8. 2020: werkkostenregeling

De werkkostenregeling wordt op vier punten aangepast:
1) Er wordt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte geïntroduceerd: de vrije ruimte wordt 1,7% van – kort gezegd3 - de loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.
2) De vergoeding voor de verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt gericht vrijgesteld.
3) De aangiftetermijn voor de eindheffing over 2020 en volgende jaren wordt met één tijdvak verlengd.
4) Voor de waardebepaling van producten uit eigen bedrijf geldt voortaan in alle gevallen de waarde in het economische verkeer. Daarbij mag worden uitgegaan van de consumentenprijs.

7. 2020: openbaarmaking boeten voor belastingontduiking

Per 2020 kunnen boetes voor belastingontduiking openbaar worden gemaakt die zijn opgelegd aan medeplegende dienstverleners, zoals bij de Panama Papers. Over het algemeen gaat het om belastingadviseurs. Maar het kan ook gaan om notarissen, accountants en advocaten. De openbaar gemaakte gegevens blijven 5 jaar staan op de website van de Belastingdienst.

6. 2020: box 2-tarief omhoog

Met ingang van 2020 wordt het tarief in box 2 met 1,25 procentpunt verhoogd naar 26,25%.

5. 2020: bijtelling voor elektrische auto van de zaak

Voor ter beschikking gestelde auto’s van de zaak die ook privé mogen worden gebruikt geldt een bijtelling op het inkomen. Deze is sinds 2017 voor nieuwe auto’s 22% van de cataloguswaarde. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot, zoals elektrische auto’s, is in 2019 de bijtelling 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000 (de zogenoemde cap). Daarboven geldt het normale percentage. 
Vanaf 2020 wordt de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s stapsgewijs verhoogd. Vanaf 1 januari 2020 is de bijtelling 8% en geldt deze over een cataloguswaarde tot € 45.000. Het voordeel in de bijtelling voor elektrische auto’s wordt de komende jaren verder afgebouwd.

4. 2020: tariefsaanpassing bepaalde grondslagverminderende posten

Per 2020 wordt het maximale tarief waartegen bepaalde aftrekposten kunnen worden afgetrokken verlaagd. In 2020 bedraagt het maximale aftrektarief voor deze aftrekposten 46%. Het gaat om de persoonsgebonden aftrekposten (zoals giften en alimentatie), de aftrekbare kosten eigen woning (zoals onder het kopje ‘eigen woning’ al genoemd), de ondernemersaftrek en onder voorwaarden de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling. Belastingplichtigen met een inkomen dat - vóór toepassing van deze aftrekposten - meer dan € 68.507 bedraagt, ondervinden hierdoor minder voordeel van deze aftrekposten.

  • 1
  • 2