4. Geen giftenaftrek voor omzetbelasting en belastingen/heffingen van lagere overheden

In deze procedure is in geschil of betaalde omzetbelasting en belastingen en heffingen van lagere overheden als gift in aftrek kan worden gebracht.
In artikel 6.33, aanhef en letter a, Wet IB 2001 is bepaald dat onder giften wordt verstaan bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Van een bevoordeling uit vrijgevigheid is volgens Hof Den Bosch geen sprake, aangezien het betalen van belasting geen vrijgevigheid betreft, maar een wettelijke verplichting. Dan resteert de vraag of sprake is van verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. De wetgever heeft met de woorden ‘verplichte bijdragen’ niet het oog gehad op uit de wet voortvloeiende belastingschulden, oordeelt het Hof. Met die term is veeleer gedoeld op bijdragen waarbij het voldoen aan een morele verplichting vooropstaat. Daarvan is bij het voldoen van belastingschulden geen sprake. X (belanghebbende) heeft derhalve geen recht op giftenaftrek in de door hem voorgestane zin.