6. Goed voorbereid de aangiftecampagne in: giftenaftrek

De Belastingdienst merkt dat de aftrek van giften soms nog problemen oplevert. In dit artikel leest u meer over deze persoonsgebonden aftrekpost. U krijgt antwoord op de vraag welke giften aftrekbaar zijn. Ook komen de meest gemaakte fouten aan bod.

Aftrekbare giften zijn verdeeld in (gewone) giften en periodieke giften.

Gewone giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar als ze worden gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Let er op dat alleen giften aan een steunstichting SBBI aftrekbaar zijn, giften aan een SBBI dus niet. Een overzicht van de steunstichtingen SBBI staat op de internetsite van de Belastingdienst.
Periodieke giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar als ze worden gedaan aan een ANBI, een culturele ANBI of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid én minimaal 25 leden. Periodieke giften zijn niet aftrekbaar als ze worden gedaan aan een steunstichting SBBI of SBBI. Ze zijn wél aftrekbaar als de SBBI kwalificeert als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid én minimaal 25 leden.

Als een instelling de ANBI-status verliest, dan zijn de giften aan zo’n instelling niet meer aftrekbaar. Dit geldt vanaf het moment dat de ANBI-status niet meer in het ANBI-register van de Belastingdienst staat vermeld.
Drempel en maximum alleen voor gewone giften

Voor periodieke giften geldt geen drempel of maximum. Daar staat tegenover dat een gewone gift niet volledig aftrekbaar is. Bij een gewone gift geldt een drempel van minimaal 1% van het drempelinkomen en minimaal € 60. Het drempelinkomen is het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. De aftrek is beperkt tot maximaal 10% van het drempelinkomen. Voor fiscale partners berekent u de aftrek door de gewone giften en de drempelinkomens van beide partners bij elkaar op te tellen.
Aannemelijk maken van de giften

Voor alle giften geldt dat u deze met schriftelijke stukken aannemelijk moet kunnen maken, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties. De Belastingdienst kan deze stukken tot 5 jaar terug bij u opvragen.
Wat ziet de Belastingdienst in de praktijk?

periodieke giften niet vastgelegd
Een veelgemaakte fout bij de aftrek van periodieke giften is dat de gift niet in een notariële of onderhandse schenkingsakte is vastgelegd. Voorbeelden van een onderhandse schenkingsakte vindt u op de internetsite van de Belastingdienst.

Verhoging giften culturele ANBI onterecht of verkeerd toegepast Giften aan een culturele ANBI mag uw klant met 25% verhogen. Deze verhoging is zowel op de gewone gift als de periodieke gift van toepassing. In het programma ANBI opzoeken ziet u of een ANBI een culturele ANBI is. Als achter de naam van de instelling een datum in de kolom 'Cultuur begindatum’ staat, gaat het om een culturele ANBI.

De verhoging bedraagt maximaal € 1.250. Als de gift aan een culturele ANBI een
gewone gift is, dan geldt hiervoor het maximum aftrekbare bedrag van 10% van
het drempelinkomen. Dit maxium wordt dan ook verhoogd met de verhoging die
geldt voor de gift zelf.

Let op! Houd rekening met de begin- en einddatum van de culturele ANBI.
Mogelijk heeft de ANBI in het betreffende aangiftejaar nog niet de status
“culturele ANBI” of is de status ingetrokken.

vrijwilligersvergoeding onterecht als gift aangemerkt Ziet uw klant af van een vrijwilligersvergoeding van een (culturele) ANBI en neemt u dit als gift in aanmerking? Dan zijn er 3 situaties mogelijk:

1. Beschikt de ANBI niet over de intentie of middelen om aan de vrijwilliger een
onbelaste vrijwilligersvergoeding te verstrekken, dan heeft de vrijwilliger geen
reëel recht op de vergoeding. Hij kan deze niet als gift in aanmerking nemen. De
voorwaarden voor aftrek in deze situatie, vindt u op de internetsite van
de Belastingdienst.
2. Krijgt de belastingplichtige geen vrijwilligersvergoeding, maar maakt hij wel
kosten voor de (culturele) ANBI? Dan kan hij de werkelijk gemaakte kosten onder
voorwaarden ook aftrekken als gift. Daarbij is van belang of de vrijwilliger
wel of geen vergoeding kan krijgen voor de gemaakte kosten. Kijk voor de
voorwaarden voor aftrek in deze situaties op de internetsite van de Belasting-
dienst.
3. Ziet de vrijwilliger af van de vrijwilligersvergoeding én maakt hij kosten die de
ANBI niet vergoed? En komen deze kosten naar maatschappelijke opvattingen
wel in aanmerking voor vergoeding? Dan telt voor de aftrek van de werkelijke
kosten alleen het deel mee dat hoger is dan de vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor giftenaftrek op de internetsite van de Belastingdienst:
• Periodieke en gewone giften
• ANBI, vereniging en steunstichting SBBI