8. Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling

Vanaf 2020 is de vrije ruimte van de WKR vergroot. In verband hiermee wordt voor de berekening van de vrije ruimte een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Tot en met een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,7%. 
Over het restant van die loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,2%. De berekening van de vrije ruimte van de WKR geldt meestal per inhoudingsplichtige. Als een inhoudingsplichtige de concernregeling toepast dan berekent hij de vrije ruimte volgens het tweeschijvenstelsel over het totaal van de loonsommen van de inhoudingsplichtigen die deel uitmaken van het concern..

7. Aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd

De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR, is vanaf het belastingjaar 2020 verlengd met een extra tijdvak. De verschuldigde eindheffing WKR moet dan uiterlijk in het tweede tijdvak van het daarop volgende belastingjaar worden aangegeven en betaald. Een inhoudingsplichtige met een aangiftetijdvak van (bijvoorbeeld) een maand moet de verschuldigde eindheffing WKR over het belastingjaar 2020 derhalve meenemen uiterlijk in de aangifte loonheffingen van februari 2021 die in maart 2021 wordt aangegeven en betaald. De verschuldigde eindheffing WKR over 2019 moet nog uiterlijk in het eerste tijdvak van 2020 worden aangegeven en betaald. 

6. Dien los correctiebericht 2019 pas na 1 februari 2020 in

Een los correctiebericht loonheffingen over 2019 kunt u pas indienen vanaf 1 februari 2020. Eerder kan de Belastingdienst dit bericht niet verwerken. Stuurt u eerder een correctie in, dan kan dit onterechte naheffingen of terugbetalingen tot gevolg hebben.

Als u over het laatste aangiftetijdvak 2019 aangifte loonheffingen moet doen, kunt u pas een los correctiebericht over 2019 versturen als de uiterste aangiftetermijn van het laatste tijdvak is verstreken.
Corrigeren tot 1 februari 2020

Als u in januari een loonaangifte over 2019 wilt corrigeren, stuur dan een correctiebericht mee bij de aangifte van december 2019. Dit kan tot 1 februari 2020.
Wilt u in januari de loonaangifte van december corrigeren? Dan doet u dit niet door een correctiebericht, omdat de uiterste aangiftetermijn nog niet verstreken is. Dien dan een nieuwe of aanvullende aangifte in.
Onterecht losse correctie

Hebt u in januari onterecht een losse correctie ingediend, dan herstelt u dit door alsnog de correctie met de aangifte loonheffingen van december 2019 in te sturen.
Indienen losse correctieberichten

Vanaf 1 februari kunt u de loonaangiften van het vorige kalenderjaar corrigeren via losse correctieberichten. Wilt u meerdere tijdvakken corrigeren, dan heeft het de voorkeur om alle correcties in 1 los correctiebericht te verwerken. U ontvangt dan 1 bericht van de Belastingdienst waarin alle tijdvakken verwerkt zijn.
Let op!

U kunt alleen een correctiebericht insturen als u eerder een aangifte loonheffingen over het tijdvak hebt ingediend.

5. Berekening revisierente

Uw klant koopt een lijfrente af. De afkoopsom bedraagt € 12.000. De lijfrente is afgesloten in 1995. De klant heeft een saldoverklaring aangevraagd. Op de saldoverklaring staat een bedrag van € 9.000 vermeld aan niet afgetrokken premies. Is uw klant revisierente verschuldigd? Zo ja, over welk bedrag?

47% : Ja, uw klant moet revisierente betalen over € 3.000.
18% : Nee, er is sprake van afkoop van een kleine lijfrente.
14% : Ja, de klant krijgt te maken met revisierente over € 12.000.
21% : Nee, er is geen sprake van revisierente, omdat het gaat om een Brede Herwaardering lijfrente.
Toelichting

Op basis van de bruto afkoopwaarde beoordeelt u of de klant revisierente verschuldigd is over een lijfrente. De revisierente berekent u daarna over de belastbare afkoopsom. Dat is de bruto afkoopwaarde verminderd met het bedrag van de bewezen, niet afgetrokken premies. Dit is € 12.000 minus € 9.000.  

De regeling afkoop kleine lijfrente is niet van toepassing (art. 3.133, lid 2, onderdeel d van de Wet inkomstenbelasting (IB) 2001 ) . De bruto afkoopwaarde is namelijk hoger dan € 4.404.  

Revisierente berekenen

Op belastingdienst.nl vindt u een hulpmiddel waarmee u de revisierente kunt berekenen voor de afkoopjaren 2012 tot en met 2018.

4. Ontvangstbevestiging aangifte vennootschapsbelasting mogelijk later

Hebt u voor uw klant aangifte vennootschapsbelasting gedaan na 8 januari 2020? Door een storing ontving u mogelijk geen ontvangstbevestiging. 
De Belastingdienst werkt aan een oplossing, u hoeft niets te doen. De ontvangstbevestiging krijgt u op een later moment. De Belastingdienst neemt dan de aangifte alsnog in behandeling.

  • 1
  • 2