8. Vraag schuldenoverzicht op 2 nieuwe manieren aan

Vanaf 16 december kunt u voor uw klant op 2 nieuwe manieren een schuldenoverzicht met openstaande bedragen opvragen bij de Belastingdienst. Met het actuele overzicht krijgt u snel inzicht in de schuldpositie van uw klant, nu veel ondernemers gebruik maken van de regeling voor bijzonder uitstel. De Belastingdienst stuurt het overzicht binnen 10 dagen per post.

Naast een aanvraag via de BelastingTelefoon of Helpdesk Intermediairs kunt u op nog 2 nieuwe manieren een schuldenoverzicht bij de Belastingdienst opvragen. Vanaf 16 december kunt u dat ook aanvragen via een speciale bestellijn. U kunt ook via e-mail een overzicht aanvragen.

Via de bestellijn van de Belastingdienst: 0800-0230107. Onder optie 6 kunt u per BSN/RSIN een overzicht aanvragen. U hoeft niet het hele keuzemenu af te wachten en kunt direct kiezen na de welkomstboodschap. Het nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Vraagt u voor meerdere klanten een schuldenoverzicht aan? Met een e-mail naar kunt u in één keer meerdere overzichten aanvragen. In een bijlage (Excel, spreadsheet) vermeldt u het BSN/RSIN en naam van uw klant of zijn onderneming. U krijgt automatisch een ontvangstbevestiging. Daarna worden de overzichten verzonden, tenzij de aanvraag onvolledig is of tot vragen leidt.

Let op!
Maakt u gebruik van één van bovenstaande methodes om het schuldenoverzicht op te vragen, dan ontvangt u of uw klant het overzicht niet via de Berichtenbox. De Belastingdienst stuurt het schuldenoverzicht binnen 10 werkdagen naar het bekende toezendadres van de ondernemer.
Als uw klant het schuldenoverzicht binnen 2 werkdagen in de Berichtenbox wil ontvangen, kunt u het voor hem bestellen via de BelastingTelefoon of Helpdesk Intermediairs. U kunt dan voor deze optie kiezen.
Een schuldoverzicht van RSIN kunt u alleen per post ontvangen. Wanneer geen sprake is van openstaande schuld, gaat het bericht altijd per post.

7. Animatie met uitleg premiedifferentiatie WW

De Belastingdienst heeft een nieuw animatiefilmpje gemaakt met een korte uitleg over de hoge en lage WW-premie.

U kunt het filmpje bekijken op YouTube.
Op belastingdienst.nl staat ook een link naar de animatie. U vindt deze link op de themapagina ‘Personeel en loon’ onder het kopje ‘Premiedifferentiatie: lage en hoge WW-premie’.
Gerelateerde berichten
Bron: Forum Salaris

6. Handreiking opting-in

Normaal gesproken is geen sprake van een dienstbetrekking tussen een werkgever en een opdrachtnemer. Onder voorwaarden kan een werkgever samen met de opdrachtnemer een arbeidsrelatie wél aanmerken als fictieve dienstbetrekking. Dit is de regeling opting-in. De opdrachtnemer wordt dan 'pseudowerknemer' genoemd. In deze handreiking leest u meer over de voorwaarden.

Bij opting-in brengt u de arbeidsrelatie vrijwillig onder de loonbelasting/volksverzekeringen. De werkgever houdt dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Opting-in geldt niet voor de werknemersverzekeringen.

Voorwaarden
Om te kiezen voor opting-in moet de opdrachtnemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

Hij krijgt van de opdrachtgever een vergoeding voor de werkzaamheden.
Hij is niet in echte of fictieve dienstbetrekking bij de opdrachtgever.
Hij verricht de werkzaamheden niet als ondernemer.

Melden bij Belastingdienst
Als de werkgever en de pseudowerknemer de regeling willen toepassen, dan geeft u dit door aan de Belastingdienst. Hiervoor kunt u het formulier 'Verklaring Loonheffingen Opting-in' gebruiken. Met dit formulier verklaren de werkgever en de pseudowerknemer dat zij samen kiezen voor opting-in. De regeling geldt alleen voor de werkzaamheden die u op het formulier vermeldt.

Heeft de werkgever nog geen loonheffingennummer, dan meldt u hem aan bij de Belastingdienst. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelden Werkgever’. De werkgever ontvangt dan binnen 6 weken een loonheffingennummer van de Belastingdienst.

Gegevens pseudowerknemer
Voordat de pseudowerknemer bij de werkgever gaat werken, moet deze voldoen aan de volgende verplichtingen:

De werkgever moet de identiteit van de pseudowerknemer vaststellen en een kopie van het identiteitsbewijs in de loonadministratie opnemen.
De pseudowerknemer moet zijn gegevens aan de werkgever geven. Hiervoor kan hij het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ gebruiken.
De gegevens voor de loonheffingen bewaart de werkgever ook bij de loonadministratie.

De werknemer geeft deze gegevens door vóór de 1e werkdag. Of als de werkgever de werknemer op de 1e werkdag aanneemt, op de 1e werkdag vóór aanvang van de werkzaamheden.

In paragraaf 2.2 en 2.3 Handboek Loonheffingen leest u hier meer over.

