6. Werkloosheid op laagste punt sinds 2003

Het werkloosheidspercentage is in februari 2019 uitgekomen op 3,4%. Dat is het laagste punt sinds de werkloosheid op deze manier wordt gemeten in 2003. Er zijn nu ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werkloze mensen daalde met 55 duizend ten opzichte van een jaar geleden tot 312 duizend mensen nu. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is blij met de cijfers. “Iedere maand zien we dat meer mensen aan het werk komen. Dat is fijn voor iedereen die de afgelopen tijd een baan hebben gevonden. Maar het geeft ook vertrouwen aan de mensen die nog op zoek zijn. Want werkgevers kunnen alle extra handen goed gebruiken.”

Het aantal werklozen is even hoog als vlak voor de crisis, in november 2008. Maar omdat het aantal werkenden flink is toegenomen, is het aandeel van werklozen in de beroepsbevolking lager dan in 2008.

Ook het aantal WW-uitkeringen blijft dalen. Eind februari verstrekte UWV 274 duizend uitkeringen. Vooral in de bouw en in de de zorg- en welzijnssector daalde het aantal uitkeringen op jaarbasis het sterkst.

Het aantal mensen dat actief is op de arbeidsmarkt, de beroepsbevolking, is sinds het begin van de crisis met bijna een half miljoen mensen gegroeid. Dat komt vooral doordat het aantal werkende 45-plussers sterk is toegenomen.

5. Nederland stemt tegen nieuwe regels export-ww

De Europese Commissie is van plan om de Europese regelgeving rond de sociale zekerheid zo aan te passen dat het makkelijker wordt om in een ander land te werken. Dit is ook in Nederlands belang. Maar het kabinet stelt vast dat de voorgestelde regelgeving onderdelen bevat waar Nederland grote bezwaren tegen heeft. Zo vindt het kabinet de periode te lang dat een werknemer een Nederlandse ww-uitkering naar een andere lidstaat mag meenemen. Nederland stemt daarom tegen het pakket. Dat staat in een brief die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Om makkelijker in verschillende Europese landen te kunnen werken, is het belangrijk dat ook de regels rond de sociale zekerheid gecoördineerd worden. Zeker nu er een krappe arbeidsmarkt is, is het voor Nederland gunstig als mensen uit andere lidstaten hier aan de slag zijn.

Vanaf 2016 is er onderhandeld over deze nieuwe regels. Nederland heeft daarbij steeds aangegeven dat regelgeving recht moet doen aan de manier waarop wij ons vangnet voor werkloosheid hebben ingericht. De ww is er immers op gericht dat mensen zo snel mogelijk weer aan de slag gaan.

Het kabinet stelt vast dat in de wetgeving die er nu lijkt te komen, de prikkels om te gaan werken onvoldoende uit de verf komen. Zo is het straks mogelijk om met een Nederlandse ww-uitkering langer werk te zoeken in een andere lidstaat dan in de huidige richtlijn. In een aantal lidstaten ligt het gemiddelde salaris lager zodat het minder aantrekkelijker is werk te accepteren.

De afgelopen maanden heeft Nederland met andere, gelijkgezinde landen geprobeerd wijzigingen in de voorstellen te krijgen. Het is gelukt om een wachttijd voor het verkrijgen van een Nederlandse ww-uitkering in de regelgeving op te nemen. Maar helaas zijn de verruimde mogelijkheden om ww te exporteren onderdeel gebleven van de nieuwe richtlijn.

Nederland zal bezwaar blijven aantekenen tot de besluitvorming is afgerond.

Minister Koolmees werkt uiteraard samen met andere landen waar de ww naar geëxporteerd wordt. Zo voert Nederland gesprekken met Polen om de kans op werkhervatting daar te vergroten.

4. Uitleg specificaties voorlopige berekening Wtl

UWV geeft uitleg over de specificaties die uw klant ontvangt bij de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2018. Op uwv.nl vindt u een voorbeeld van specificaties met een toelichting bij alle onderdelen. In de specificaties vindt u voor welke werknemers uw klant een tegemoetkoming krijgt en de hoogte daarvan. In het voorbeeld van de specificaties legt UWV uit wat de verschillende onderdelen op de specificatie betekenen. Als u op het vraagteken naast de tekst klikt, krijgt u meer informatie over dat onderdeel.

Meer informatie
uwv.nl

  • 1
  • 2