0. Wijze Raad Actueel Eindejaarstips 2015

Op de website van BelastingRaadgevers kunt u gratis de cliëntennieuwsbrief downloaden, het laatste nummer van 2015.
Het betreft Wijze Raad Actueel Eindejaarstips.
Download

8. Eigenaar zonnepanelen deed btw-teruggaafverzoek te laat 


X heeft zonnepanelen op zijn dak laten monteren.
Naar aanleiding van het zogenaamde Fuchs-arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) van 20 juni 2013 (nr. C-219/12, ECLI:EU:C:2013:413) heeft X zich bij de Belastingdienst aangemeld als ondernemer voor de omzetbelasting. Vervolgens heeft hij de hem in rekening gebrachte btw teruggevraagd. Dat deed hij echter niet binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn gemonteerd. 
Het verzoek werd daarom wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. 
Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is dat terecht. 
De termijn van drie maanden is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel. En volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EU mogen lidstaten formele eisen stellen aan de aftrek van voorbelasting.

7. Binnenkort extra info Deutsche Rentenversicherung op belastingdienst.nl


Er blijkt bij belanghebbenden onduidelijkheid te bestaan over de belastbaarheid van tegemoetkomingen die de Deutsche Rentenversicherung verstrekt. De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe dat er binnenkort informatie op de website van de Belastingdienst staat om die onduidelijkheid weg te nemen.
 
In de brieven die de Belastingdienst verstuurde over het invullen van de Duitse uitkeringen in de Nederlandse belastingaangifte is niet expliciet gewezen op het vermelden van de Duitse tegemoetkoming als periodieke uitkering. Het blijkt echter dat betrokkenen dit anders kunnen opvatten.

Op de internetsite van de Belastingdienst zal daarom op korte termijn aanvullende informatie worden opgenomen.

6. Belastingdienst: Vaarwel blauwe envelop: uitzonderingen voor sommige groepen

De Belastingdienst krijgt vragen of het verdwijnen van de blauwe envelop voor iedereen geldt. Voor sommige groepen geldt nog een uitzondering.
De volgende mensen ontvangen hun post nog niet in de berichtenbox maar via de postbode:
- kinderen jonger dan 14 jaar
- nabestaanden die belastingzaken moeten regelen voor een overledene
- mensen die in het buitenland wonen
- personen die onder bewind, mentorschap of curatele zijn gesteld
- mensen voor wie een curator is aangesteld omdat zij failliet zijn verklaard
- personen voor wie een bewindvoerder is aangesteld, omdat zij in een schuldsaneringstraject zitten
- leden van diplomatieke vertegenwoordigingen met bepaalde fiscale privileges

5. Beoordeling van bepaalde pensioenverlagingen stopt: de gevolgen


Hebt u klanten die hun pensioen in eigen beheer hebben verzekerd? De Belastingdienst stopt per 31 december 2015 met het beoordelen van verlagingen van pensioenuitkeringen in eigen beheer die vóór
1 januari 2013 zijn ingegaan.
Als u tussen nu en 31 december nog een beoordelingsverzoek wilt indienen, heeft dit gevolgen.

Wat moet u doen?


Vanaf 1 januari 2013 kan uw klant, onder bepaalde voorwaarden, zijn pensioen dat hij in eigen beheer heeft verzekerd, verlagen op het moment dat deze pensioenen worden uitgekeerd, zonder dat het gehele pensioen door de verlaging belast wordt (art. 19b Wet LB).

Deze voorgenomen verlaging kan hij vooraf laten toetsen door de Belastingdienst. Deze goedkeuring vooraf is geen vereiste. Het geeft uw klant echter wel zekerheid over de fiscale gevolgen van de verlaging.
Voor deze regeling gelden een aantal voorwaarden, zie hiervoor het Besluit van 18 maart 2013.

Welke pensioenverlagingen toetst de Belastingdienst niet meer?

Het besluit van 18 maart 2013 geeft een tijdelijke mogelijkheid voor pensioenen die al vóór 1 januari 2013 waren ingegaan. Deze tijdelijke mogelijkheid vervalt op 31 december 2015: de Belastingdienst toetst deze pensioenuitkeringen dan niet meer.
Andere pensioenverlagingen blijft de Belastingdienst wél op verzoek beoordelen.

Wat betekent dit voor de behandeling van verzoeken?

Voor een beoordelingsverzoek geldt een redelijke behandeltermijn van 8 weken. Op het moment dat een verzoek bij de Belastingdienst wordt ingediend wordt de termijn voor het verlagen van het pensioen niet verlengd.
Als het beoordelingsverzoek binnen 8 weken vóór 31 december 2015 is gedaan, kan de redelijke behandeltermijn tot gevolg hebben dat de afhandeling van het verzoek plaatsvindt ná 31 december 2015.

Wat betekent dit?

Er kunnen zich de volgende situaties voordoen:

• Het verzoek wordt na 31 december 2015 toegekend en u heeft de verlaging in afwachting van het verzoek nog niet verwerkt. De verlaging van het pensioen is dan niet meer mogelijk.

• Het verzoek wordt na 31 december 2015 toegekend en u heeft de verlaging vooruitlopend op de beslissing reeds doorgevoerd. Het pensioen is dan onbelast verlaagd.

• Het verzoek wordt na 31 december 2015 afgewezen en u heeft de verlaging in afwachting van het verzoek nog niet verwerkt. U kunt het pensioen dan niet verlagen en heeft dit ook nog niet gedaan. Dit heeft geen fiscale consequenties

• Het verzoek wordt na 31 december 2015 afgewezen en u heeft de verlaging vooruitlopend op de beslissing reeds doorgevoerd. De verlaging is ten onrechte doorgevoerd. Het gevolg hiervan is dat de gehele pensioenaanspraak, dus niet alleen de verlaging, is belast.

Hebt u hierover vragen?
Bij casusspecifieke vragen neemt u contact op met de inspecteur van het belastingkantoor waaronder uw klant valt. Algemene vragen kunt u richten aan:

  • 1
  • 2