3. Toeslagen: voor- en nadelen van de voorschotsystematiek

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:

Hebt u klanten die een toeslag ontvangen van Belastingdienst/Toeslagen? Zij ontvangen maandelijks een voorschot om hen tegemoet te komen in de kosten die zij maken voor zorgpremie, huurwoning of levensonderhoud/opvang van kinderen. Door de wettelijke systematiek van voorschotten is het echter onvermijdelijk dat er in sommige gevallen achteraf sprake zal zijn van terugvorderingen en nabetalingen.

Maandelijks keert de Belastingdienst circa € 1 miljard aan toeslagvoorschotten uit. De bedragen van de voorschotten baseert Belastingdienst/Toeslagen onder meer op een schatting van het actuele inkomen van de burger. De burger moet die schatting van het inkomen zelf opgeven. Een belangrijke oorzaak van terugvorderingen of nabetalingen is een verkeerd geschat inkomen in de voorschotfase. Na afloop van het toeslagjaar stelt Belastingdienst/Toeslagen de toeslag definitief vast op basis van het daadwerkelijk genoten inkomen.
Hulp bij het schatten van inkomen
Het schatten van het inkomen voor toeslagen is soms lastig voor burgers. Voor hulp bij het aanvragen van toeslagen en het maken van een schatting van het inkomen kunnen burgers contact opnemen met de BelastingTelefoon.
Daarnaast heeft de Belastingdienst een netwerk van 145 Toeslagenservicepunten waar burgers terecht kunnen voor hulp.

Wijzigingen doorgeven

Omdat de Belastingdienst Toeslagen in de voorschotfase niet op de hoogte is van eventuele veranderingen in het leven van de burger, is het niet mogelijk om daarop vooraf de toeslag te baseren. Alleen de burger zelf kent zijn actuele situatie. Daarom moet de burger zelf wijzigingen aan de Belastingdienst doorgeven via Mijn toeslagen op toeslagen.nl. Op deze site staat ook hoe de burger een wijziging kan doen.

Terugvorderingen voorkomen

Op het moment dat de toeslagen voor het komend jaar automatisch doorlopen, past Belastingdienst/Toeslagen waar nodig en mogelijk de inkomens aan op basis van de bekende inkomensgegevens. Doel hiervan is dat het geschatte inkomen zo min mogelijk afwijkt van het na afloop van het toeslagjaar definitief vast te stellen inkomen. Dan hoeft er minder te worden teruggevorderd.
Hebt u klanten die al weten dat zij in het nieuwe jaar een nieuwe baan krijgen, dan moeten zij dit inkomen zelf controleren en eventueel aanpassen. Dat is op de beschikking vermeld.

Pilot proactief attenderen

Belastingdienst/Toeslagen attendeert burgers in een onlangs gestarte proef proactief bij bepaalde levensgebeurtenissen. Bij een nieuwe baan of afstuderen, worden ze geadviseerd hun inkomen opnieuw te schatten.
De vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit zijn gepubliceerd. De ingangsdatum is 2 keer eerder uitgesteld, maar de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 gaat met deze bekendmaking definitief door.

2. Brief stopzetten EKA: uw klant hoeft niets te doen

De Belastingdienst meldt het volgende: 
‘Heeft uw klant een brief ontvangen over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)? Dan kan hij die negeren.
De EKA is al een poosje geleden vervangen door SBA (Serviceberichten Aanslag). Toch zijn er nog automatische stopzettingsbrieven voor de EKA gestuurd. Hoe komt dit? De EKA liep tot belastingjaar 2013. Als er langer dan 3 jaar geen EKA was verstuurd, stopte deze automatisch. Het systeem verstuurde vervolgens een automatische stopzettingsbrief naar de betrokkene. Dat is nu ook gebeurd.Heeft een ondernemer zo'n brief ontvangen? Dan hoeft hij niets te doen. Voor uw klant verandert er niets. We stoppen de automatische verzending van deze brieven.’

1. Nieuwe transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning

De Europese Commissie heeft op 21 juni 2017 nieuwe strenge transparantieregels voorgesteld voor intermediairs - zoals belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten - die voor hun cliënten fiscale planningconstructies opzetten en promoten.
 
Grensoverschrijdende fiscale planningconstructies met bepaalde eigenschappen of zogenaamde "wezenskenmerken" die tot inkomstenverlies voor de overheid kunnen leiden, zullen straks automatisch bij de belastingautoriteiten moeten worden gemeld voordat er gebruik van wordt gemaakt.
De Commissie heeft belangrijke wezenskenmerken in kaart gebracht, zoals het gebruik van verliezen om de verschuldigde belastingen te beperken, het gebruik van bijzondere fiscale gunstregimes, of het opzetten van constructies via landen die niet voldoen aan de internationale normen inzake goed bestuur.


De verplichting om een grensoverschrijdende regeling die een of meer van deze wezenskenmerken vertoont, te melden, komt te liggen bij:

- de intermediair die de grensoverschrijdende regeling aan een onderneming of particulier heeft aangeboden om te implementeren en te gebruiken;

- de onderneming of particulier aan wie het advies is verstrekt, wanneer de intermediair die de grensoverschrijdende regeling aanbiedt, niet in de EU is gebaseerd, of wanneer hij door beroeps- of geheimhoudingsregels is gebonden;

- de onderneming of particulier die de grensoverschrijdende regeling implementeert wanneer deze door eigen belastingadviseurs of advocaten is opgezet.


De lidstaten zullen de inlichtingen die zij over fiscale planningconstructies ontvangen, automatisch uitwisselen via een centraal gegevensbestand, waardoor zij snel op de hoogte zullen zijn van nieuwe risico's van belastingontwijking en maatregelen zullen kunnen nemen om schadelijke constructies te blokkeren. De verplichting om een regeling te melden, betekent niet automatisch dat deze schadelijk is maar alleen dat de belastingautoriteiten ze van naderbij moeten bekijken. Voor de bedrijven die de transparantieregels niet nakomen, zullen de lidstaten doeltreffende en ontradende sancties moeten invoeren, als een krachtig nieuw afschrikmiddel tegen al wie fiscaal misbruik aanmoedigt of faciliteert.


De nieuwe regels zijn alomvattend: zij gelden voor alle intermediairs, alle constructies die schadelijk kunnen zijn, en alle lidstaten. Nadere informatie over elke fiscale regeling die een of meer wezenskenmerken vertoont, zal aan de belastingautoriteit van het thuisland van de intermediair moeten worden gemeld binnen vijf dagen nadat de regeling aan een cliënt ter beschikking werd gesteld.

(Persbericht Europese Commissie, nr. IP/17/1663)

  • 1
  • 2