8. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Uw klant kan als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Hij beaalt premies, en bij arbeidsongeschiktheid keert de verzekeraar hem eenmalig of periodiek een bedrag uit. De aftrekbaarheid van de premies en de belastbaarheid van de uitkering zijn afhankelijk van de gekozen AOV. In het algemeen is het zo: als de premie niet aftrekbaar is, is de uitkering niet belast. Is de premie aftrekbaar, dan is de uitkering wel belast.

Verzekering met periodieke uitkeringen
Sluit uw klant een AOV af die periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, uitkeert? Dan kan hij de premies die hij betaalt, aftrekken. Ook al sluit uw klant de AOV af als ondernemer, deze premies zijn géén kostenpost voor de onderneming. In de aangifte inkomstenbelasting trekt u ze af als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. De periodieke uitkeringen geeft u in de aangifte op als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’. Dus níet als ‘winst uit onderneming’. De verzekeringsmaatschappij houdt loonbelasting in op de periodieke uitkeringen die uw klant krijgt. Die ingehouden loonbelasting kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting verrekenen als voorheffing.

Verzekering met uitkering ineens
Bestaat de uitkering uit een bedrag ineens? Dan kan uw klant de premies die hij betaalt, niet aftrekken.

Let op! Sommige AOV’s betalen maandelijks voorschotten op de eenmalige uitkering. Dan is er nog steeds sprake van een uitkering ineens. Daarom is ook bij dergelijke verzekeringen de premie niet aftrekbaar. Een uitkering van een bedrag ineens hoeft u niet aan te geven als inkomsten uit werk en woning (box 1). Het bedrag telt wel mee voor het vermogen in box 3.

Informatie van de verzekeraar
In de polisvoorwaarden leest u of de betaalde premies aftrekbaar zijn, en of de uitkeringen belast zijn.

7. Medegerechtigde in onderneming of geldverstrekker

Is uw klant medegerechtigde in een onderneming of geldverstrekker aan een onderneming en heeft hij resultaat uit die onderneming? Dan beschouwt de Belastingdienst dit als winst uit onderneming. Uw klant mag dan niet gebruikmaken van bepaalde faciliteiten, zoals de ondernemersaftrek.

Medegerechtigde
Uw klant is medegerechtigde in een onderneming als hij bijvoorbeeld commanditair vennoot is in een commanditaire vennootschap.
Is uw klant vennoot in een vof? Dan is hij geen medegerechtigde, maar ondernemer.

Geldverstrekker
Leent uw klant geld aan een ondernemer en functioneert deze lening in feite als eigen vermogen van de onderneming? Of is de vergoeding voor de lening sterk afhankelijk van de winst van de onderneming? Dan geeft u de opbrengst aan als winst uit onderneming.

 

6. Belastingdienst: Toezicht stichtingen en verenigingen geïntensiveerd

De Belastingdienst heeft in 2017 besloten de handhaving van de belastingplicht van (tot nu toe) onbeschreven stichtingen en verenigingen (stivers) te intensiveren. Onterecht heerst namelijk vaak de gedachte dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Ondernemen stivers echter dezelfde economische activiteiten als bedrijven, dan gelden ook dezelfde fiscale regels. Vele stivers ondernemen activiteiten die kunnen leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fondsenwerving. Door het herbeoordelen van de belastingplicht van stivers bestrijdt de Belastingdienst oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven. Bij de aanpak van de onbeschreven stivers zet de Belastingdienst sterk in op voorlichting: De internetsite van de Belastingdienst wordt zodanig ingericht dat informatie makkelijk te vinden is. Stivers zullen folders ontvangen over de belastingplicht.
De Belastingdienst zal de voorlichting en herbeoordeling per branche oppakken. Voor 2019 zullen dat de sportbranche en de Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) zijn, daarna volgen andere branches. Het is de bedoeling om samen te werken met koepels, bonden, notarissen en de Kamer van Koophandel. Na de voorlichting verzendt de Belastingdienst vragenformulieren aan de stivers en beoordeelt op basis van de antwoorden de belastingplicht.

5. FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur

De FIOD heeft 11 april een woning doorzocht van een 69-jarige belastingadviseur. De man wordt verdacht van belastingfraude. Hij heeft vermoedelijk voor zijn klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend. Hierdoor heeft hij onterecht te veel geld teruggevraagd. De fiscaal dienstverlener wordt ervan verdacht dat hij voor ruim € 300.000 aan verzonnen aftrekposten in de aangiften van zijn klanten heeft opgevoerd, zoals specifieke zorgkosten en giften. Hij had valse aangiften ingediend om zo ten onrechte hoge teruggaven inkomstenbelasting te ontvangen. Er is beslag gelegd op administratie, een auto, een motorsloep, drie bankrekeningen en contant geld. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Belastingdienst
De Belastingdienst is malafide belastingadviseurs steeds sneller op het spoor. Dit komt door verbeterde opsporingsmethodes. Ook monitort de Belastingdienst de klanten van de adviseurs steeds meer en beter in volgende jaren. Naast strafrechtelijk onderzoek kan de Belastingdienst ook een medepleegboete aan de fiscaal dienstverlener opleggen. Onder omstandigheden kunnen klanten of de Belastingdienst de fiscaal dienstverlener aansprakelijk stellen voor de invordering, iets wat steeds vaker gebeurt.

 

4. Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2019 vastgesteld

Transportondernemers (eigen rijders) die meerdaagse internationale ritten maken of op meer dagen internationale ritten maken, mogen onder voorwaarden per dag een vast bedrag aan verblijfskosten van hun winst aftrekken. Voor 2019 is dit bedrag vastgesteld op € 37,50 (2018: € 36,50).

  • 1
  • 2