8. Aanpassingen WW
 per 1-1-2016

Per 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW teruggebracht. En is de opbouw van WW-rechten aangepast.

Aanpassing duur WW
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken. Wordt u op 1 januari 2016 ontslagen, dan kan u nog maximaal 37 maanden WW krijgen. Krijgt u op 31 december 2015 ontslag, dan is de maximale WW-duur nog 38 maanden.

Aanpassing opbouw WW
Vanaf 1 januari 2016 wordt ook de opbouw van WW-rechten aangepast. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die u al heeft opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.

Berekening hoogte WW-uitkering
Nadat u een WW-uitkering hebt aangevraagd, stelt UWV vast hoe hoog de uitkering zal zijn. De basis daarvoor is het dagloon. Sinds 1 juli 2015 is de wijze waarop het dagloon wordt berekend veranderd. Voor het berekenen van het dagloon wordt voortaan gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat u verdiende in een periode van 12 maanden voordat u werkloos werd . Ook als dit bij verschillende werkgevers is verdiend of als het is verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.

Inkomensverrekening
Sinds 1 juli 2015 geldt de inkomensverrekening in de WW. Dat betekent dat u van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan.
De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hadden.

Passende arbeid
Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren.
De maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvingen.

Betaling WW-uitkering
Wie vanaf 1 juli 2015 recht heeft op een WW-uitkering, heeft te maken met een nieuwe betalingssystematiek. De WW-uitkering wordt niet meer per 4 weken betaald, maar per kalendermaand. De betaling van de WW-uitkering vindt plaats na afloop van de kalendermaand. Eerst moet u doorgeven wat u in een maand hebt verdiend, daarna wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld en betaalt UWV de uitkering.

Leeftijdsgrens vrijstelling sollicitatieplicht
Mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 64 jaar of ouder zijn, hoefden tot 2016 niet meer te solliciteren. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze leeftijdsgrens opgetrokken naar de AOW-gerechtigde leeftijd min 1 jaar.

7. Omzetting nettoloon in vordering was wel belast

Het hof oordeelde dat het nettoloon dat in rekening-courant werd geboekt toch was genoten en dus belast. De vordering kan niet worden afgewaardeerd. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.
B heeft zijn eenmanszaak in 2010 geruisloos ingebracht in BV X. Hij is in loondienst bij X. In 2010 is een bedrag van € 47.558 verloond, onder inhouding en afdracht van € 17.227 loonheffing. Het nettoloon is direct in rekening-courant geboekt. X leed in 2010, 2011 en 2012 verliezen. B stelt dat het nettoloon van X (€ 47.558 minus 
€ 17.227 =) € 30.331 wegens de financiële situatie van X niet is uitbetaald en niet is belast. De Inspecteur stelt dat het loon is genoten en dat de vordering een kapitaalverstrekking betreft door B aan X. Als sprake zou zijn van een tbs-vordering dan kan deze niet worden afgewaardeerd omdat X over voldoende liquide middelen beschikte.
In geschil is of B het nettoloon van de BV heeft genoten en of hij de vordering mag afwaarderen.
Het hof gaf B geen gelijk. B heeft zijn loon omgezet in een vordering. Daarmee heeft hij de beschikkingsmacht over het nettoloon gekregen. Het nettoloon is door X aan B ter beschikking gesteld en daarmee genoten als bedoeld in art. 3.146 Wet IB. Hieraan doet niet af dat de waarde van het nettoloon nihil zou zijn omdat het loon is omgezet in een vordering. De Inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een kapitaalverstrekking. Met name is niet aannemelijk gemaakt dat partijen (van aanvang aan) hebben beoogd dat de vordering niet of niet ten volle zal worden terugbetaald (vgl. HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442). B maakt volgens het hof echter niet aannemelijk dat de vordering kan worden afgewaardeerd. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep ongegrond verklaard (art. 81 Wet RO).
Hoge Raad, 11 december 2015

6. Uitbetaling voorschot toeslagen januari op 20 januari

Hebt u klanten die van Belastingdienst/Toeslagen een bericht ontvingen met dagtekening
31 december 2015 over de berekening van het voorschot toeslagen 2016?
Dan kunt u hen mededelen dat het bedrag van januari wordt betaald op 20 januari 2016 tegelijk met het voorschot van februari.

5. Witte en groene tabellen loonheffingen gepubliceerd

De witte en groene tabellen 2016 voor de loonheffingen zijn gepubliceerd op belastingdienst.nl.
Met de witte tabellen kunt u loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen over loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.
Met de groene tabellen kunt u loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen over loon uit vroegere dienstbetrekking.
Softwareleveranciers gebruiken deze tabellen om loonaangiftesoftware aan te passen.
U vindt alle tabellen 2016 via deze link.


4. Loonstrookjes en koopkracht 2016


In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Asscher (SZW) een overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2016 op basis van de Decemberraming van het CPB.
Het loonstrookje is voor veel mensen het moment waarop hun koopkracht inzichtelijk wordt.
Allereerst geeft deze brief een beeld van de loonstrookjeseffecten per 1 januari 2016. Hierin zijn de wijzigingen in het belastingplan meegenomen die in januari 2016 op het loonstrookje zichtbaar zijn en de wijzigingen die in april 2016 zichtbaar worden.
Verder komt aan bod welke wijzigingen niet te zien zijn op het loonstrookje en wat er wijzigt in de toeslagen.
Als laatste is een bijgewerkt koopkrachtbeeld weergegeven, gebaseerd op de meest recente economische raming van het CPB.
Verreweg de meeste loonstrookjes laten een positief beeld zien.
De brief van Asscher vindt u hier

 

  • 1
  • 2