3. Mag ab-houder bij verlies afzien van loon?

Een verliessituatie is geen aanleiding om af te zien van loon of om een lager loon te hanteren. Werknemers zonder aanmerkelijk belang zullen niet instemmen met lager loon bij een verliessituatie. Ingeval van een structurele verliessituatie waarbij het voortbestaan van de vennootschap in gevaar komt, is maatwerk nodig.

Maatwerk moet worden afgestemd met de bevoegde inspecteur.

Vervolgvraag:
Kan het maatwerk ertoe leiden dat een lager loon wordt gehanteerd dan in het economisch verkeer gebruikelijk is?

Antwoord:
De praktijk leert dat hierover met name in het mkb-segment afspraken worden gemaakt, waarbij een voorbehoud wordt gemaakt dat geen bedragen aan de vennootschap mogen worden onttrokken middels leningen e.d.

Tags: jaargang 1, nummer 1, april, 2015