8. Fiscale helpdesk BelastingRaadgevers gaat op 1 maart 2016 van start

Op 1 maart aanstaande is de fiscale helpdesk van BelastingRaadgevers operationeel.
De helpdesk staat BelastingRaadgevers bij met advisering op fiscaal terrein. Dit betreft advisering op het gebied van alle belastingwetten. Voorbeelden van fiscale aangelegenheden:
• Pensioenproblematiek DGA
• Wel of geen BV
• Auto van de zaak
• Eigen woning
• Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
• Alle overige fiscale vragen
De helpdesk wordt bemand door ervaren fiscalisten onder verantwoordelijkheid van mr. F.A. Peppelenbosch. Vragen kunnen worden gesteld per email. Voorts is er 1 keer per week een telefonisch spreekuur.
Wij houden u deze maand op de hoogte van de verdere voortgang.

7. Hoge Raad: crisisheffing heeft wettelijke grondslag

De zogenoemde crisisheffing die werd geheven in 2013 en de verlenging daarvan in 2014 heeft wettelijke grondslag in de Wet op de loonbelasting 1964. De crisisheffing is niet in strijd met het EVRM en het IVBPR. Dat oordeelde de Hoge Raad op 29 januari 2016 in twee zaken.
In deze zaken hebben werkgevers van werknemers met een loon hoger dan € 150.000, over dat loon boven de € 150.000, 16% pseudo-eindheffing hoog loon, ook wel crisisheffing genoemd, afgedragen.
De werkgevers vinden dat het artikel waarin de crisisheffing in de Wet op de Loonbelasting (Wet LB) wordt geregeld in strijd is met het systeem van de Wet LB. De Hoge Raad volgt de werkgevers daarin niet. De crisisheffing is ook niet discriminerend in de zin van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM, art. 14) en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR, art. 26). De keuze van de wetgever om de werkgevers van werknemers met een loon van meer dan € 150.000 te belasten met een extra heffing valt binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever heeft.

6. Bij WOZ uitgaan van verkoopwaarde woning bij koopovereenkomst

Voor vaststelling van de waarde van een woning (of een andere onroerende zaak) op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt vaak gekeken naar de koopprijs van een vergelijkbaar pand. Als tussen de datum waarop de koopovereenkomst wordt gesloten en de datum waarop de levering plaatsvindt een ruime periode ligt, rijst de vraag of de koopprijs de waarde van de woning weergeeft op het tijdstip waarop de koopovereenkomst is gesloten of het moment waarop de levering plaatsvindt. Gemeenten gaan voor de WOZ in beginsel uit van de datum van levering die uit het Kadaster blijkt. In de rechtspraak van de hoven en rechtbanken wordt deze vraag verschillend beantwoord.
In deze uitspraak van 29 januari 2016, oordeelt de Hoge Raad dat als algemene regel de koopprijs van een woning niet kan worden gelijkgesteld met de waarde van die woning op het tijdstip van levering, maar op het tijdstip van de koop. Uit overweging van uitvoerbaarheid kan in beginsel toch wel worden uitgegaan van het tijdstip van levering als aan twee voorwaarden is voldaan. De eerste is dat bij de koop een zakelijke prijs is overeengekomen. De tweede is dat niet meer dan drie maanden zijn verstreken tussen de koopovereenkomst en de levering.
Als zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan tussen het sluiten van de koopovereenkomst en het tijdstip van levering, kan van die regel worden afgeweken. In de zaak die aan de Hoge Raad was voorgelegd was voor de waardering van een woning op 1 januari 2012 gebruik gemaakt van een vergelijkbaar pand waarvan de koopovereenkomst was gesloten in juli 2011 en de levering in maart 2012 had plaatsgevonden. In de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de levering van de woning zouden de huizenprijzen zijn gedaald.

5. Belastingdienst stuurt brief over uitbreiden DigiD-machtiging

Belastingplichtigen die iemand via DigiD Machtigen hebben gemachtigd voor hun aangifte inkomstenbelasting 2014 en 2015, ontvangen deze week een brief van de Belastingdienst. Met deze brief worden zij geïnformeerd dat deze machtiging wordt uitgebreid.
Vanaf 1 februari 2016 heeft de gemachtigde ook toegang tot het lezen van berichten over de aangifte IB vanuit zijn eigen Berichtenbox in MijnOverheid. Het lezen van berichten over toeslagen was al mogelijk met een aparte machtiging.
De machtiging is bedoeld voor mensen die iemand uit hun sociale netwerk (bijvoorbeeld een familielid of vriend) willen machtigen voor hun belasting- en toeslagenzaken. Ook mensen die moeite hebben met digitalisering en hulp zoeken, kunnen hiervan gebruik maken. U kunt uw klant hierop eventueel attenderen.

4. Drukte bij BelastingTelefoon: vraag Whk-percentage op bij uw klant

'De Belastingtelefoon Intermediairs krijgt op dit moment veel telefonie over percentages voor de Werkhervattingskas (Whk). U kunt deze gegevens op verschillende manieren achterhalen.
U hebt dit percentage nodig als uw klant personeel heeft dat verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en u voor uw klant de aangifte loonheffingen doet.
Alle werkgevers hebben in november van de Belastingdienst een brief ontvangen met het nieuwe percentage Whk voor 2016. Deze brief kunt u bij uw klant opvragen.'

Kleine werkgever
Is uw klant een kleine werkgever (premieloon 2013 max. € 314.000)? Dan kunt u de cijfers voor het sectorfonds 2016 of de gedifferentieerde premies Whk 2016 ook zelf terugvinden in de 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 in tabellen 10 en 10a.

  • 1
  • 2