8. Goedkeuring Staatssecretaris dat boeterente wordt aangemerkt als rente van schulden voor eigen woning

In dit Besluit keurt Staatssecretaris Wiebes (Financiën) goed dat boeterente, al dan niet in het kader van rentemiddeling, niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. 
Boeterente is dan aftrekbaar als rente van schulden en wordt ook voor de beoordeling van de fiscale aflossingseis aangemerkt als rente. 
Onder boeterente wordt in dit kader verstaan de reële vergoeding die de bank in rekening brengt en die bestaat uit het renteverlies dat de bank lijdt over de nog resterende rentevastperiode bij het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een lening. Het maakt daarbij niet uit hoe de bank deze vergoeding berekent en of deze al dan niet wordt uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Bij het berekenen van de vergoeding kan de bank rekening houden met het nadeel dat de bank heeft omdat zij de boeterente als gevolg van het uitsmeren op een later moment ontvangt. 
Indien een aanslag al onherroepelijk vast staat, kan een verzoek tot ambtshalve vermindering worden ingediend als minder dan vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Het Besluit treedt in werking met ingang van 8 december 2015.
U vindt het besluit hier

7. Klijnsma stelt nieuwe regels voor overhevelen pensioen bij wisselen van baan

Staatssecretaris Klijnsma past de regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen aan. 
Dat komt omdat mensen die na 1 januari 2015 van baan zijn gewisseld of in de toekomst van baan wisselen, het pensioen dat ze bij hun oude pensioenuitvoerder hebben opgebouwd, kunnen laten overdragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe baas. In dat geval kunnen zij ook de waarde van hun pensioen overdragen dat is opgebouwd bij vorige werkgevers. De wettelijke regel dat een aanvraag tot waardeoverdracht van een pensioen binnen zes maanden moet worden gedaan, is op 1 januari 2015 vervallen.

Bijbetalingsplicht
Door de huidige lage rente en door verschil in financieringssystemen tussen pensioenuitvoerders kunnen dergelijke waardeoverdrachten nu leiden tot forse verplichte bijbetalingen door werkgevers. Die bijbetalingen zijn compensaties die voorkomen dat een deelnemer nadelen ondervindt van een waardeoverdracht. Door het vervallen van de beperkingen per 1 januari 2015 is het aantal bijbetalingen en de hoogte hiervan verder vergroot, met grote financiële gevolgen voor bedrijven.

Omdat het moeilijk verdedigbaar is dat een bedrijf door waardeoverdracht in financiële problemen komt, maar de staatssecretaris het tegelijk uitermate belangrijk vindt dat mensen hun pensioen kunnen overhevelen bij het wisselen van een baan, beperkt Klijnsma - gesteund door de Tweede Kamer - die bijbetalingen vanaf 1 januari 2015 tot maximaal € 15.000 per geval. Gaat daardoor de waardeoverdracht op dat moment niet door, dan blijft de deelnemer in de pensioenregeling van de vorige werkgever. Blijkt op een later moment dat die bijbetaling minder is dan € 15.000, dan kan de deelnemer opnieuw om waardeoverdracht vragen.

De staatssecretaris heeft een bredere herziening van het systeem van individuele waardeoverdracht aangekondigd. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2016 daarover een brief naar de Tweede Kamer te sturen. Bij die herziening zal opnieuw worden gekeken naar de werking van de regels tot beperking van de bijbetaling tot € 15.000 per geval.

6. Aflossingsachterstand hypotheek / Verhuizen hypotheekschuld naar box 3 en vice versa

De vrouw van Jan de Vries is er in 2011 vandoor gegaan met een 15 jaar jongere tennisleraar. Jan is door de advocaat van zijn ex tot op het bot uitgekleed.
Sindsdien kan Jan zijn hypothecaire verplichtingen niet meer nakomen en is zijn hypotheekschuld verhuisd naar box 3.
Jan heeft inmiddels met succes een internetbedrijf opgestart en kan daardoor zijn maandelijkse hypotheeklasten met ingang van 1 januari 2016 weer betalen.
De vraag is of de hypotheekschuld hierdoor weer verhuisd naar box 1, zodat de rente weer aftrekbaar wordt.
Het antwoord is ja, maar pas met ingang van 1 januari 2016. Thans verhuist de schuld definitief naar box 3, maar het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016 (Kamerstukken 34305) brengt hier verandering in.
De schuld verhuist weer naar box als weer aan de vereisten voor het aanmerken als eigenwoningschuld is voldaan (volledig en tenmiste annuitair aflossen binnen 360 maanden).

5. Fiscaal voordeel bij energiezuiniger maken van bedrijfspand

Als uw klant zijn pand energiezuiniger maakt met energiebesparende maatregelen, kan hij profiteren van fiscaal voordeel via de Energie Investeringsaftrek (EIA).
Met de EIA kan uw klant de fiscale winst verlagen met 41,5% van de investering voor het toepassen van energiebesparende maatregelen
Voorbeelden van maatregelen aan het bedrijfspand die in aanmerking komen voor de EIA zijn warmtepompen, warmtewisselaars, HR-glas, isolatie en ledverlichting.
Verbetert u het Energielabel van uw gebouw, dan kan het hele pakket van energiemaatregelen in aanmerking komen voor de EIA. Dan moet er wel sprake zijn van een sprong van minimaal drie labels naar label A.
Het Ministerie van Economische Zaken stimuleert met de EIA duurzaam ondernemen.
Lees meer op www.RVO.nl

3. Deponeren jaarrekening vanaf 2016 alleen nog elektronisch

Vanaf boekjaar 2016 kunnen rechtspersonen in micro- en kleinbedrijf de jaarrekening alleen nog elektronisch bij de Kamer van Koophandel deponeren.
Voor grotere rechtspersonen wordt dit verplicht in 2017 (middelgroot) of 2019 (groot).
Het elektronisch deponeren kan op twee manieren, met SBR-software of via de online service ‘Zelf Deponeren Jaarrekening’.
Voor de online service moet uw klant beschikken over een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 2.

Deponeren voor fiscaal dienstverleners
Om de jaarrekening voor uw klant elektronisch te kunnen deponeren, moet uw financiële SBR-software geschikt zijn om administraties in te richten en rapportages te maken.
SBR maakt gebruik van Digipoort, het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Om berichten via Digipoort te kunnen versturen en ontvangen, is een PKI-overheid services servercertificaat nodig.

Meer informatie
• Uitgebreide uitleg over de mogelijkheden, de verschillende bedrijfsklassen en de soort gegevens die per bedrijfsklasse in de jaarrekening moeten worden opgenomen leest u op www.kvk.nl/sbr.

  • 1
  • 2