1. Renseignering van banktegoeden staat aan navordering niet in de weg

Mag de Inspecteur een navorderingsaansag opleggen als iemand in zijn aangifte inkomstenbelasting de vooraf ingevulde banksaldi wijzigt.
De kernvraag hierbij is of de Inspecteur beschikt over een voor navordering vereist ‘nieuw feit’.
Hij heeft immers de beschikking over de juiste gegevens die hij van de bank heeft ontvangen.
Rechtbank Den Haag heeft beslist dat de Inspecteur wel degelijk mag navorderen in dit soort situaties.
Anders wordt namelijk miskend dat de in de aangiften verantwoorde rendementsgrondslag voor sparen en beleggen een saldobedrag is van enerzijds bezittingen (zoals de banktegoeden/beleggingsrekeningen) en anderzijds schulden. Dit betekent dat ook indien de Inspecteur kennis had genomen van de bewuste renseignementen het voor hem niet op voorhand duidelijk had hoeven zijn dat een aangifte onjuist of onvolledig is.
Rechtbank Den Haag, 22 februari 2016, nr. 15/4024