5. Berekening arbeidskorting VA 2019 mogelijk onjuist

Hebt u een voorlopige aanslag (VA) inkomstenbelasting 2019 voor uw klant aangevraagd en ontvangen? In de VA is zijn arbeidskorting mogelijk verkeerd berekend. U leest hieronder in welke gevallen deze fout is gemaakt. 
Uw klant heeft: 
. inkomsten van werkgevers én uitkeringsinstanties
. een totaal arbeidsinkomen lager dan € 34.061
. De banen en uitkeringen in 2019 niet tegelijk

Op de ontvangen aanslag staan op de achterkant:
. inkomsten uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking
. een arbeidsinkomen lager dan € 34.061

De Belastingdienst gaat de fout herstellen. Uw klant krijgt een nieuwe voorlopige aanslag 2019 met het juiste bedrag aan arbeidskorting.

U hoeft niets te doen.

4. Verlies aanmerkelijk belang omzetten in belastingkorting

Wilt u namens uw klant een verzoek indienen om een verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting? In deze handreiking vindt u informatie over belastingkorting en wanneer u een verzoek kunt indienen. Als uw klant en zijn partner geen aanmerkelijk belang meer hebben in een bv, kan hij een verzoek indienen om een verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting (artikel 4.53 Wet IB 2001). De inspecteur verrekent de korting met de verschuldigde belasting uit werk en woning (box 1). De belastingkorting bedraagt 25% (tarief 2018) van het onverrekende verlies na afloop van de ‘wachtperiode’. Deze periode loopt af in het 2e jaar nadat het aanmerkelijk belang is geëindigd.

Verzoek belastingkorting
Na de ‘wachtperiode’ kunt u een schriftelijk verzoek indienen om het verlies om te zetten in een belastingkorting. Voor de juiste verwerking van uw verzoek is het van belang dat u aangeeft vanaf welk jaar de verrekening plaats dient te vinden.

Verrekening belastingkorting
Nadat het verlies is omgezet in een belastingkorting, kan de Belastingdienst deze korting dat jaar en gedurende de 7 daaropvolgende jaren verrekenen met de belasting die uw klant verschuldigd is over inkomsten uit box 1. De belastingkorting dient uiterlijk in het negende jaar na het jaar waarin het verlies uit aanmerkelijk belang is ontstaan te zijn verrekend. De belastingkorting die na dat jaar nog resteert, vervalt.

Voorbeeld
Uw klant heeft na verkoop van alle aanmerkelijk belang aandelen in 2018 een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang van € 20.000. Als uw klant na 2 jaar (vanaf 2020) een verzoek heeft ingediend om het verlies om te zetten in een belastingkorting, dan verleent de Belastingdienst een belastingkorting van € 5.000 (25% van € 20.000). De Belastingdienst verrekent deze korting automatisch met de aanslag IB over 2020 in box 1. Een eventueel resterend onverrekend deel van deze belastingkorting verrekent de Belastingdienst tot uiterlijk 2027 (2018 + 9 jaar).

Vaststelling belastingkorting
Na het beoordelen van uw verzoek stelt de inspecteur de belastingkorting vast bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Het verrekende bedrag aan belastingkorting vermeldt de Belastingdienst afzonderlijk op het aanslagbiljet.

Tip
Voor een snelle administratieve afhandeling van uw verzoek, raadt de Belastingdienst u aan het verzoek na de wachtperiode in te dienen. Ook is het van belang dat u een onherroepelijk vastgestelde definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PH) heeft ontvangen waarin het verlies uit aanmerkelijk belang is vastgesteld.

3. Internetconsultatie wijziging Algemeen inkomensbesluit en Dagloonbesluit

Op internet is de concept regeling tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit en Dagloonbesluit in verband met het aanvullend geboorteverlof gepubliceerd. Vanaf 1 juli 2020 hebben partners van de moeder recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof bedraagt maximaal 5 maal de wekelijkse arbeidsduur. Met deze wijziging wordt bereikt dat het hebben genoten van aanvullend geboorteverlof geen dagloonverlagend effect zal hebben indien men binnen 12 maanden na het genieten van het aanvullend geboorteverlof recht krijgt op een WW-, ZW-, Wazo-, WAO-, of Wet WIA uitkering. Het genieten van aanvullend geboorteverlof zal ook geen gevolgen hebben voor een andere uitkering die betrokkene op dat moment ontvangt. U bent van harte uitgenodigd via  www.internetconsultatie.nl uw reactie op de concept regeling te geven. De einddatum van de consultatie is 12 februari 2019.

2. Onderdeel btw-besluit wordt aangepast

Per 1 januari 2019 heeft het Kabinet het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Deze maatregel heeft gevolgen voor ondernemers die aan hun werknemers eten en drinken verkopen tegen een gereduceerde prijs. Wettelijk is bepaald dat dit kostenvoordeel niet meer mag zijn dan € 227 per werknemer per jaar. De ondernemer berekent een keer per jaar of hij hieraan voldoet. Wanneer dit niet het geval is, corrigeert de ondernemer dit in zijn aangifte. Ook hierbij geldt dat er gerekend moet worden met 9 in plaats van 6 procent. Per vergissing is het percentage van 6 procent niet aangepast. Het Ministerie van Financiën zal dit percentage dan ook met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 aanpassen naar 9 procent. 
Ondanks bovenstaande correctie gaan ondernemers er per saldo juist op vooruit doordat zij nu 9 procent in plaats van 6 procent mogen aftrekken. Stel, een ondernemer heeft voor € 25.000 aan eten en drinken aangeschaft (excl. btw) om dit tegen een gereduceerd tarief voor de lunch aan te bieden aan zijn of haar werknemers voor € 18.000 (incl. btw). Deze ondernemer (afhankelijk van de aanschafkosten en omzet) mocht voor 1 januari 2019 per saldo € 705 in aftrek brengen, dit wordt per 1 januari 2019 ruim € 1100. De Belastingdienst zal ondernemers hierover ook nog informeren via de website.

1. Klantennieuwsbrief Wijze Raad Actueel

De eerste klantennieuwsbrief van 2019 bevat nuttige en actuele informatie waar uw klanten in de praktijk mee te maken kunnen krijgen. De nieuwsbrief is fraai opgemaakt in pdf-formaat. U kunt de nieuwsbrief hieronder downloaden.

Download