3. Energie- en schoonmaakkosten behoren tot privésfeer

X (belanghebbende) drijft samen met haar echtgenoot in vof-vorm een onderneming waarvan de activiteiten bestaan uit de opvang in gezinsvorm van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren met een beperking. De opvang vindt plaats in de woning van X en haar echtgenoot. De woning is in zijn geheel aangemerkt als privévermogen.
X heeft in de jaren 2011 en 2012 huisvestingskosten ten laste van de winst uit onderneming gebracht. De Inspecteur staat de aftrek niet toe en dat achtte Rechtbank Gelderland terecht.
In hoger beroep is bij Hof Arnhem-Leeuwarden alleen nog in geschil of de extra energie- en schoonmaakkosten tot de ondernemings- dan wel privésfeer behoren.
Volgens het Hof houden de onderwerpelijke energie- en schoonmaakkosten verband met de tot het privévermogen behorende woning. Deze kosten vallen derhalve in de privésfeer. Anders dan X voorstaat, komen deze kosten niet in mindering op de ondernemingswinst.
(Hof Arnhem-Leeuwarden, nrs. 16/01389 t/m 16/01392)

2. Opvoeren fictieve aftrekposten door belastingadviseur; nieuw feit; navordering

In mei 2014 is de Inspecteur een onderzoek gestart naar het aangiftegedrag van een belastingconsulent. In 2015 heeft de Inspecteur vanuit een oud klantenbestand uit 2009 nogmaals een onderzoek ingesteld naar het aangiftegedrag van de belastingconsulent.
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit laatste onderzoek heeft de Inspecteur aan X (belanghebbende) vragen gesteld over de in zijn aangiften opgenomen aftrekposten. X heeft hierop niet gereageerd. De Inspecteur heeft daarop aan X medegedeeld voornemens te zijn navorderingsaanslagen op te leggen. Ook hierop heeft X niet gereageerd.
Daarop heeft de Inspecteur navorderingsaanslagen IB/PVV over de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 opgelegd. Hierbij heeft hij de in aftrek gebrachte uitgaven voor specifieke zorgkosten buiten aanmerking gelaten.
Bij Rechtbank Noord-Holland is in geschil is of de navorderingsaanslagen terecht zijn opgelegd.
De Rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van kwade trouw bij X, maar wel dat er sprake is van een nieuw feit. De Rechtbank acht het onaannemelijk dat een belastingplichtige die daadwerkelijk over een reeks van jaren uitgaven voor specifieke zorgkosten heeft gedaan, enkel door het tijdsverloop, voor geen enkele uitgavenpost in staat is ook maar een begin van bewijs te leveren dat de uitgaven zijn gedaan.
De navorderingsaanslagen worden daarom gehandhaafd. Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.
(Rechtbank Noord Holland nr. 16/5955)

1. Nieuwe beroepsvereniging Federatie BelastingRaadgevers kent leden, een uitgebreid dienstenpakket, een keurmerk, maar geen verplichte PE

1. Nieuwe beroepsvereniging Federatie BelastingRaadgevers kent leden, een uitgebreid dienstenpakket, een keurmerk, maar geen verplichte PE

De oprichting van een nieuwe beroepsorganisatie voor administratiekantoren in de vorm van een echte ledenvereniging, is een feit. De nieuwe organisatie krijgt de naam Federatie BelastingRaadgevers (FBR) en zal eind mei 2018 volledig operationeel zijn.
Het bestuur bestaat vooralsnog uit Peter Abdala, Ton meenhuis (oud-bestuursleden NOAB) en Felix Peppelenbosch. Directeur wordt Remco van der Veen (thans commercieel directeur bij ADO).
De leden zullen gebruik kunnen maken van een omvangrijk dienstenaanbod en een adequate belangenbehartiging tegen een jaarlijkse contributie van € 600.
Felix Peppelenbosch legt uit waarom leden van FBR geen verplichte PE-cursussen hoeven te volgen.

