8. Aanvullingen op derde steunpakket corona

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

Het derde steunpakket is al zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Het verschil tussen wel en geen strenge maatregelen kan oplopen tot vele miljarden aan extra overheidssteun. Ook biedt het pakket ruimte aan mensen en bedrijven om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en is het waar nodig een steun in de rug.

De maatregelen die het kabinet vandaag aankondigt zijn een aanvulling op dat derde steunpakket. Bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementen, worden zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Het kabinet geeft daarom extra steun aan getroffen bedrijven. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.

Tijdelijke verbreding TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding TVL is € 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten
Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is €40 miljoen gereserveerd.

Evenementen
Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n €14.000 krijgen. Hiervoor is een bedrag van € 11 miljoen gereserveerd.

Time-out arrangement (TOA)
Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. Verdere uitwerking van het TOA volgt.

Tijdelijke banen
Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Verdere maatregelen
€ 40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.
Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Hiermee is een bedrag van € 60 miljoen gemoeid.
Het kabinet reserveert nog eens € 150 miljoen om inkomstenderving bij gemeenten op te vangen, bovenop de eerder gereserveerde € 100 miljoen.
Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona-garantiemaatregelen zoals de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021.
Met de detailhandel is een afsprakenkader gemaakt over handhaving van de basisregels. Het kabinet benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de regels houden, en roept iedereen op om alléén te gaan winkelen en winkeltijden meer te spreiden.

Meer informatie over het steun- en herstelpakket banen en economie
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het KVK adviesteam via 0800 – 2117.

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

7. Meer zekerheid werkgevers over loondoorbetaling zieke werknemers

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging, die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Daarnaast gaan met name kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Werkgevers zijn verplicht het loon van een zieke werknemer de eerste twee jaar voor het grootste deel door te betalen. Daarnaast geldt een re-integratieplicht om werknemers weer terug aan het werk te krijgen. Deze verplichtingen vormen voor veel kleine ondernemers een drempel om werknemers aan te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgeversorganisaties hebben daarom afspraken gemaakt die het makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte.
Bedrijfsarts wordt leidend

Onderdeel van de afspraken is dat dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets op de re-integratie inspanningen (RIV-toets) door UWV. Werknemers behouden daarbij de mogelijkheid van een second opinion door een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel van UWV. De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. De verzekeringsarts zal dit advies niet langer beoordelen. Werkgevers lopen hiermee niet meer tegen loonsancties aan als gevolg van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts.
Lastenverlichting kleine bedrijven

In een wetsvoorstel dat aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt geregeld dat per 1 januari 2022 de Aof-premie gedifferentieerd wordt naar grootte van de werkgever. Het kabinet stelt in totaal €450 miljoen per jaar beschikbaar voor deze tegemoetkoming aan kleine werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling en ziekte. Kleine werkgevers krijgen éénmalig een extra verlaging van hun Aof-tarief van €300 miljoen in 2022 en €150 miljoen in 2023 bovenop de jaarlijkse €450 miljoen.

 
What do you want to do ?
New mail

6. Aanvullende toelichting bij F-aangifte 2020

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet in 2020 diverse maatregelen genomen. Deze maatregelen kunnen ook gevolgen hebben voor de aangifte inkomstenbelasting voor een overledene. Hebt u dit jaar, als nabestaande, contactpersoon of voor uw klant een F-aangifte over 2020 ingevuld of ontvangen? Dan ontvangt u of uw klant binnenkort een brief met aanvullende toelichting van de Belastingdienst.

Door omstandigheden kan het zijn dat u de aangifte opnieuw moet invullen.
In de brief staat:
om welke maatregelen het gaat
wanneer ze gevolgen hebben voor de F-aangifte van de overledene
hoe u de F-aangifte opnieuw moet invullen als dat het geval is

Er zijn 2 mogelijke situaties:
De maatregelen zijn niet van toepassing op de belastingzaken van de overledene. U hoeft de F-aangifte niet aan te passen.
De maatregelen zijn wel van toepassing. U moet de F-aangifte aanpassen. Vraag een nieuwe F-aangifte aan bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden, bereikbaar via 0800 - 235 8354. Dit moet u doen als u de aangifte al hebt ingevuld en opgestuurd en ook als u het biljet alleen hebt ingevuld, maar nog niet hebt opgestuurd. De Belastingdienst begrijpt dat opnieuw invullen vervelend is en biedt excuses aan voor het ongemak.

Hebt u de F-aangifte wel ontvangen, maar nog niet ingevuld? Lees dan de aanvullende toelichting goed door voordat u het biljet invult.

Gerelateerd artikel

5. Vervang uw publiek PKI-certificaat vóór 1 januari 2021

Het is vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om met uw huidige publiek PKI-certificaat digitaal te communiceren met bijvoorbeeld de Belastingdienst, KvK en banken. De oorzaak voor deze ongeplande en haastige vervanging is een recent ontdekt beveiligingsprobleem. Vervang dit certificaat tijdig om uw dienstverlening te waarborgen.

