2. Brief kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek anbi’s en publicatieplicht anbi’s

De kabinetsreactie naar aanleiding van de evaluaties giftenaftrek anbi’s en naleving publicatieplicht anbi’s zal voor 1 juni 2018 naar de Tweede Kamer worden gezonden. Dit schrijft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Kamer.
De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat de giftenaftrek en anbi-regelingen worden gecontinueerd. Dit is ook in het Regeerakkoord afgesproken. Bovendien is via een door de Kamer aangenomen amendement ook geregeld dat de culturele multiplier structureel wordt gehandhaafd.
Dat neemt volgens de staatssecretaris niet weg dat de evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rondom anbi’s en sbbi’s, met name op het punt van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van deze regelingen, kritisch waren. Om die reden wil hij binnen de kaders van het Regeerakkoord bezien welke mogelijkheden er zijn om deze regelingen op het punt van met name de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te verbeteren. De staatssecretaris acht van belang dat verbetervoorstellen ook op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen, met name bij de filantropiesector die in belangrijke mate financieel steunt op deze regelingen. Daarom wil hij iets meer tijd nemen voor het opstellen van een kabinetsreactie. Hij streeft ernaar de kabinetsreactie voor 1 juni 2018 naar de Kamer te sturen zodat daarover desgewenst nog voor het zomerreces met de Kamer van gedachten kan worden gewisseld.
De staatssecretaris heeft tegelijk met deze brief ook de antwoorden op schriftelijke vragen over de publicatieplicht van kerkgenootschappen en de antwoorden op vragen over de naleving van de publicatieplicht naar de Kamer gezonden.
(Kamerbrief nr. 2018-0000012551)