8. Fiscale behandeling subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor niet-werknemers

Voorgesteld wordt om een eindheffing van 75% in te voeren voor de netto zorgbonus van € 1.000 die zorgprofessionals niet-werknemers (zoals zelfstandigen en extern ingehuurd personeel) ontvangen. De eindheffing moet worden betaald door de zorginstelling die daarvoor door de overheid wordt gecompenseerd. Zorginstellingen dienen voor niet-werknemers een afzonderlijke administratie bij te houden waaruit blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd en aan de zorgprofessionals schriftelijk mede te delen dat eindheffing over de zorgbonus is betaald. Voor werknemers kan de zorgbonus ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden gebracht. Bij overschrijding van de vrije ruimte, wordt de werkgever voor de verschuldigde 80% eindheffing door de overheid gecompenseerd.

7. Aanpassing overgangsregeling levensloopregeling

De overgangsregeling voor de levensloopregeling wordt aangepast om een goede afwikkeling van de levensloopregeling mogelijk te maken en praktische bezwaren te verhelpen. Het fictief genietingsmoment van 31 december 2021 wordt gewijzigd in 1 november 2021 en de instelling die de levensloopregeling uitvoert wordt inhoudingsplichtig voor de loonheffing. Tot en met 31 oktober 2021 blijft het mogelijk om de waarde van de levensloopaanspraak op te nemen.

6. Overdrachtsbelastingtarief voor woningen hoofdverblijf 2%

Het overdrachtsbelastingtarief van 2% dat thans geldt voor de verkrijging van alle soorten woningen gaat vanaf 1 januari 2021 nog slechts gelden voor de verkrijging van de juridische eigendom van woningen (en de gelijktijdig verkregen aanhorigheden) die:
• door natuurlijke personen worden verkregen; en
• als hoofdverblijf gaan dienen.
Tevens geldt als eis dat onmiddellijk voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud wordt verklaard in een schriftelijke verklaring dat de woning als hoofdverblijf gaat dienen. Het 2%-tarief gaat dus niet meer gelden voor de verkrijging van:
• vakantiewoningen;
• verhuurde woningen;
• woningen die als kantoor worden gebruikt;
• aanhorigheden die later worden verkregen, zoals garages;
• woningen die verkregen worden door rechtspersonen, zoals BV’s en woningcorporaties;
• economische eigendom van woningen;
• aandelen in een BV die woningen bezit.
Voor deze categoriën gaat het tarief naar 8% met ingang van 1 januari 2021.

 

5. Tijdelijke vrijstelling voor starters op de woningmarkt

In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 zijn verkrijgingen van woningen door starters vrijgesteld. Een starter is iemand die meerderjarig is maar nog geen 35 jaar is, nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling en de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. De vrijstelling kan alleen benut worden als aangifte wordt gedaan en daarbij schriftelijk verklaard wordt dat voldaan is aan alle voorwaarden

4. Verlenging verlaagd tarief openbare laadpalen (energiebelasting)

Tot eind 2020 geldt een verlaagd tarief in de energiebelasting voor elektriciteit geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen die beschikken over een zelfstandige aansluiting. Dit betreft in de praktijk de openbare laadpalen. Ook geldt dat voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting geen tarief  wordt vastgesteld voor de ODE (opslag duurzame energie). Voorgesteld wordt om deze maatregel tot en met 2022 te verlengen.

  • 1
  • 2