8. Evaluatie Wet Uniformering Loonbegrip: Top of Flop of Top noch Flop?

Op 18 juli 2017 zond de staatssecretaris van Financiën het onderzoeksrapport ‘Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip’ (ULB) naar de Tweede Kamer.
Deze wet is op 1 januari 2013 ingegaan. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel ULB (Kamerstukken 32.131) dat op 14 september 2009 bij de Tweede Kamer werd ingediend, is destijds door het kabinet een inschatting gemaakt van het besparingspotentieel aan administratieve lasten voor het bedrijfsleven in orde van grootte van € 380 miljoen. 
Daarbij is ervan uitgegaan dat het kabinet verwachtte dat door uniformering van het loonbegrip in combinatie met verdere stappen, zoals een loonsomheffing, de loonaangifte aanzienlijk vereenvoudigd zou worden. Bovendien is het voornemen dat de Belastingdienst zelf een aangifteprogramma kon gaan aanbieden waarmee de loonheffingen berekend konden worden niet uitgekomen. 
Verder zijn enkele verstoringen opgetreden ten opzichte van de verwachtingen die er in 2009 nog waren. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van een uniform loonbegrip, omdat het UWV nog steeds vraagt om het SV-loon, pensioenfondsen en verzekeraars nog deels hun eigen loonbegrippen hanteren en in cao’s en bedrijfstakeigenregelingen ook nog andere loonbegrippen voorkomen. 
De loonadministratie is complex door de vele fiscale en sociale veranderingen in wet- en regelgeving die elk jaar plaatsvinden. En de loonsomheffing of een stap in de richting daarvan heeft nog geen doorgang gevonden.

Ervaringen intermediairs
Heeft ULB geleid tot verandering in behoefte werknemers aan informatie door werkgevers over loonstrook? Intermediairs geven aan dat de uniformering het begrijpelijker maakt voor werknemers, daar waar de loonstroken ook daadwerkelijk zijn aangepast. Het overgrote deel van de werkgevers geeft aan dat men geen structurele verandering heeft gemerkt in het aantal vragen over de gegevens op de loonstrook van werknemers. Slechts een zeer beperkt percentage geeft aan minder vragen te hebben ontvangen.

Heeft ULB doorgewerkt in merkbare vermindering gegevens of vereenvoudiging loonaangifte?
De intermediairs geven aan dat de ULB weliswaar heeft geleid tot minder en/of een samenvoeging van gegevens in de loonaangifteset, maar dat dit in de praktijk niet zo wordt ervaren. De belangrijkste reden is dat er nog heel veel loongegevens overblijven en dat bovendien de loongegevens uit de loonadministratie naar de loonaangifte via de software automatisch worden herleid. 15% van de werkgevers ervaart een structurele verandering in het aantal gegevens dat in de loonaangifte verwerkt moet worden. Bedrijven die de loonadministratie zelf uitvoeren ervaren in grotere mate veranderingen.

Heeft ULB gezorgd voor verandering in kosten voor loonadministratie of uitbesteding daarvan?
Samenvattend is uit de interviews met intermediairs naar voren gekomen dat bedrijven die de loonadministratie geheel of gedeeltelijk uitbesteden, als gevolg van de ULB geen merkbare verandering van kosten hebben ondervonden. Daarnaast geven de softwareleveranciers aan dat de wijzigingen die voor de ULB in hun software gedaan zijn, niet hebben geleid tot een verandering in de prijs van de pakketten die zij aanbieden.

Heeft ULB geleid tot beslissing zelfstandig loonadministratie te voeren of uit te besteden? Intermediairs geven aan dat geen enkele klant door de ULB heeft besloten de loonadministratie in eigen beheer te gaan uitvoeren of juist te gaan uitbesteden.

Conclusie
Vastgesteld kan worden, dat de door de ULB gerealiseerde regeldrukverlichting maar als zeer beperkt wordt ervaren. Van de andere kant bezien heeft een complexe operatie als de invoering van de ULB niet geleid tot problemen, is deze zonder rimpelingen ingevoerd en zonder grote initiële lasten. Top noch flop dus.

