6. Met wie deelt de Belastingdienst gegevens?  

De bij de Belastingdienst beschikbare gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke taken: heffen, uitkeren, innen, (goederen)toezicht en (fiscale) opsporing. Gegevens mogen alleen voor het doel worden gebruikt, waarvoor ze verkregen zijn.

Instanties waaraan de Belastingdienst gegevens verstrekt zijn onder meer andere overheden en overheidsinstanties, zoals het CBS, het UWV, de SVB en gemeenten. Ook verstrekt de Belastingdienst op basis van EU-regelgeving en verdragen gegevens aan buitenlandse belastingdiensten. De gegevens worden alleen gedeeld als er een wettelijke basis aan ten grondslag ligt. Met het oog op het voldoen aan regels over bescherming van persoonsgegevens en beveiliging van gegevens maakt de Belastingdienst afspraken met de partijen waaraan wordt verstrekt over de te volgen procedures, de beveiliging etc. Die worden vastgelegd in convenanten. Deze worden onder meer gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

Een bijzondere rol in dit geheel speelt de Basisregistratie inkomen (BRI), waarvoor de Belastingdienst verantwoordelijk is. Het hergebruik van gegevens uit de BRI (het zogenoemde authentiek inkomensgegeven) is geregeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr). Uit oogpunt van beperking van administratieve lasten gebruiken overheidsorganisaties bij voorkeur het inkomensgegeven uit de BRI bij het uitvoeren van hun taken, zodat de burger niet steeds opnieuw dezelfde gegevens hoeft aan te leveren. De regels in de Awr geven waarborgen voor onder meer de kwaliteit van het gegeven.

Meer weten? Bekijk het meldingenregister van de Belastingdienst. Lees hier meer over gegevensuitwisseling bij Toeslagen.