 Als het einde van het jaar nadert, leidt dit bij menig adviseur altijd tot enige nervositeit: Heb ik dit jaar wel voldoende PE-punten behaal, zo vraagt hij zich wanhopig af. Niet voor niets blijken de najaarscursussen vaak voller te zitten dan de voorjaarscursussen. Met nauwelijks verholen leedvermaak – ik geef het toe – kijk ik ook altijd de enorme waslijst met cursussen door die worden aangeboden. en waarbij aan de meest vreemdsoortige cursussen meer of minder PE-punten zijn toegekend. Ik stel mij dan een groepje personen voor dat samenzweerderig en op fluistertoon cursussen beoordeelt en wikt en weegt of het de cursus ‘Ik bespaar op de tabaksaccijns door te stoppen met roken!’ twee of drie PE-punten moet toekennen. En enige belangenverstrengeling is dit groepje personen niet vreemd, want de bijeenkomsten van de eigen beroepsorganisatie worden altijd schromelijk overgewaardeerd.

Dus vandaar mijn hartenkreet: stop met deze poppenkast! Het vak van adviseur is een vrij beroep en onderworpen aan de tucht van de markt. Als u uw vak niet bijhoudt, betaalt u daar vanzelf de prijs voor. U raakt uw klanten kwijt en krijgt er nog een aansprakelijkheidsprocedure bij ook. Het is dus bittere noodzaak voor u als adviseur om uw vak bij te houden. Doet u dit niet, dan bent u binnen de kortste keren vanzelf out of business. PE-punten verdienen met slaafs cursussen aflopen, draagt volgens mij niets bij aan de verbetering van de kwaliteit van het vak van adviseur en leidt er alleen maar toe dat ongeïnteresseerde cursisten de zaal bevolken die de rit uitzitten en louter voor hun PE-punten komen. Dan schiet de permanente educatie zijn doel voorbij. Ik vind dan ook dat beroepsverenigingen die PE-punten voorschrijven hun leden nauwelijks serieus nemen. Het is paternalisme ten top. Alsof die leden zichzelf niet bewust zijn van het feit dat permanente educatie in het dynamische vak van adviseur met zijn jaarlijks veranderende wetgeving van levensbelang is om te overleven. Geen betere motivatie dan de boterham, zou ik zo denken. En wat mij ook erg heeft verbaasd, is dat er geen revolte is uitgebroken onder de leden van deze beroepsverenigingen. De leden hebben dit kennelijk allemaal geslikt. Je hoort zo her en der wel eens wat gemor en men lacht wat als de bekende boer met kiespijn om dit PE-puntencircus, maar daar blijft het dan ook bij.
Ook toen er geen PE-puntenverplichting was, werden er fiscale cursussen gegeven door de diverse cursusorganisaties. Dit omdat het gewoon noodzaak is dat iedere adviseur zijn vak bijhoudt.

Het goede nieuws is daarom dat u bij de Federatie BelastingRaadgevers (FBR) aan deze jaarlijkse PE-puntenstoelendans kunt ontkomen, terwijl u toch (dagelijks) optimaal geïnformeerd wordt over alle relevante ontwikkelingen. Maar uiteraard ontwikkelen wij wel een keurmerk waarbij we onze leden eens per jaar een electronische toets zullen afnemen inzake hun actuele fiscale kennis. Dit aan de hand van de zogenaamde belastingplannen waarover u doorlopend optimaal zult worden geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen.

Ook goed om te weten
Federatie BelastingRaadgevers kunnen voor fiscale vraagstukken gebruik maken van de diensten van een alomvattend netwerk van fiscale specialisten van kantoren als BDO, Mazars, Deloitte, Meijburg en PWC.

Meer weten? Stuur een mail naar info@belastingraadgevers of bel met Felix Peppelenbosch (06-22233399).

  • 1
  • 2