8. Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen

Bij controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen heeft de Belastingdienst verschillen geconstateerd bij een aantal werkgevers. De gegevens in deze aangiften wijken af van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. Deze werkgevers ontvangen rond 27 juli een brief hierover.

De Belastingdienst verzoekt in deze brief de aangiften loonheffingen te corrigeren of om een verklaring te geven voor de vastgestelde verschillen. Het gaat om de loonaangiften over de eerste 4 aangiftetijdvakken van 2022. Dit geldt zowel voor maand- als vierwekenaangiften.

Wat moet u doen?

Als u de aangiften niet hebt gecorrigeerd, controleer dan aan de hand van het overzicht bij de brief of u de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed hebt ingevuld in de aangiften. Kloppen de aangiften, stuur dan een e-mail met een verklaring voor de vastgestelde verschillen. Hebt u een aangifte niet goed ingevuld, corrigeer deze dan zo snel mogelijk. In dat geval hoeft u de Belastingdienst niet te mailen.

Als u 1 of meer aangiften wel hebt gecorrigeerd, ga dan na of de gegevens in de aangiften na uw correcties overeenkomen met de verwachting van de Belastingdienst. Zijn er nog steeds verschillen? Mail dan een verklaring voor de verschillen of corrigeer de aangifte(n) nog een keer. Komen uw gegevens na de correcties met die van de Belastingdienst overeen, dan hoeft u niets te doen.

Waarom is dit belangrijk?

De gegevens voor de werknemersverzekeringen gaan naar de polisadministratie van UWV, samen met alle andere werknemersgegevens uit de aangifte loonheffingen. Ongeveer 800 instanties en organisaties maken gebruik van de polisadministratie en vertrouwen op de juistheid ervan.

UWV heeft de gegevens uit de polisadministratie nodig om de hoogte van uitkeringen vast te stellen. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens onder meer voor het toekennen van toeslagen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Het maatschappelijk belang van juiste gegevens in de polisadministratie is dus groot.

Daarom vraagt de Belastingdienst u om de gegevens te corrigeren of een verklaring voor het verschil te sturen.

7. Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden per 1 juli 2022 in werking getreden.

Om de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor burgers en ondernemers te verzachten is vanaf maart 2020 de invordering van belastingen en toeslagschulden opgeschortDit wetsvoorstel regelt dat in afwijking van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) aan burgers bij wie de invordering van toeslagschulden is opgeschort wegens de COVID-19-pandemie de mogelijkheid wordt geboden om de openstaande terugvordering zonder invorderingsrente te voldoen. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan. Deze wet is met terugwerkende kracht tot 1 juli 2022 in werking getreden. 

6. Praktijkvraag: Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik eerder stop met werken?

Vraag: Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik eerder stop met werken?

Antwoord: In veel pensioenregelingen kunt u al voordat u de standaard pensioengerechtigde leeftijd bereikt, stoppen met werken. Maar doordat uw pensioen eerder ingaat, wordt de uitkering een stuk lager. U moet namelijk langer rondkomen met uw pensioengeld. Ook heeft u minder jaren waarin u het pensioen opbouwt. Bij pensionering voor de AOW-leeftijd is bovendien een hogere fiscale inhouding van toepassing dan bij pensionering na de AOW-leeftijd.

Later begonnen met pensioenopbouw
Het aantal jaren dat u werkte, is niet altijd hetzelfde als uw pensioenjaren. Sommige pensioenfondsen hanteerden vroeger bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van 25 jaar. Bent u op uw 18e jaar begonnen met werken? Dan droeg u de eerste 7 jaar niet bij aan uw pensioen. Ook veranderingen van werkgever kunnen hebben gezorgd dat u minder pensioenjaren dan gewerkte jaren heeft.

U kunt bij uw pensioenverzekeraar(s) navragen hoeveel pensioenjaren u heeft opgebouwd voor uw pensioen.

Persoonlijk overzicht maken over uw pensioen
Wilt u weten wat u in uw situatie nog meer moet of kunt regelen? En waar u recht op heeft? Vul dan een paar vragen in en maak een persoonlijk overzicht over uw pensioen via deze link: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/vraag-en-antwoord/checklist-met-pensioen-gaan

 

5. Praktijkvraag: Moet ik aan UWV doorgeven dat mijn loonheffingen nummer is veranderd?

Vraag: Moet ik aan UWV doorgeven dat mijn loonheffingen nummer is veranderd?

Antwoord: Nee, u hoeft het nieuwe loonheffingennummer alleen aan UWV door te geven als het gaat om een bedrijfsovername of fusie. In alle ander gevallen hoeft u niets te doen. Het nieuwe loonheffingennummer krijgen wij namelijk door van de Belastingdienst.

Geef bij bedrijfsovername of fusie het nieuwe loonheffingennummer schriftelijk aan UWV door:

Vermeld het nieuwe loonheffingennummer.
Vermeld het bankrekeningnummer van de nieuwe werkgever, in dit geval van het bedrijf dat overneemt.
Vermeld de datum waarop we lopende meldingen of uitkeringen moeten omzetten naar het nieuwe loonheffingennummer.
Vermeld op de lijst alle burgerservicenummers van de werknemers voor wie de eerdere werkgever de betalingen ontvangt.
Vermeld bij lopende WAZO- of ziekmeldingen per burgerservicenummer:

De eerste ziektedag en eventueel de 42e-weeksmelding.
Of het gaat om een Ziektewet- of WAZO-uitkering.
Werknemers die ziek uit dienst gaan, vermeldt u niet op de lijst.

Stuur de brief naar:

UWV
Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

Houd er rekening mee dat UWV de uitkeringen pas bij de eerstvolgende betaling kan overzetten naar het nieuwe loonheffingennummer.

4. Praktijkvraag over aangeven van Tozo-uitkering bij UWV-uitkering

Vraag: ik heb een Tozo-uitkering ontvangen. Ik ontvang op dit moment een uitkering van UWV. Moet ik de inkomsten uit de Tozo-uitkering aan UWV doorgeven?

Antwoord: Als u een Tozo-uitkering heeft ontvangen, dan hoeft u deze inkomsten niet aan ons door te geven. U hoeft de Tozo-uitkering dan ook niet in te vullen op uw Inkomstenopgave of door te geven via het formulier ‘Wijzigingen doorgeven’. De Tozo-uitkering heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.

  • 1
  • 2