8. Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar basistarief (2020)

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek) in box 1 in aanmerking worden genomen versneld afgebouwd. Voor de volgende aftrekposten gaat hetzelfde gelden: de ondernemersaftrek; de 14%-MKB-winstvrijstelling; de terbeschikkingstellingsvrijstelling; de persoonsgebonden aftrek (in 2018: partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, uitgaven voor monumentenpanden, aftrekbare giften en – op grond van overgangsrecht – verliezen op beleggingen in durfkapitaal).
Deze aftrekposten kunnen uiteindelijk in 2023 slechts tegen het basistarief van 37,05% in aftrek worden gebracht en niet meer tegen het toptarief van 49,5%. Dit scheelt 12,45%! Met name over alimentatie zijn veel vragen gesteld, omdat dit forse inkomenseffecten kan hebben. Bevestigd is dat voor nieuwe situaties bij het vaststellen van de alimentatienormen rekening zal worden gehouden met het lagere voordeel van de aftrek van alimentatie. Voor bestaande situaties kan de fiscale wijziging aanleiding zijn om bestaande afspraken te herzien. Partijen kunnen in onderling overleg, via een mediator, advocaat of rechter tot herziening overgaan.

7. Fiscaal partnerschap 2019

Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn fiscale partners als aan een of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten.
- Zij hebben samen een kind. 
- Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
- Zij zijn aangemeld als partners voor een pensioenregeling. 
- Beide partners zijn eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is.
- Een minderjarig kind staat ook ingeschreven op hetzelfde woonadres en er kan geen zakelijke huurovereenkomst tussen de samenwonenden worden overlegd.
- Zij waren vorig kalenderjaar al fiscale partners.

6. Benut heffingskortingen; dividend voor niet werkende partner

Partners die geen inkomen hebben, kunnen niet alle heffingskortingen benutten. Indien uw klant dividend uitkeert, kan dat worden toegerekend aan zijn of haar partner. Met dit inkomen kunnen de heffingskortingen beter worden benut.

5. Bedrijfsopvolging

Bij (gedeeltelijke) bedrijfsopvolging en estate planning kan het fiscaal interessant zijn (een deel van) de  IB-onderneming van uw klant of een pakket aandelen in de bv van uw klant aan zijn toekomstige erfgenamen te schenken. De Successiewet kent hiervoor namelijk onder bepaalde voorwaarden een aantal faciliteiten, waaronder een vrijstelling van maximaal 100% en tien jaar (rentedragend) uitstel van belastingbetaling. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) kunnen ook van toepassing zijn bij overlijden. De vennootschapsstructuur moet wel aan specifieke eisen voldoen. Indirecte belangen van onder de 5% vallen als zodanig niet meer onder de BOR. Ook de inkomstenbelastingclaim kan onder bepaalde voorwaarden worden doorgeschoven. Bij schenking van (een deel van) de IB-onderneming moet de begunstigde in beginsel al 36 maanden medeondernemer zijn en bij schenking van de aandelen in de bv moet de begunstigde in beginsel al 36 maanden in dienst zijn. De BOR wordt in 2021 geëvalueerd. Het is niet uit te sluiten dat de BOR wordt versoberd. het is aan te raden om tijdig contact op te nemen met uw klant om vast te kunnen stellen of de bedrijfsopvolging beter in 2019 of juist in 2020 kan plaatsvinden of in gang kan worden gezet.

4. Dividenduitkering wegens verhoging aanmerkelijkbelangtarief (box 2)

Het aanmerkelijkbelangtarief wordt in 2020 verhoogd naar 26,25% en vanaf 2021 naar 26,9%, Het kan zijn dat uw klant als dga daarom overweegt zijn bv in 2019 dividend te laten uitkeren, dat kan dan immers nog tegen 25% aanmerkelijkbelangheffing. Wegens het verschil in heffingssystematiek tussen box 2 en box 3 kan het fiscaal gunstiger zijn om het dividend al begin 2019 te laten uitkeren in plaats van pas tegen het einde van 2019.

  • 1
  • 2