3. Producten uit eigen bedrijf 2019

Kortingen of vergoedingen aan werknemers of oud-werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd door pensionering of arbeidsongeschiktheid op producten uit het eigen bedrijf van de werkgever of een met de werkgever verbonden vennootschap zijn onbelast (gericht vrijgesteld) voor zover:
- de producten niet branchevreemd zijn;
- de korting of vergoeding per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer is;
- de kortingen of vergoedingen in 2019 samen niet meer bedragen dan € 500.
Komt uw klant als werkgever boven het maximum van € 500 uit, dan kunt u hem adviseren het deel dat uitkomt boven het maximum aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte.

Let op!
Als het maximum niet wordt overschreden, mag het niet-gebruikte deel van de vrijstelling niet worden doorgeschoven naar een volgend jaar

2. Beoordelen pensioenrechten personeel (eventueel backservice) in 2019

Het toekennen of verhogen van pensioenrechten ten behoeve van werknemers kan leiden tot een backservicelast die ten laste kan komen van de fiscale winst in 2019. Stem met uw klant af of zijn pensioenregeling hiervoor nog (fiscale) ruimte biedt. In het kader van het beheersbaar houden van de
pensioenkosten kunt u in overleg met uw klant overwegen een eind- of middelloonregeling om te zetten naar een beschikbarepremieregeling. Hiervoor kunt u desgewenst tegen een aantrekkelijk tarief gebruik maken van de diensten van onze samenwerkingspartner AegonAdfis.

1. Uitstellen desinvesteringen in verband met desinvesteringsbijtelling in 2019

Voor bedrijfsmiddelen waarvoor uw klant bij aanschaf een investeringsaftrek (kleinschaligheids-, energie- of milieu-) heeft genoten, geldt een desinvesteringsbijtelling als hij deze bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de aftrek plaatsvond. De desinvesteringsbijtelling geldt ook als hij iets doet wat gelijk te stellen is met verkoop. Om zo’n bijtelling te voorkomen, is het in bepaalde gevallen beter niet in 2019 te desinvesteren maar pas in 2020. Attendeer uw klant hier op.

  • 1
  • 2