5. Aanpak BPM-fraude bij parallelimport

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over BPM-fraude bij parallelimport. Hij verwijst onder andere naar zijn brief van 31 januari 2019 waarin hij zijn plannen om fraude tegen te gaan heeft aangekondigd. Het idee is om het toezicht op de waardebepaling van importvoertuigen beter te positioneren en beter te reguleren. Op dit moment houdt de Belastingdienst steekproefsgewijs en achteraf toezicht op de waardebepaling. De staatssecretaris beoogt een importproces waarbij de waardebepaling van ieder importvoertuig – voorafgaand aan de aangifte – moet worden gevalideerd. Deze validatie gebeurt bij voorkeur door een onafhankelijke partij en hiervoor is de staatssecretaris in gesprek met de Dienst Wegverkeer (RDW). Als de validatie slaagt, kan de aangifte BPM worden ingediend en na betaling volgt direct fiscaal akkoord. Ook het kenteken kan dan direct verleend worden. Als de validatie niet slaagt, kan er geen aangifte worden gedaan en wordt er geen kenteken verleend. Er moet dan eerst een nieuw waarderapport worden opgemaakt en gevalideerd. Toezicht aan de voorkant versterkt aldus de prikkel om het importvoertuig goed te waarderen. Deze oplossingsrichting wordt momenteel uitgewerkt. In het najaar van 2019 wordt de Kamer hierover verder geïnformeerd. Het aantal gebruikte voertuigen dat de afgelopen jaren is geïmporteerd, is sterk toegenomen.