Felix Peppelenbosch

 

 

 

 

 

7. ‘Wok-bv’ paste afroommethode toe; navordering


In het wokrestaurant van X (bv) wordt sinds 2007 gebruikgemaakt van een kassasysteem van het merk Yitong. Van kassasystemen van dit merk is bij de Belastingdienst bekend dat zij een afroommodule hebben.
 Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de Inspecteur geconstateerd dat X daadwerkelijk de afroommethode heeft toegepast en heeft hij voor de jaren 2010 tot en met 2012 navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting opgelegd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant acht aannemelijk dat X de afroommodule van het kassasysteem heeft gebruikt. Het door X aangevoerde scenario dat twee werknemers die module hebben gebruikt en omzet hebben verduisterd, acht de Rechtbank niet aannemelijk geworden, ook niet door de getuigenverklaring van een van die werknemers.
Nu een afroommodule niet voor niets wordt gebruikt acht de Rechtbank aannemelijk dat aanzienlijke bedragen zijn afgeroomd in de jaren 2011 en 2012. De vereiste aangiften zijn voor die jaren niet gedaan. De navorderingsaanslagen 2011 en 2012 blijven in stand nu de schattingen redelijk zijn en X niet in de verzwaarde bewijslast is geslaagd. 
(Rechtbank Zeeland-West-Brabant, nr. 16/966)

6. Btw voor telecommunicatiediensten binnenkort verplicht verleggen


Levert uw klant in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers? Binnenkort mag hij op zijn facturen géén btw meer berekenen over deze diensten. In plaats daarvan vermeldt hij 'btw verlegd'. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen. Deze maatregel is de 2e stap in de aanpak van btw-fraude met telecommunicatiediensten. De beoogde ingangsdatum van de verplichte verleggingsregeling is 1 september 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna). De precieze ingangsdatum wordt bekend gemaakt via een publicatie in het Staatsblad. 
De 1e stap in deze aanpak was een goedkeuring om vanaf 1 juni 2017 de verleggingsregeling toe te staan tussen ondernemers die telecommunicatiediensten verrichten. 
Over de aanpak van btw-fraude met telecommunicatiediensten en deze stappen heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer op 29 mei geïnformeerd.

5. Hoe controleert u de geldigheid van een btw-nummer? 


Wilt u de geldigheid van het btw-nummer van een afnemer van een klant controleren? Dit kunt u doen met het VAT Information Exchange System (VIES) van de Europese Commissie. U kunt hier de btw-nummers van afnemers uit alle EU-lidstaten controleren. Dus ook die van Nederlandse afnemers. Naast de geldigheid van het btw-nummer kunt u ook de naam- en adresgegevens van een afnemer controleren. U kunt via de EU-internetsite één of meerdere btw-nummers geautomatiseerd controleren. Is het nummer niet geldig of wijken de naam- en adresgegevens af? Neem dan contact op met de afnemer.

Het VAT Information Exchange System vindt u op de site van de EU (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/)
Meer informatie
Meer over controleren van btw-nummers leest u op de pagina 'Btw-identificatienummers controleren' op de site van de Belastingdienst.

4. Nieuw formulier ‘Aanvraag g-rekening’ gebruiken 


De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt: 
'De Belastingdienst heeft het formulier ‘Aanvraag g-rekening’ aangepast en vraagt u dit nieuwe formulier te gebruiken. De vraagstelling is verduidelijkt en de toelichting op het formulier is uitgebreid.
Door een betere indeling van het formulier verwacht de Belastingdienst dat aanvragers het formulier makkelijker kunnen invullen en minder fouten maken.
Als u het formulier juist invult, kan de Belastingdienst het in de meeste gevallen centraal verwerken. Dit verkort de behandeltijd.

Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat u in het bijzonder de volgende vragen correct invult:
- Welke bedrijfsactiviteiten worden op dit moment in de onderneming uitgeoefend? (vraag 1f)
- Bij welke bank wilt u een g-rekening openen? (vraag 1a)
Het formulier ‘Aanvraag g-rekening’ kunt u downloaden van de website van de Belastingdienst.'

  • 1
  • 2