7. Schadevergoeding voor BV als de redelijke termijn in de bezwaarfase wordt overschreden?

Een BV en een dga procederen tegelijkertijd over door de inspecteur opgelegde navorderingsaanslagen Vpb en IB. Omdat in de bezwaarfase de redelijke termijn is overschreden ontstaat recht op een schadevergoeding van 500 euro per half jaar. Maar heeft de BV als rechtspersoon ook recht op een schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn?

Antwoord
Ja. Dit is uitgemaakt in het arrest van de Hoge Raad van 30 januari 2015, nr. 14/01954, ECLI:NL:HR:2015:147. De casus was als volgt:
Een BV en een dga procederen tegelijkertijd over door de inspecteur opgelegde navorderingsaanslagen Vpb en IB.
Omdat in de bezwaarfase de redelijke termijn is overschreden, kent Hof Amsterdam zowel aan de BV als aan de dga een schadevergoeding toe van €500 per half jaar.
Tegen dit oordeel heeft de Staatssecretaris cassatieberoep ingesteld.
Hij vindt dat het Hof had moeten volstaan met het toekennen van een schadevergoeding aan de dga.
De Hoge Raad geeft hem echter geen gelijk.
Het feit dat gezamenlijk procedures worden gevoerd kan een reden zijn om een schadevergoeding te matigen, maar voorop staat dat iedere belanghebbende bij de procedure of bij de gezamenlijk behandelde zaken een zelfstandig recht op schadevergoeding heeft, ook als de belanghebbende een rechtspersoon is.