8. Corona virus; bijstand voor zzp'ers en verruiming BMKB

Bijstandverlening voor Zzp’ers
Zzp’ers zijn geen werknemers en kunnen dus geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zij kunnen eventueel wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Daarvoor dienen zij zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Naast de maatregelen die bedrijven zelf met hun schuldeisers kunnen treffen (overbruggingskredieten, opschorten van aflossingen en rentebetalingen, etc.) streeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ernaar de BMKB per eind maart tijdelijk te verruimen. Gedacht wordt aan het verhogen van het aandeel waarvoor de overheid borg kan staan (van 90% van 50% van een krediet tot 90% van 75% van een krediet). Deze regel zal tot 1 april 2021 gaan gelden.

7. Corona virus; voorlopige verliesverrekening

Verwacht u dat uw klant, al dan niet door de coronacrisis, over het (boek)jaar 2020 verlies zal gaan maken, dan kan het zinvol zijn om al direct na afloop van het boekjaar aangifte te doen en daarbij te verzoeken om een voorlopige verrekening van dat verlies met de (bij aanslag vastgestelde) winst van 2019 (voorlopige carry-back). Van het aangegeven verlies wordt daartoe 80% in aanmerking genomen. De over het boekjaar 2019 verschuldigde/betaalde belasting kan dan – al dan niet gedeeltelijk – worden verminderd/teruggekregen.

6. Corona virus; inlenen personeel

Ook bij het inlenen van mensen is in deze tijden extra alertheid geboden. Indien degene van wie uw klant inleent, de loonheffing niet betaalt, kan uw klant als inlener mogelijk aansprakelijk worden gesteld.

5. Corona virus; terugvragen btw en werktijdverkorting

Terugvragen btw
Het kan nuttig zijn te beoordelen of afnemers door de coronacrisis wellicht hun schulden niet meer (kunnen) betalen. Is dat het geval, dan kan de ter zake afgedragen btw onder voorwaarden worden teruggevraagd.

Werktijdverkorting voor werknemers
Bedrijven die getroffen worden door het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de (huidige) regeling werktijdverkorting. Dat is een regeling waarop bedrijven een beroep kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Deze calamiteit moet ten minste 2 weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen en er moet voor minstens 20% van het personeel geen werk meer zijn. Dat deel van het personeel kan in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Voorwaarde is wel dat de betreffende werknemers WW-rechten hebben opgebouwd.

4. Corona virus; verlagen voorlopige aanslag

Indien een voorlopige aanslag is opgelegd en gedurende het boekjaar blijkt dat de fiscale winst lager zal zijn dan de ten behoeve van de voorlopige aanslag ingeschatte winst, dan kan om vermindering van de voorlopige aanslag worden verzocht. Dan zal direct minder belasting hoeven te worden betaald. Het kabinet heeft aangegeven dat verzoeken om vermindering in verband met het coronavirus door de Belastingdienst zullen worden ingewilligd.

  • 1
  • 2