8. Uitfaseren van pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 juli 2017 is pensioenopbouw in eigen beheer door de dga niet langer mogelijk. De hogere commerciële waarde van het pensioen kan fiscaal geruisloos worden afgestempeld naar de lagere fiscale waarde. Loonbelasting, revisierente en vennootschapsbelasting worden niet geheven. Dit afstempelen kan alleen in combinatie met volledige afkoop of volledige omzetting in een oudedagsverplichting (ODV). Tot en met het jaar 2019 kan fiscaal gefaciliteerd worden afgekocht. De afkoopmogelijkheid geldt zowel voor ingegane als voor nog niet ingegane pensioenen. In 2017 gold een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 was de korting 25% en in 2019 19,5%. De grondslag is de laagste van de volgende waarden: de fiscale waarde van het pensioen per ultimo van het boekjaar dat eindigt in 2015 of de fiscale waarde op afkoopdatum. Gerekend vanuit het hoogste belastingtarief betekent dit in 2019 een effectief tarief van circa 42%. De afnemende korting is erop gericht dat de dga’s zo snel mogelijk ‘uitfaseren’. Heel belangrijk is het volgende. Iedere keuze heeft fundamentele gevolgen voor de onderlinge vermogensverhoudingen tussen de dga en zijn partner, die door kunnen werken naar erfgenamen. Bij elke optie zijn er aanzienlijke verschillen in de vermogens- en belastingeffecten. Licht uw klant goed voor alvorens een definitieve keuze te maken. Heel belangrijk is het ook om het informatieformulier na afkoop of omzetting tijdig aan de Belastingdienst toe te zenden. Dit nalaten roept zware sancties op. Voor de indiening geldt een termijn van een jaar. Heeft de afkoop of omzetting echter meer dan 46 weken voor 31 oktober 2018 plaatsgevonden, dan werd het informatieformulier nog als tijdig aangemerkt als dit uiterlijk zes weken na 31 oktober 2018 bij de fiscus is ingekomen.

7. Afgifte btw-nummer duurt in januari langer

Als u klanten aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met een btw-nummer van de Belastingdienst. In januari duurt dat iets langer. 
U krijgt hiermee te maken bij aanmelding met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als uw klant zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

6. Lenen van de bv (inclusief rekening-courant)

Een dga kan zijn beleggingen financieren met een lening van zijn bv. In box 3 wordt een fictief rendement belast voor zover de waarde van de beleggingen het bedrag van de opgenomen lening overtreft. De betaalde rente is verder geen aparte aftrekpost meer voor de inkomstenbelasting. Het lenen moet gebeuren op zakelijke voorwaarden. Een onderdeel van de zakelijkheid is een schriftelijke vastlegging. Bespreek met uw klant welke voorwaarden hij nog meer overeen moet komen. Als hij de lening bent aangegaan voor de eigen woning, dan is de rente aftrekbaar. Betreft het een lening van na 2012, dan moeten bij de aangifte inkomstenbelasting in beginsel extra gegevens over de lening worden verstrekt aan de Belastingdienst. Vraagt u dit indien nodig na bij uw klant. Heeft uw klant als dga een structureel hoge rekening-courantschuld bij zijn bv, dan loopt hij het risico dat de fiscus (een deel van) de schuld aanmerkt als dividenduitkering en een correctie aanbrengt, eventueel zelfs verhoogd met een boete. Dit risico kunt u vor uw klant verminderen door bijvoorbeeld de bedragen af te splitsen die hij hebt geleend voor de aankoop van beleggingen, de eigen woning of andere grote privé-investeringen. U moet hiervan dan (zakelijke) leningsovereenkomsten opstellen en uw klant moet de overige voorwaarden uit de overeenkomst ook naleven. Het kabinet wil het overmatig lenen bij de eigen bv ontmoedigen door met ingang van 1 januari 2022 inkomen in box 2 te constateren voor zover de totale som van schulden bij de eigen bv (uitgezonderd eigenwoningschulden) meer bedraagt dan € 500.000 (met uitzondering van eigenwoningschulden). 

 

5. Aanvragen fiscale eenheden die per 1 januari 2019 moeten ingaan

Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen meerdere vennootschappen heeft bepaalde voordelen, zoals het doen van één aangifte voor de vennootschapsbelasting, het neutraliseren van onderlinge handelstransacties, het fiscaal geruisloos doorvoeren van een herstructurering en de directe verrekening van onderlinge winsten en verliezen van gevoegde vennootschappen.
Fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting die per 1 januari 2019 moeten ingaan, moeten worden aangevraagd voor 1 april 2019.

4. Laatste btw-aangifte boekjaar

Denk bij het maken van de laatste aangiften van het boekjaar aan de volgende punten.

Privégebruikgerelateerde correcties:

- correctie btw privégebruik auto (zowel voor de ondernemer als voor zijn personeel);
-  correctie btw privégebruik voor bijvoorbeeld gas, water, elektriciteit en warmte;
-  correctie btw voor gebruik door de ondernemer van tot het bedrijf behorende goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik, bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die de ondernemer zowel zakelijk als privé gebruikt,;
- correctie btw voor verrichten van diensten door de ondernemer voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik);
- correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling;
- overige correcties op aftrek van voorbelasting over verstrekkingen aan het personeel (gelegenheid geven tot sport of ontspanning, privévervoer en huisvesting) en voor relatiegeschenken en dergelijke.

Pro-ratagerelateerde correcties:

Ondernemers die niet uitsluitend btw-belaste prestaties verrichten moeten het pro-rataaftrekpercentage voor het afgelopen jaar berekenen. Dit kan leiden tot een correctie (naar boven of beneden) van de eerder in aftrek gebrachte btw op algemene kosten.
- Indien het pro-rata-aftrekpercentage daalt onder de 90% (of 70% voor onder meer reisbureaus), moet u de gevolgen voor eventuele ‘opties belaste huur’ in huurcontracten beoordelen
- Er moet herziening van voorbelasting op roerende en onroerende investeringsgoederen plaatsvinden.

  • 1
  • 2