4. Heffingskortingen 2022

Om het verschil tussen een- en tweeverdieners te verkleinen, wordt bij een stijging van het inkomen de arbeidskorting minder snel afgebouwd. Het afbouwpercentage is verlaagd van 6% naar 5,86%. Bij nota van wijziging is ook voorzien in aanvullende verhoging van de algemene heffingskorting met € 14, bovenop de reguliere indexatie. Het maximumbedrag komt dan uit op € 2.888 (2021: € 2.837). Het maximum van de arbeidskorting bedraagt in 2022 € 4.260 (artikel 8.11 Wet IB 2001). Het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2022 verlaagd naar € 2.534. Iemand die geen inwoner van Nederland of kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is, wordt normaliter niet aangemerkt als partner. Hierdoor kan het voorkomen dat belastingplichtigen met een in het buitenland woonachtige partner recht hebben op de inkomstenafhankelijke combinatiekorting, terwijl zij dat niet hadden gehad als de partner in Nederland had gewoond. Het kabinet wil deze ongelijke behandeling tegengaan door de uitzondering op het fiscale partnerbegrip niet langer van toepassing te laten zijn op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (artikel 8.14a, lid 5, Wet IB 2001).