Het is van belang dat u dit certificaat vóór 1 januari 2021 vervangt, anders kunt u niet meer aan de fiscale verplichtingen van uw klant voldoen. De fiscaal dienstverlener is zelf verantwoordelijk dat hij ook na 1 januari digitaal met de Belastingdienst kan communiceren en aangiften kan indienen. Voor het vervangen van het certificaat ligt het initiatief bij de certificaataanbieder en de fiscaal dienstverlener.

U hebt al een privaat PKIoverheid-certificaat
Als u al in het bezit bent van een privaat PKIoverheid-certificaat voor aanleveringen aan Digipoort en BIV, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Dit certificaat kunt u ook - mits geldig - na 1 januari 2021 blijven gebruiken. Als u niet weet welk type certificaat (publiek of privaat) u hebt, vraag dit dan na bij uw certificaatbeheerder.

Goed om te weten
Als de certificaatbeheerder van uw huidige certificaten niet meer bij u werkt, moet u tijdig een nieuwe certificaatbeheerder aanwijzen. Neem hiervoor contact op met uw certificaatleverancier.

Vragen?
Neem contact op met uw certificaatleverancier.

 

 
What do you want to do ?
New mail

4. Aanspraak op uitkering einde dienstbetrekking

Heeft een werknemer recht op een eenmalige uitkering bij het einde van de dienstbetrekking? Het is afhankelijk van de soort en de hoogte van de uitkering of de aanspraak is belast of vrijgesteld. In deze handreiking leest u meer informatie. 
Een aanspraak is een recht om na verloop van tijd of onder voorwaarden 1 of meer uitkeringen of verstrekkingen te krijgen.

Voor het uitbetalen van een eenmalige uitkering bij het einde van de dienstbetrekking zijn 2 mogelijkheden:
De werkgever betaalt een eenmalige uitkering bij het einde van de dienstbetrekking door arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioenleeftijd.
De werkgever betaalt een eenmalige uitkering bij het einde van de dienstbetrekking om een andere reden dan arbeidsongeschiktheid of overlijden van de werknemer, vervroegd uittreden of het bereiken van de pensioenleeftijd.

Situatie 1
Heeft de werknemer bij einde dienstbetrekking recht op een eenmalige uitkering door arbeidsongeschiktheid of doordat hij de pensioenleeftijd bereikt? En is de uitkering maximaal driemaal het loon over een maand? Dan is de aanspraak vrijgesteld. De uitkering is belast.

Het loon dat de hoogte van de vrijstelling bepaalt, is gelijk aan het loon over een maand dat de hoogte van de diensttijduitkering bepaalt.

Recht op hogere uitkering
Als de werknemer recht heeft op een hogere eenmalige uitkering, dan hoort de volledige aanspraak tot het loon. Omdat de aanspraak volledig belast is, is de uitkering vrijgesteld. Uw klant, de werkgever, mag de aanspraak ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt ten laste van de vrije ruimte.

Situatie 2
De volledige aanspraak op een eenmalige uitkering is vrijgesteld, als uw klant de uitkering uitbetaalt bij het einde van de dienstbetrekking om een andere reden dan: arbeidsongeschiktheid of overlijden van de werknemer, vervroegd uittreden of het bereiken van de pensioenleeftijd. De hoogte van de uitkering is in deze situatie niet van belang. Voorbeelden van een dergelijke uitkering zijn een transitievergoeding of ontslagvergoeding.

Aanspraak vrij, uitkering belast
De uitkering die de werkgever betaalt op grond van een vrijgestelde aanspraak hoort tot het loon, behalve als het gaat om een vrijgestelde diensttijduitkering.

Aanspraak ten onrechte niet tot loon gerekend
Is een aanspraak ten onrechte door uw klant niet tot het loon gerekend en is de aanspraak minder dan 5 jaar geleden toegekend? Dan moet deze werkgever over die aanspraak alsnog loonheffingen afdragen. U geeft dit aan in een correctiebericht.

Is de aanspraak langer dan 5 jaar geleden toegekend dan hoeft u geen correctiebericht in te sturen. De eventuele uitkeringen of verstrekkingen die uit deze aanspraak voortvloeien zijn dan belast.

Meer informatie
Paragraaf 19.1.5 Handboek Loonheffingen
Wetsartikelen
Wet op de loonbelasting:
artikel 10 (aanspraken zijn loon)
artikel 11 lid 1, letter t (transitievergoeding)
artikel 11 lid 2 (verwijzing naar uitvoeringsregeling)
Gerelateerde berichten

 

 
What do you want to do ?
New mail
  • 1
  • 2