7. Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden per 1 juli 2022 in werking getreden.

Om de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor burgers en ondernemers te verzachten is vanaf maart 2020 de invordering van belastingen en toeslagschulden opgeschortDit wetsvoorstel regelt dat in afwijking van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) aan burgers bij wie de invordering van toeslagschulden is opgeschort wegens de COVID-19-pandemie de mogelijkheid wordt geboden om de openstaande terugvordering zonder invorderingsrente te voldoen. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan. Deze wet is met terugwerkende kracht tot 1 juli 2022 in werking getreden.