0. Wijze Raad 2016

Inhoudsopgave Wijze Raad 2016

Inkomstenbelasting en loonbelasting
Tarieven en cijfers 2016 en 2015
Nieuwe box-3 belasting op komst
Nieuwe regels voor hypotheeklening bij de BV
Fiscale tegemoetkoming bij afkoop woekerpolis
Uitbreiding regeling uitgaven voor monumentenpanden
Fiscaal voordeel voor fiscale partners bij kapitaalverzekeringen
Kinderalimentatie als box-3-schuld
Eenvoudiger ondersteuning voor innovatie
Afschaffen ouderentoeslag per 2016
Fiscaal voordeel personeelsleningen afgeschaft

Autobelastingen
Vervoer en reiskosten
Maatregelen Autobrief II
Fiscale bijteling auto van de zaak (overgangsrecht en komen recht)
Bestelauto van de zaak
Jaarbetaling motorrijtuigenbelasting wordt afgeschaftOntwikkelingen BPMOntwikkelingen Motorrijtuigenbelasting

Schenken en erven
Belastingvrij €100.000 schenken
Wat is de wettelijke verdeling bij erfrecht?
Help, ik erf een schuld
7 vragen en antwoorden over Erfbelasting

Overige belastingen
Energiebelasting gaat omhoog
Belasting op frisdrank gaat omhoog
Digitaal aanslagbiljet komt er aan (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst)
Bellen met de BelastingTelefoon? Controleer van tevoren uw gebruikersnaam

Personeel
Loonkostensubsidie voor werknemer met een laag inkomen
Gelijk loon bij gelijk werk EU-werknemers
Gelijke arbeidsvoorwaarden payroller en vast personeel
Meer betaald verlof partner na bevalling
Kinderopvangtoeslag gaat omhoog
Langer verlof bij meerling
Beslagvrije voet wordt eenvoudiger
Hoge eisen kwaliteit kinderopvang
Aanpak schijnconstructies minimumloon

Bedrijfsvoering
Invoering fosfaatrechten voor melkveehouder
Nieuwe Wet Natuurbescherming
Beloning kleine plastic flesjes
Verbod op gratis plastic tas

ZZP
Modelovereenkomst vervangt Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
Pensioenopbouw voor ZZP’ers

Rechtspraak
Nieuwe regels faillisement
Meldplicht bij diefstal, verlies of misbruik persoonsgegevens
Meldplicht ernstige ICT-inbreuken
Digitalisering en vereenvoudiging rechtspraak
Collectief schade verhalen wordt eenvoudiger
Digitalisering en vereenvoudiging rechtspraak
Vergoeding voor affectieschade bij ongeval
Zelf camerabeelden strafbare feiten op internet plaatsen wordt mogelijk

Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Overzicht van de belangrijkste onderwerpen uit de begroting van het ministerie van SZW voor 2016

Pensioen
Versnelde verhoging AOW-leeftijd
Nieuwe regels voor pensioenen uit Duitsland
Bescherming pensioenopbouw, voortzetting vrijwillige deelname

8. Sanctie bij aflossingsachterstand eigenwoningschuld? Verruiming op komst

Voor de eigenwoningschuld geldt sinds 2013 een annuïtaire aflossingseis. In bepaalde gevallen, zoals bij betalingsachterstanden, mag hiervan tijdelijk worden afgeweken.
Indien de aflossingsachterstand niet binnen de hiervoor geldende termijnen wordt ingehaald, gaat de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt, over naar box 3.
Is deze overgang permanent? Ook als later wel weer aan de voorwaarden van een eigenwoningschuld wordt voldaan? En hoe zit dit in 2016?
De permanente overgang naar box 3 vindt het kabinet onwenselijk. Daarom wordt dit in het wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2016 ongedaan gemaakt.

Uit de memorie van toelichting:
“Deze sanctie is naar het oordeel van het kabinet te stringent. Zo krijgen personen die met een dusdanige betalingsachterstand te kampen hebben dat ook na aanpassing van de annuïteit het niet gelukt is binnen de regeling te blijven nimmer de mogelijkheid tot herkansing. Dit terwijl het zeer wel denkbaar is dat deze personen in latere jaren door gewijzigde financiële omstandigheden of een stringenter financieel beheer wel weer in staat zijn om aan de financiële en fiscale verplichtingen te voldoen. Gedacht kan worden aan iemand die door baanverlies in de problemen is gekomen, maar later door verkrijging van een nieuwe baan weer financiële ruimte krijgt om aan de (fiscale) voorwaarden van een eigenwoningschuld te voldoen. Daarnaast kunnen personen met de sanctie te maken krijgen bij wie vanwege een onbedoelde fout in de berekening of betaling van de
aflossingen een (fiscale) aflossingsachterstand is ontstaan. Ook in die gevallen acht het kabinet voornoemde sanctie te strikt. Daarom wordt voorgesteld voornoemde sanctie te verzachten. Het verzachten van de sanctie houdt in dat de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt nog steeds overgaat naar box 3, maar dat die overgang niet langer permanent hoeft te zijn, waardoor er (eventueel) slechts tijdelijk geen recht meer bestaat op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling. De schuld die is overgegaan naar box 3 of een nieuwe, opvolgende schuld kan hierdoor op enig moment weer wel tot de eigenwoningschuld gerekend worden als voor deze bestaande of nieuwe schuld (weer) aan de eisen voor het aanmerken als eigenwoningschuld is voldaan (volledig en ten minste annuïtair aflossen binnen 360 maanden).”

7. Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning. Waarom pas per 1 januari 2017?

Waarom gaat de voorgestelde structurele verruiming van de schenkingsvrijstelling eigen woning pas in 2017 in en niet per 2016?
Volgens staatssecretaris Wiebes (Financiën) is de nog resterende implementatietermijn voor invoering per 2016 te kort om het aangifteprogramma en de aangifteproducten van de Belastingdienst aan te passen. Verder is pas vanaf 2017 de benodigde budgettaire dekking van € 90 miljoen beschikbaar.

6. Verbreken van een fiscale btw-eenheid

Wat is het tijdstip van verbreking van een fiscale eenheid?
Is dat de datum waarop de Belastingdienst wordt verzocht de fiscale eenheid te verbreken?
of is dat de datum waarop de Inspecteur het verzoek inwilligt?
de Hoge Raad heeft hierover op 16 september 2015 duidelijkheid verschaft. De datum waarop het verzoek wordt gedaan is beslissend.
(Uitspraak, 16 oktober 2015, nr. 14/01684)

5. Waarom kan aan begin van belastingjaar overleden ondernemer de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet verrekenen?

Een ondernemer is begin 2013 overleden. Hij had uit een voorgaand jaar nog niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek als bedoeld in artikel 3.76, vijfde lid Wet IB 2001.
De erfgenamen willen namens erflater de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in 2014 verrekenen.
De Inspecteur heeft de verrekening geweigerd omdat erflater in 2014 niet voldeed aan het urencriterium.
Dat is terecht, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
De wettekst is op dit punt duidelijk en er is geen sprake van strijd met doel en strekking van de wet.
(Uitspraak 10 september 2015, nr. 14/4007).

  • 1
  • 2