1. Krijgt de AOW een flexibele ingangsdatum?

50-PLUS-Kamerlid Klein stuurde de Tweede Kamer het initiatief wetsvoorstel Flexibilisering ingangsdatum AOW. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk de AOW vijf jaar eerder of later in te laten gaan dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook introduceert dit wetsvoorstel deeltijd-AOW.

Flexibele ingangsdatum
Kamerlid Klein wil ouderen de mogelijkheid bieden om zelf te kunnen besluiten wanneer men met pensioen wil gaan en of de overgang van werk naar pensioen ineens plaatsvindt of juist meer geleidelijk. En het besteedbaar inkomen in de actieve en post-actieve periode beter te spreiden. Daarom wordt met dit wetsvoorstel de mogelijkheid geïntroduceerd het ouderdomspensioen bedoeld in de Algemene Ouderdomswet (hierna: AOW) op een zelf gekozen moment in te laten gaan.
Het flexibele systeem van pensionering houdt in dat de wettelijk bepaalde pensioengerechtigde leeftijd (hierna: AOW-leeftijd) fungeert als spilleeftijd.

AOW-uitstel
Klein stelt voor de mogelijkheid van het later laten ingaan van het AOW-pensioen zo snel mogelijk te introduceren. Deze maatregel kan het langer doorwerken na de AOW-leeftijd stimuleren. Het later laten ingaan van het AOW-pensioen is mogelijk tot maximaal 5 jaar na de dag waarop men de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het later ingaan van het AOW-pensioen leidt tot een vaste verhoging van het bruto AOW-pensioen van 6,5% voor elk jaar dat het AOW-pensioen later ingaat.

AOW-vervroegen
Je kunt er ook voor kiezen het AOW-pensioen op te nemen vóór de AOW-leeftijd. Volgens het initiatiefwetsvoorstel kan dit volledig of voor een gedeelte Het AOW-pensioen kan maximaal vijf jaar eerder ingaan. Het eerder opgenomen AOW-pensioen wordt gekort. Deze korting is afhankelijk van het netto pensioen en wordt jaarlijks vastgesteld in een algemene maatregel van bestuur. Verder krijgt men in de jaren van uitkering vóór de spilleeftijd ( AOW-leeftijd) een compensatie voor de premieheffing volksverzekeringen.
Het eerder of later opnemen van het AOW-pensioen in deeltijd kan in stappen van 10% plaatsvinden. Men kan het gewenste deeltijdpercentage aangeven bij de SVB.
Het is mogelijk om een gedeeltelijk eerder ingegaan AOW-pensioen te verhogen. Ook is het mogelijk om een vanaf de AOW-leeftijd gedeeltelijk ingegaan AOW-pensioen te verhogen. Gedeeltelijk AOW-pensioen kan alleen ingaan op de dag van de maand waarop men zijn verjaardag heeft. Is men bijvoorbeeld jarig op 15 januari dan kan een deelpensioen dus ingaan op 15 februari, 15 maart, 15 april et cetera.

Commentaar
Diverse keren is voorgesteld om de ingangsdatum van de AOW flexibeler te maken. Grootste bezwaar daarbij waren de budgettaire consequenties. De AOW wordt gefinancierd op basis van het omslagstelsel. Eerder in laten gaan van de AOW leidt dus – ook bij een lagere uitkering – tot druk op de begroting. Die wordt immers van jaar tot jaar vastgesteld. Wij zijn daarom benieuwd of dit initiatief wetsvoorstel van Klein het deze keer wel haalt. De SVB is gevraagd een uitvoeringstoets te doen met betrekking tot dit wetsvoorstel. De SVB gaf aan ten minste een jaar nodig te hebben voor de implementatie van het wetsvoorstel. De door Klein voorgestelde ingangsdatum van 1 januari 2017 lijkt dus niet haalbaar.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis