2. Eerlijkere belastingheffing multinationals

Het kabinet wil multinationals eerlijker belasten met oog voor het vestigingsklimaat. Nu kan het gebeuren dat bedrijven die in Nederland winst maken hier geen vennootschapsbelasting betalen dankzij het verrekenen van verliezen. Daarom neemt het kabinet twee maatregelen die samen een extra belastingopbrengst opleveren van ruim € 700 miljoen per jaar.

Hoe werken de maatregelen?
1. Beperken van het verrekenen van verliezen
Bedrijven kunnen verliezen verrekenen met winsten uit het voorgaande jaar of winsten uit de zes jaren daarna. Die verliezen mogen nu helemaal worden verrekend. Vanaf 2022 kan dat tot € 1 miljoen van de winst. Daarboven kunnen ze slechts worden verrekend met 50% van de winst die uitgaat boven de eerste € 1 miljoen. De tijdslimiet van zes jaar vervalt, verliezen kunnen onbeperkt in de tijd worden verrekend. Doel: Bedrijven betalen constanter belasting. Dit leidt tot een jaarlijkse opbrengst van € 555 mln.

Huidige situatie
Nu kan het bedrijf het totale verlies uit 2022 in één keer verrekenen, waardoor er in 2023 geen belasting hoeft te worden betaald: € 5 miljoen - € 5 miljoen = € 0 miljoen.

Nieuwe situatie (per 2022)
Wordt er wèl belasting betaald: € 5 mln (winst) - € 1 mln (bedrag dat volledig verrekend mag worden) - € 2 mln (50% van de winst boven de € 1 mln) = € 2 mln belastbare winst. Van het verlies uit 2022 is nog € 2 mln over, dat onbeperkt in de tijd verrekend mag worden.

2. Aanpak informeel-kapitaalstructuren

Binnen een concern moet net zo zakelijk met elkaar worden gehandeld als onafhankelijke partijen dat onder vergelijkbare omstandigheden met elkaar zouden doen. Dat moet op grond van het zakelijkheidbeginsel. Maar doordat landen dat zakelijkheidsbeginsel verschillend of niet toepassen, kunnen in internationale situaties verschillen (‘mismatches’) ontstaan. Dit leidt tot belastingontwijking. Doel: Belastingontwijking via informeel-kapitaalstructuren pakken we aan. Met deze maatregel sluit Nederland aan bij wat internationaal gebruikelijk is. De maatregel leidt tot een jaarlijkse opbrengst van € 173 miljoen.

Huidige situatie
Een deel van de winst wordt niet voldoende belast: bij een internationale transactie kan een bedrijf in Nederland wel de kosten aftrekken, maar betaalt het in het andere land geen belasting over de corresponderende opbrengst.

Nieuwe situatie (per 2022)
Er kunnen geen kosten van de winst in Nederland meer afgetrokken worden als bij de andere partij in het buitenland te weinig belasting wordt betaald over het financiële voordeel dat daaraan gekoppeld is.