0. Opinie: Fiscus opent jacht op verkopende dga's

De Tweede Kamer stemde op 20 november 2015 voor het Belastingpakket 2016, waaronder het
wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2015 (Kamerstukken 34305).
Omdat het feitelijk alleen onzeker is of het wetsvoorstel Belastingplan 2016 (Kamerstukken 34302) door de Eerste Kamer zal worden aangenomen, moet in de adviespraktijk thans serieus rekening worden gehouden met een nieuwe anti-misbruikbepaling in de Invorderingswet (art. 40). Hieraan wordt bovendien terugwerkende kracht verleend tot 15 september 2015, 15.15 uur.
In bijgaande opinie van Felix Peppelenbosch wordt nader op deze voor de praktijk belangrijke nieuwe maatregel ingegaan.

Download

8. Helpdesk Belastingpakket 2016

Hebt u vragen over de maatregelen die zijn opgenomen in de door de Tweede Kamer op 20 november 2015 aangenomen wetsvoorstellen?

Felix Peppelenbosch heeft jarenlang de fiscale wetgevingsportefeuille verzorgd voor één van de grotere Tweede Kamerfracties en is zeer goed thuis in de parlementaire wetsgeschiedenis van de fiscale wetgeving.
De parlementaire wetsgeschiedenis bevat een schat aan informatie waarmee talloze vragen kunnen worden beantwoord die in de adviespraktijk leven.

Wijze Raad Fiscaal Advies is 1 van de 14 voordelen van BelastingRaadgevers.
Wilt u gebruik maken van Wijze Raad Fiscaal Advies? Download hier het formulier.

De helpdesk is gratis voor leden van BelastingRaadgevers.
Bent u nog geen lid? Dan bedraagt het tarief € 42,50 per vraag (exclusief BTW).

7. Doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Jan de Vries bereikt in 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd. Hij heeft met zijn werkgever afgesproken pas in 2018 te zullen stoppen met werken. Is Jan na zijn verjaardag in 2016 nog verzekerd voor de Ziektewet?

Antwoord
Met ingang van 1 januari 2016 blijft een werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en die doorwerkt na het bereiken van de AOW-leeftijd, 
verzekerd voor de ZW. Hiervoor hoeven werkgevers geen premies te betalen. UWV betaalt in dit geval ziekengeld en verhaalt dit op de werkgevers. 
(Handboek loonheffingen 2016)

6. Tweede Kamer akkoord met wet uitvoering Common Reporting Standard / overzicht maatregelen in één oogopslag

Dit op 15 september 2015 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel regelt de implementatie in nationale wetgeving van Richtlijn 2014/107/EU en van de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS).
Implementatie vindt plaats in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en daarop gebaseerde regelgeving.
Financiële instellingen zullen worden verplicht bepaalde financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld saldi van door in het buitenland wonende personen aangehouden bankrekeningen, te verstrekken aan de Belastingdienst.
De Belastingdienst wisselt deze gegevens vervolgens uit met de (lid)staat waar de houder van de rekening woont.
Bij het vaststellen of sprake is van een rekening waarover moet worden gerapporteerd, worden financiële instellingen verplicht om de in de CRS en Richtlijn 2014/107/EU voorgeschreven identificatievoorschriften toe te passen.
Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2016 in werking zal treden.
De eerste gegevensuitwisseling zal plaatsvinden in 2017 met betrekking tot gegevens over het kalenderjaar 2016.

het wetsvoorstel is op 18 november 2015 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen.

5. Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Uitkeringen Artikel 2-fonds voor Joodse oorlogsslachtoffers / overzicht maatregelen in één oogopslag

In dit op 15 september bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel wordt geregeld dat uitkeringen uit het zogenoemde Artikel 2-Fonds worden vrijgesteld van belastingen. De uitkeringen uit het Duitse Artikel 2-Fonds zijn gebaseerd op een compensatieregeling voor Joodse oorlogsslachtoffers.
De uitkering bedraagt € 320 per maand. Er zijn 2.500 uitkeringsgerechtigden in Nederland.

Artikel 2-uitkering en belastingheffing
De Artikel 2-uitkeringen behoren tot het inkomen in box 1. Dat heeft naast fiscale gevolgen ook mogelijk effect op het recht op toeslagen. Het kabinet wil dat beëindigen door de uitkeringen uit het Artikel 2-Fonds vrij te stellen.
Deze vrijstelling was al lange tijd een breed gedragen wens van de politiek. Maar vrijstelling bleek vanuit juridisch oogpunt niet zo eenvoudig. Het kabinet hakt nu de knoop door, ook omdat de uitkeringsgerechtigden een hoge leeftijd hebben.

Bij dit wetsvoorstel zijn geen wijzigingsnota's ingediend.

het wetsvoorstel is op 18 november 2015 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen.

  • 1
  • 2