1. Belastingdienst geeft zeer vermogende personen speciale behandeling

Mede naar aanleiding van de aanbeveling van de OESO om meer gerichte aandacht te besteden aan zeer vermogende belastingplichtigen, heeft de Belastingdienst een programma zeer vermogende personen (hierna: programma ZVP) in het leven geroepen dat eindigt in 2016.
Dat staat in de 16e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst.
In de loop van 2016 zal er een beslissing worden genomen over de invulling hiervan naar de toekomst.
De Belastingdienst kende de zeer vermogende personen niet als aparte doelgroep.
Dat brengt met zich mee dat deze belastingplichtigen kunnen worden behandeld als grote onderneming, als midden- en kleinbedrijf of als particulier.
Een zeer vermogend persoon zal meer dan gemiddeld vooruit denken over overdracht van bedrijfs- of privévermogen, schenken en nalaten.
Om die reden worden in het programma ZVP integraal inkomen, vermogen, winst, schenking, vererving, private equity, vermogensrendement, ANBI, natuurschoonwet en estate planning meegenomen.
Het programma ZVP heeft de opdracht te onderzoeken hoe de fiscale behandeling van de ZVP het best kan worden vormgegeven en hoe de Belastingdienst dat kan organiseren.
De behandeling zou volgens de OESO vergelijkbaar kunnen zijn met de enhanced relationship, die we in Nederland kennen bij grote ondernemingen.
In aansluiting op de binnen de OESO gehanteerde definities en (inter)nationale publicaties richt het programma zich op personen met een vermogen van € 25 miljoen of meer, die in Nederland belastingplichtig zijn.
Het idee is dat de zeer vermogende persoon een individuele klantbehandeling krijgt.
Dat betekent dat de Belastingdienst werkt vanuit een gestructureerd beeld over de financiële positie van de zeer vermogende persoon en dat hij of zij een vast aanspreekpunt krijgt.
In die werkwijze wordt de uitvoering van de verschillende belastingwetten op een geïntegreerde wijze vorm gegeven.
Soms is er specifieke kennis bij nodig. Daarom krijgen de behandelaars bijscholing.
De Belastingdienst wil de doelgroep betrekken bij de wijze waarop de Belastingdienst het toezicht vorm zou moeten geven.
In november 2015 is een grote groep adviseurs van de doelgroep ZVP uitgenodigd om hen te informeren over de voornemens van de Belastingdienst en worden zij uitgenodigd input te geven.
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft zich positief uitgelaten over dit initiatief.