op deze site staat ook hoe de burger een wijziging kan doen.

Terugvorderingen voorkomen

Op het moment dat de toeslagen voor het komend jaar automatisch doorlopen, past Belastingdienst/Toeslagen waar nodig en mogelijk de inkomens aan op basis van de bekende inkomensgegevens. Doel hiervan is dat het geschatte inkomen zo min mogelijk afwijkt van het na afloop van het toeslagjaar definitief vast te stellen inkomen. Dan hoeft er minder te worden teruggevorderd.
Hebt u klanten die al weten dat zij in het nieuwe jaar een nieuwe baan krijgen, dan moeten zij dit inkomen zelf controleren en eventueel aanpassen. Dat is op de beschikking vermeld.

Pilot proactief attenderen

Belastingdienst/Toeslagen attendeert burgers in een onlangs gestarte proef proactief bij bepaalde levensgebeurtenissen. Bij een nieuwe baan of afstuderen, worden ze geadviseerd hun inkomen opnieuw te schatten.
De vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit zijn gepubliceerd. De ingangsdatum is 2 keer eerder uitgesteld, maar de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 gaat met deze bekendmaking definitief door.