8. Kostenvergoeding voor telefonisch horen in de bezwaarfase?

U hebt namens een cliënt een bezwaarschrift ingediend waarin u de inspecteur tevens hebt verzocht om telefonisch te worden gehoord. Omdat dit niks heeft geholpen bent u naar de Rechtbank gestapt en daar hebt u gelijk gekregen. Kunt u voor het telefonisch horen een kostenvergoeding (bezwaarfase) claimen?

Antwoord
Dat hangt er vanaf. Zie het arrest van de Hoge Raad van 1 juli 2012, nr. 11.04661, ECLI:NL:HR:2012:BW7081. 
De Hoge Raad stelt voorop dat niet elk telefoongesprek tussen het bestuursorgaan en een rechtsbijstandverlener dat wordt gevoerd in het kader van een bezwaarprocedure kan worden aangemerkt als het verschijnen ter hoorzitting in de zin van onderdeel A4, onder 2, van de Bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht. De mogelijkheid bestaat echter dat het telefoongesprek op een zodanige wijze plaatsvindt dat het zich, afgezien van de lijfelijke aanwezigheid, materieel niet onderscheidt van een hoorzitting in de zin van Afdeling 7.2 van de Algemene wet bestuursrecht. In een dergelijk geval mag het voeren van dit telefoongesprek op één lijn gesteld worden met het verschijnen ter hoorzitting als bedoeld in het bovenvermelde bijlage-onderdeel en kan een kostenvergoeding worden geclaimd.

7. Schadevergoeding voor BV als de redelijke termijn in de bezwaarfase wordt overschreden?

Een BV en een dga procederen tegelijkertijd over door de inspecteur opgelegde navorderingsaanslagen Vpb en IB. Omdat in de bezwaarfase de redelijke termijn is overschreden ontstaat recht op een schadevergoeding van 500 euro per half jaar. Maar heeft de BV als rechtspersoon ook recht op een schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn?

Antwoord
Ja. Dit is uitgemaakt in het arrest van de Hoge Raad van 30 januari 2015, nr. 14/01954, ECLI:NL:HR:2015:147. De casus was als volgt:
Een BV en een dga procederen tegelijkertijd over door de inspecteur opgelegde navorderingsaanslagen Vpb en IB.
Omdat in de bezwaarfase de redelijke termijn is overschreden, kent Hof Amsterdam zowel aan de BV als aan de dga een schadevergoeding toe van €500 per half jaar.
Tegen dit oordeel heeft de Staatssecretaris cassatieberoep ingesteld.
Hij vindt dat het Hof had moeten volstaan met het toekennen van een schadevergoeding aan de dga.
De Hoge Raad geeft hem echter geen gelijk.
Het feit dat gezamenlijk procedures worden gevoerd kan een reden zijn om een schadevergoeding te matigen, maar voorop staat dat iedere belanghebbende bij de procedure of bij de gezamenlijk behandelde zaken een zelfstandig recht op schadevergoeding heeft, ook als de belanghebbende een rechtspersoon is.

6. Het alternatief voor de beschikking geen loonheffingen

Het alternatief voor de beschikking geen loonheffingen houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers,en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. Als een arbeidsrelatie in het nieuwe systeem is gekwalificeerd als winst uit onderneming, kan een zzp’er dan nog in aanmerking komen voor een ww-uitkering? En zo ja, kan de inspecteur bij de opdrachtgever dan nog loonheffingen naheffen?

Antwoord
Ja. Bij het beoordelen van een aanvraag voor een uitkering, volgt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) het door de Belastingdienst met betrekking tot de loonheffingen ingenomen standpunt over de juridische kwalificatie van de arbeidsrelatie. De Belastingdienst en het UWV passen immers dezelfde wet-¬ en regelgeving toe om tot een oordeel te komen of er sprake is (geweest) van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Ingeval de opdrachtnemer aan het UWV voldoende aannemelijk maakt dat in de praktijk niet volgens de overeenkomst is gewerkt en hij dientengevolge wellicht verzekerd was voor de werknemersverzekeringen, dan kan hij mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering. Het UWV geeft in dat geval de informatie over de opdrachtgever door aan de Belastingdienst. Dit is voor de Belastingdienst een aanwijzing dat er feitelijk niet volgens de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst is gewerkt. De Belastingdienst zal vervolgens bij de opdrachtgever de feiten nagaan en indien nodig een nader onderzoek instellen en zo nodig een correctieverplichting of een naheffingsaanslag opleggen(Kamerstuk 34 046, nota van wijziging).

5. Helpdesk Intermediairs vraagt vanaf 1 juni naar beconnummer

Vanaf 1 juni vraagt de Helpdesk Intermediairs naar uw beconnummer. Zo is de Belastingdienst er zeker van dat persoonlijke gegevens bij de juiste persoon terechtkomen.
De Belastingdienst werkt continu aan het veilig uitwisselen van persoonlijke gegevens. Daarom vraagt de Helpdesk Intermediairs vanaf 1 juni naar uw beconnummer. Daarnaast stelt de Belastingdienst een vraag over gegevens van uw klanten die ondernemer zijn. Bijvoorbeeld de datum van de laatste aangifte.

4. BelastingTelefoon vraagt vanaf 1 juni naar gebruikersnaam

Vanaf 1 juni vraagt de BelastingTelefoon ondernemers die persoons- of bedrijfsgegevens opvragen naar de laatste 3 cijfers van hun gebruikersnaam voor het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Zo is de Belastingdienst er zeker van dat persoonlijke gegevens bij de juiste persoon terechtkomen.
De Belastingdienst werkt continu aan het veilig uitwisselen van persoonlijke gegevens. Daarom vraagt de BelastingTelefoon vanaf 1 juni naar de laatste 3 cijfers van de gebruikersnaam.

  • 1
  • 2