8. Verlenging Tozo 2 tot 1 oktober 2020

Het kabinet heeft per brief van 20 mei 2020 aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het Noodpakket voor banen en economie 2.0 (hierna: Noodpakket 2.0) met drie maanden wordt verlengd, namelijk tot 1 september 2020. Na nader overleg met sociale partners heeft het kabinet besloten dat het Noodpakket 2.0 met een extra maand wordt verlengd, namelijk tot 1 oktober 2020. De verlenging van het noodpakket met een extra maand betreft ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het noodpakket is verlengd omdat, ondanks dat de uitbraak van het virus voorlopig lijkt te zijn ingedamd, de economische gevolgen van de coronacrisis voortduren. Bij de extra verlenging tot 1 oktober 2020 heeft het kabinet overwogen dat deze extra tijd de benodigde ruimte biedt om tot een consistent en uitvoerbaar pakket te komen voor de volgende fase. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Staatsblad (26 juni 2020) en werkt terug tot en met 1 juni 2020.

Tozo in het kort
De oorspronkelijke Tozo (Tozo 1) is verlengd met de Tozo 2. Zelfstandige ondernemers kunnen de Tozo 1 (voor de maanden maart, april en mei 2020) niet meer aanvragen. De Tozo 2 geldt voor juni, juli, augustus en september 2020 en bestaat uit:

I) Inkomensondersteuning
De inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishouding. Zelfstandige ondernemers hoeven deze ondersteuning niet terug te betalen. Voor inkomensondersteuning wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, het vermogen en de kostendelersnorm wordt niet toegepast.
Bij de Tozo 2 is er een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van de zelfstandige ondernemer en zijn of haar partner in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd hoger dan het sociaal minimum? Dan kan geen Tozo 2 worden aangevraagd.

II) Lening voor bedrijfskapitaal
Zelfstandige ondernemers kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet wel worden terugbetaald, maar het is mogelijk om later af te lossen. Zelfstandige ondernemers betalen een lager rentepercentage dan voor de reguliere Bbz. Als een zelfstandige ondernemer al een lening heeft aangevraagd via de Tozo 1 dan telt dat bedrag mee. Als een zelfstandige ondernemer surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen, kan deze lening niet worden aangevraagd.

7. Verlenging bijzonder uitstel van betaling kan online vanaf 29 juni 2020

Voor ondernemers die in maart 2020 vanwege de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling hebben gevraagd, loopt het uitstel binnenkort af. De Belastingdienst verwacht dat 29 juni 2020 een online formulier beschikbaar is waarmee deze ondernemers verlenging van het uitstel kunnen aanvragen. Zij kunnen dit formulier ook gebruiken wanneer het uitstel vóór 29 juni 2020 afloopt. Tot die tijd kan uiteraard ook schriftelijk uitstel worden aangevraagd.

Vanaf 16 maart 2020 konden ondernemers bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende belastingen als hun bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was gekomen. Vervolgens werd automatisch 3 maanden uitstel verleend.
Wanneer de Belastingdienst (nog) geen verlengingsverzoek voor bijzonder uitstel ontvangt, wordt tijdig een brief gestuurd waarin wordt aangekondigd dat dit uitstel vervalt.
 Als het gaat om bijzonder uitstel voor 3 maanden voor een bedrag vanaf € 20.000, heeft de Belastingdienst extra informatie van deze ondernemers nodig. Ook deze informatie kan straks via het nieuwe online formulier worden meegestuurd.
 
Wanneer het nieuwe online formulier daadwerkelijk beschikbaar is, wordt dit gemeld op de site van de Belastingdienst, de social media accounts van de Belastingdienst en Forum Fiscaal Dienstverleners. Als vóór 29 juni 2020 een verzoek wordt gedaan, kan dat alleen schriftelijk.

6. Kabinet werkt aan ander voorstel box 3

Er komt op Prinsjesdag 2020 een ander voorstel om een groot deel van de mensen die belasting betalen in box 3 tegemoet te komen. Dit komt in plaats van de vorig jaar gepresenteerde contouren om het box 3‑stelsel aan te passen. Het oorspronkelijke voorstel kwam weliswaar spaarders tegemoet, maar benadeelde andere belastingplichtigen in box 3.
De ministerraad heeft hiermee op 26 juni 2020 ingestemd op voorstel van de staatssecretaris. Voor een groot deel van de spaarders en de kleine beleggers wordt gewerkt aan een voorstel binnen het huidige box 3-stelsel. Zo kunnen zij op korte termijn tegemoet worden gekomen.

Kritiek voorstel
Iedereen die meer vermogen heeft dan 30.846 euro (of 61.692 euro met fiscaal partner) uit bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, betaalt hier nu belasting over. Vorig jaar september zijn de contouren voor een hervorming van het box 3-stelsel gepresenteerd. Daarmee zouden spaarders worden ontzien. Maar voor mensen waarvan het vermogen in box 3 voor een relatief klein deel uit spaargeld bestaat, zou de belastingdruk juist stijgen ten opzichte van nu. Bijvoorbeeld de relatief kleine beleggers die defensief beleggen en daardoor gemiddeld genomen lagere beleggingsrendementen halen.
Hierop zijn veel reacties uit de samenleving gekomen, van individuele burgers tot brancheorganisaties en de AFM. Daarin is gewezen op het risico dat kleine beleggers zich gedwongen zouden gaan voelen om in zeer risicovolle beleggingen te stappen. Dit is uiteraard onwenselijk. Daarom worden de ideeën zoals vorig jaar aangekondigd niet uitgewerkt in een wetsvoorstel.

Nieuw voorstel
Er wordt gewerkt aan een nieuw voorstel binnen het huidige box 3-stelsel om de meeste spaarders en de kleine beleggers tegemoet te komen. Deze oplossing kon niet worden gevonden binnen het vorig jaar gepresenteerde voorstel.

5. Hoe wordt omgegaan met de vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken vanwege het coronavirus?

Tussen werkgever en werknemer zijn vaak afspraken gemaakt over een vaste vergoeding voor de reiskosten van en naar werk. Door de coronacrisis wordt er zoveel mogelijk thuisgewerkt, waardoor er minder reiskosten zijn. Het kabinet heeft besloten dat thuiswerken door de coronacrisis toch geen invloed heeft op de vaste reiskostenvergoeding.
Is uw klant een werkgever, en heeft u met zijn werknemer een vaste reiskostenvergoeding afgesproken? Dan kunt u deze gewoon aanhouden. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding was gebaseerd. Dat mag ook als u een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet.

4. Hoe ga ik om met een te verwachten verlies in 2020 door het coronavirus?

Het wordt voor ondernemers mogelijk om te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis te verrekenen met de winst van 2019. 
Door het vormen van deze zogenaamde fiscale coronareserve wordt het voor bedrijven mogelijk een nadere (lagere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen. Op die manier kunnen bedrijven eerder aanspraak maken op verrekening, dan pas na de aangifte vennootschapsbelasting 2020 in 2021. 

Over de te ondernemen stappen rondom deze zogenaamd fiscale coronareserves leest u meer op de website van de Belastingdienst.

Let op: deze mogelijkheid geldt niet voor de inkomstenbelasting. 

  • 1
  • 2