8. Borgstellingsprovisie bedingen bij bv

Staat uw klant als dga in privé borg voor een door de bank aan zijn bv verstrekte lening, dan moet uw klant hiervoor een vergoeding bedingen bij zijn bv. De bank kan hem immers in privé aanspreken om de schuld, inclusief rente, te betalen als de bv hiertoe niet in staat is. Het is aan te raden een zakelijke borgstellingsprovisie bij de  bv in rekening te brengen om te voorkomen dat de Belastingdienst dit (eventueel zelfs met boetes) corrigeert. De vergoeding voor de borgstelling wordt beschouwd als een voordeel volgens de terbeschikkingstellingsregeling en belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. De bv kan de vergoeding aftrekken.

7. Bedrijfsopvolging

Bij (gedeeltelijke) bedrijfsopvolging en estate planning kan het fiscaal interessant zijn (een deel van) een IB onderneming of een pakket aandelen in een bv aan toekomstige erfgenamen te schenken. De Successiewet kent hiervoor namelijk onder bepaalde voorwaarden een aantal faciliteiten, waaronder een vrijstelling van maximaal 100% en tien jaar (rentedragend) uitstel van belastingbetaling. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) kunnen ook van toepassing zijn bij overlijden. De vennootschapsstructuur moet wel aan specifieke eisen voldoen. Indirecte belangen van onder de 5% vallen als zodanig niet meer onder de BOR. Ook de inkomstenbelastingclaim kan onder bepaalde voorwaarden worden doorgeschoven. Bij schenking van (een deel van) de IB-onderneming moet de begunstigde in beginsel al 36 maanden medeondernemer zijn en bij schenking van de aandelen in de bv moet de begunstigde in beginsel al 36 maanden in dienst zijn. De BOR wordt in 2021 geëvalueerd. Het is
niet uit te sluiten dat de BOR wordt versoberd. Het is daarom aan te raden om tijdig contact op te nemen met uw klant om samen met hem vast te kunnen stellen of de bedrijfsopvolging beter in 2018 of juist in 2019 kan plaatsvinden of in gang kan worden gezet.

6. Voorkom verliesverdamping

Een verlies in de vennootschapsbelasting geleden in 2018 is in beginsel alleen verrekenbaar met een winst behaald in 2017 (carry-back) en de winsten behaald in de jaren 2019 tot en met 2027 (carry-forward). Daarna gaan de verliezen verloren. Verliezen uit 2009 zullen per 31 december 2018 verdampen. Om verliesverdamping te voorkomen, kan wellicht het resultaat worden verhoogd door bijvoorbeeld kosten en lasten uit te stellen of voorzieningen te laten vrijvallen. Of misschien kunnen stille reserves besloten in bedrijfsmiddelen en/of activiteiten van uw klant worden gerealiseerd. Kan een en ander niet op korte termijn worden gerealiseerd, ga dan na of het boekjaar kan worden verlengd. De carry-forwardtermijn zal overigens worden beperkt tot zes jaar. Dit zal voor het eerst gelden voor verliezen geleden in boekjaren die aanvangen in het kalenderjaar 2019.

5. Uitfaseren van pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 juli 2017 is pensioenopbouw in eigen beheer door de dga niet langer mogelijk. De hogere commerciële waarde van het pensioen kan fiscaal geruisloos worden afgestempeld naar de lagere fiscale waarde. Loonbelasting, revisierente en vennootschapsbelasting worden niet geheven. Dit afstempelen kan alleen in combinatie met volledige afkoop of volledige omzetting in een oudedagsverplichting (ODV). Tot en met het jaar 2019 kan fiscaal gefaciliteerd worden afgekocht. De afkoopmogelijkheid geldt zowel voor ingegane als voor nog niet ingegane pensioenen. In 2017 gold een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 is de korting 25% en in 2019 19,5%. De grondslag is de laagste van de volgende waarden: de fiscale waarde van het pensioen per ultimo van het boekjaar dat eindigt in 2015 of de fiscale waarde op afkoopdatum. Gerekend vanuit het hoogste belastingtarief betekent dit in 2018 een effectief tarief van circa 39% en in 2019 komt dit uit op circa 42%. De afnemende korting is erop gericht dat de dga’s zo snel mogelijk ‘uitfaseren’. Het is dus fiscaal voordeliger dat dit jaar nog te doen dan te wachten tot 2019.

Heel belangrijk is het volgende. Iedere keuze heeft fundamentele gevolgen voor de onderlinge vermogensverhoudingen tussen de dga en zijn partner, die door kunnen werken naar erfgenamen. Bij elke optie zijn er aanzienlijke verschillen in de vermogens- en belastingeffecten.  Heel belangrijk is het ook om het informatieformulier na afkoop of omzetting tijdig aan de Belastingdienst toe te zenden. Dit nalaten roept zware sancties op. Voor de indiening geldt een termijn van een jaar. Heeft de afkoop of omzetting echter meer dan 46 weken voor 31 oktober 2018 plaatsgevonden, dan wordt het informatieformulier nog als tijdig aangemerkt als dit uiterlijk zes weken na
31 oktober 2018 bij de fiscus is ingekomen.

4. Heroverweging bv en nv

De huidige economische omstandigheden kunnen voor u het moment zijn de gekozen rechtsvorm waarbinnen uw klant zijn onderneming drijft, te heroverwegen. Belangrijke factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn het effect van de fiscaliteit op uw besteedbaar inkomen voor uw klant als ondernemer en de risico’s die met zijn  onderneming gepaard gaan. Uiteraard kunnen meer factoren een rol spelen.
Bij terugkeer uit een bv of nv naar een eenmanszaak of vof kunt u gebruikmaken van een fiscale faciliteit, waarbij uw klant geruisloos (dus zonder af te rekenen met de Belastingdienst) kan terugkeren uit een bv of nv.
Mogelijke voordelen zijn verder een ruimere verliesverrekeningstermijn (negen jaar voorwaarts en drie jaar terug in plaats van zes jaar voorwaarts en een jaar terug), het kunnen afschrijven op gebouwen in eigen gebruik tot 50% van de WOZ-waarde in plaats van 100%, en dat de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing is. Bespreek dit eens met uw klant

  • 1
  • 2