6. Invoering CO2-heffing industrie

Per 2021 gaat de CO2-heffing voor de industrie in. Het kabinet wil dat bedrijven duurzamer worden, waarbij de uitstoot van CO2 structureel daalt. Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is de invoer van een CO2-heffing voor bedrijven in de industrie. Bedrijven in de industrie met een hoge uitstoot betalen straks meer belasting over dat deel wat ze teveel uitstoten. Dit stimuleert bedrijven om bij hun investeringen meer rekening te
houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor mens en milieu. De heffing is onderdeel van een breed maatregelenpakket dat industriële bedrijven stimuleert te investeren in verduurzaming in Nederland.

Hoe werkt de heffing?
De heffing stimuleert efficiënte productie. Fabriek 1 produceert 3 ton staal en fabriek 2 produceert 5 ton staal met dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot. Fabriek 2 betaalt dan per saldo minder CO2-heffing omdat deze fabriek zijn productieproces efficiënter heeft ingericht, als het gaat om CO2-uitstoot.

CO2-uitstoot tot 2030
De industrie gaat vanaf 2021 CO2-heffing betalen over het teveel aan uitstoot. De heffing neemt in de komende jaren toe om bedrijven te stimuleren efficiënter te gaan produceren. De vrijstelling die bedrijven in het begin krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, neemt juist stapsgewijs af. Op deze manier draagt de CO2-heffing bij aan de doelen voor CO2-vermindering in 2030.