Gewone regels voor loonheffingen
Na de melding moet de werkgever loonheffingen inhouden en betalen, en gelden de gewone regels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de werkgever de pseudowerknemer de mogelijkheid kan geven om deel te nemen aan een pensioenregeling. Ook mag de werkgever de werkkostenregeling gebruiken om onbelaste vergoedingen en/of verstrekkingen te geven.

Op de beloning van de pseudowerknemer moet de werkgever bijdrage Zvw inhouden. De pseudowerknemer is geen werknemer voor de werknemersverzekeringen, dus de werkgever is geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Codes in de aangifte loonheffingen
Voor de pseudowerknemer gebruikt u in de aangifte de volgende codes:

Code aard arbeidsverhouding = 79
Code invloed verzekeringsplicht = niet invullen
Code soort inkomstenverhouding = 15
Verzekeringsindicaties = N
Contractindicaties = N (er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst)
Loon SV = 0
Code Zorgverzekeringswet = M (met uitzondering van internationale SV-situaties)

Geen arbeidsrechtelijke gevolgen
De keuze voor opting-in heeft geen arbeidsrechtelijke gevolgen. Er ontstaat bijvoorbeeld geen ontslagbescherming.

Stopzetten opting-in
De werkgever kan op ieder moment stoppen met toepassen van opting-in. Dit geldt ook voor de werknemer. In beide gevallen moet u dit schriftelijk doorgeven aan de Belastingdienst.

Geen terugwerkende kracht
De werkgever kan niet met terugwerkende kracht voor opting-in kiezen. Heeft hij voor bepaalde werkzaamheden voor opting-in gekozen, dan kunt u dat niet met terugwerkende kracht ongedaan maken.

Meer informatie
  • paragraaf 16.14 Pseudowerknemers (opting-in)
  • paragraaf 2.2 Identiteit vaststellen
  • paragraaf 2.3 Gegevens voor de loonheffingen
  • paragraaf 6.6.2 Bijdrage Zvw
Formulieren op belastingdienst.nl
Wetsartikelen
Bron: Forum Salaris

 

5. Hoe kan het beste een bonus worden uitgedeeld aan een wajonger?

Werkgevers geven medewerkers met een wajong-uitkering soms een extraatje. Dat is een mooie manier om extra waardering te tonen. Sommige wajongers die een (eenmalige) vergoeding krijgen van hun werkgever leveren deze echter geheel of gedeeltelijk in via een korting op de uitkering. dat kan worden voorkomen wanneer werkgevers de werkkostenregeling gebruiken bij het uitkeren van een vergeoding aan een wajonger.

Via de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers immers onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven. Voorwaarde is wel dat die vergoeding gebruikelijk is. Dit wil zeggen dat de vergoeding niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden normaal is. Vergoedingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag.

Werkgevers mogen een percentage van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor hun werknemers. Dat is de vrije ruimte. Over het bedrag dat in de vrije ruimte hoeft geen loonbelasting te worden betaald. Een netto vergoeding via de vrije ruimte, wordt door het UWV bij de berekening van een uitkering niet meegenomen. Zodat de vergoeding niet wordt verrekend met de uitkering. Tot en met het fiscale loon van 400.000 euro bedraagt de vrije ruimte 1,7% (alleen voor 2020 verhoogd naar 3%) hierboven 1,2%.

4. Vraag beschikking Whk 2021 op bij werkgever

Vanaf 5 december verstuurt de Belastingdienst de brieven Werkhervattingskas (Whk) 2021. Alleen werkgevers ontvangen deze brief. Denkt u eraan om deze bij de werkgever op te vragen? Zo voorkomt u onnodig belverkeer en lange wachttijden bij de BelastingTelefoon. In de brief staan de percentages voor de gedifferentieerde premie Whk. U hebt deze percentages nodig voor de aangiften loonheffingen 2021.

Middelgrote en grote werkgever
Een grote of middelgrote werkgever ontvangt een beschikking Whk. Voor een grote werkgever stelt UWV het percentage voor de Whk individueel vast. Voor een middelgrote werkgever neemt UWV een gewogen gemiddelde van het individuele premiepercentage en het sectorale premiepercentage.

Verzorgt u de aangifte voor een middelgrote of grote werkgever? Dan hebt u voor de berekening van de gedifferentieerde premie de beschikking nodig. Het is belangrijk dat u deze opvraagt bij de werkgever.

Een werkgever is een middelgrote werkgever als het premieloon in 2019 meer was dan € 346.000 en maximaal € 3.460.000. Bij een premieloonsom van meer dan € 3.460.000 is sprake van een grote werkgever.

Kleine werkgever
Een kleine werkgever ontvangt een mededeling Whk. Voor kleine werkgevers stelt UWV de gedifferentieerde premie per sector vast.

Weet u onder welke sector een kleine werkgever valt? Dan kunt u zelf de percentages Whk opzoeken in de Staatscourant.
Een werkgever is een kleine werkgever als het premieloon in 2019 maximaal € 346.000 was.
Let op!
De werkgever ontvangt alleen een brief als hij werknemers in dienst heeft die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De bv waarin alleen een dga werkzaam is ontvangt dus geen brief Whk.
Gerelateerd bericht
  • 1
  • 2