8. Zzp-special. Hoe goed luisteren Kamerleden naar zzp’ers?

Met ingang van 1 mei 2016 is de voor zzp’ers o zo belangrijke Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking getreden.
Deze hardwerkende zelfstandigen kunnen in ieder geval op een gewillig oor rekenen bij de Haagse politici. Zij vormen samen namelijk een machtige kiezersgroep en daar moeten politici natuurlijk terdege rekening mee houden.
Bijgaand is een overzicht opgenomen van de onderwerpen die de afgelopen maanden in de Tweede Kamer aan de orde zijn geweest. Het overzicht laat zien dat er breed scala aan onderwerpen is waar de Tweede Kamer en zzp’ers zich druk over maken.

Antwoorden Kamervragen over criteria schijnzelfstandigheid
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft vragen van het Tweede Kamerlid Van Weijenberg (D66) beantwoord over het bericht “Staatssecretaris Wiebes en zijn Belastingdienst hanteren verschillende criteria rond (schijn)zelfstandigheid”
Wiebes heeft hierop het volgende geantwoord:
Opdrachtgevers kunnen zelfstandigen inhuren voor bijvoorbeeld de tijdelijke vervanging van een werknemer. Dit kon al onder het regime van de VAR en dat kan ook onder de Wet DBA. Een arbeidsrelatie, ook een tijdelijke ter vervanging van iemand die in loondienst is, wordt op zijn eigen fiscale merites beoordeeld.
De beoordeling of er wel of geen dienstbetrekking aanwezig is staat los van het gegeven of het gaat om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden.
Indien een invaller hetzelfde werk doet op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als degene in loondienst die wordt vervangen, dan is er sprake van een dienstbetrekking. Onder de VAR was dat zo en dat is ook onder de Wet DBA het geval. Als de invaller hetzelfde werk doet, maar de voorwaarden en omstandigheden verschillen ten opzichte van degene die in dienstbetrekking werkte, dan kan de invaller wel degelijk buiten dienstbetrekking werken, aldus Wiebes.
19 mei 2016, DGB/2016/2140 U

Antwoorden op Kamervragen over het bericht “Zzp’er verwacht schade door nieuwe wetgeving”
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft regelmatig overleg met de Belastingdienst over de voortgang en de ontwikkelingen rond de implementatie van de Wet DBA. Daarnaast ontvangt hij berichten via verschillende kanalen over (vermeende) problemen die partijen ervaren of vrezen bij de implementatie. Dit heeft hij geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Ziengs en Aukje de Vries (beiden VVD).
Opmerkingen over verbeterpunten, vragen en klachten worden geanalyseerd en leiden als dat mogelijk is tot aanpassingen in bijvoorbeeld de communicatie. De Belastingdienst kijkt op dit moment of hij nog extra en specifiekere ondersteuning kan bieden per sector.
De Wet DBA vervangt de ongeveer tien jaar bestaande en daardoor bekende VAR-systematiek.
Een verandering van een bekende situatie, zoals de Wet DBA dat doet, roept in het begin vragen op. Dat was volgens Wiebes bij de introductie van de VAR ook zo.
Sommige vragen komen voort uit misverstanden die in de praktijk leven, andere zijn het gevolg van onduidelijkheden die men ervaart of meent te ervaren. Alle vragen en opmerkingen worden verzameld en na een analyse daarvan ontvangen de vraagstellers antwoord en worden de vragen en antwoorden gepubliceerd ten behoeve van anderen. Publicatie daarvan gebeurt op de website en de vragen en antwoorden worden ook gebruikt bij voorlichtingsbijeenkomsten en webinars, aldus Wiebes.
19 mei 2016, DGB/2016/2084 U

Kamerdebat over problemen voor zzp’ers bij kwijtschelding leenbijstand
Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 12 april 2016 over het afscheid van de blauwe envelop, is ook gesproken over de problematiek van zzp’ers en zelfstandigen die in de financiële problemen komen als leenbijstand door een gemeente wordt omgezet in een gift. Zelfstandigen die financieel in de knel zitten, kunnen van hun gemeente een lening krijgen: leenbijstand. De gemeente kan de lening achteraf deels kwijtschelden. Dit kan leiden tot terugvordering van flinke bedragen aan toeslagen. De Belastingdienst ziet de kwijtschelding namelijk als inkomen en vordert eerder uitbetaalde toeslagen terug omdat het inkomen te hoog is. Het moeten terugbetalen van toeslagen kan tot ernstige betalingsnood leiden. De kwijtschelding is namelijk 'papieren inkomen', het geld is eerder al ontvangen. Wiebes gaf aan nog dit jaar met een structurele oplossing te zullen komen. "Of dat al meteen in het Belastingplan kan, weet ik niet. Er lijkt mij echter geen bezwaar tegen om dat anders zo spoedig mogelijk daarna in een apart wetsvoorstel te regelen."
Debat Tweede Kamer, 12 april 2016

Kamerbrief over modelovereenkomsten voor zzp'ers in de zorg
Er zijn bij de Belastingdienst 262 overeenkomsten ingediend die zien op verschillende vormen van zorg (stand medio maart 2016).
Dat schrijft staatssecretaris van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.
Volgens Van Rijn zijn er thans nog 192 overeenkomsten in behandeling. Dat komt onder andere door de behandeling die aanvankelijk is aangehouden in verband met de totstandkoming van een algemene modelovereenkomst voor zogenoemde tussenkomstsituaties.
Inmiddels is de behandeling weer voortvarend ter hand genomen. Iedereen die vóór 1 februari 2016 een overeenkomst heeft voorgelegd aan de Belastingdienst, ontvangt daar uiterlijk voor de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) een oordeel over van de Belastingdienst. Dit is alleen anders als de behandelduur in overleg met de indiener is verlengd, aldus Van Rijn.
Brief Tweede Kamer, 7 april 2016, 948029-148653-MEVA

Kabinet heeft geen plannen om te tornen aan de (fiscale) positie van zzp'ers
Bij het kabinet liggen geen plannen klaar om te tornen aan de positie van zzp'ers.
Dit zei staatssecretaris Wiebes (Financiën) op 29 maart 2016 in de Tweede kamer tijdens het mondelinge vragenuur.
Wiebes was naar de Kamer geroepen omdat Tweede Kamerlid Neppérus (VVD) hem aan de tand wilde voelen over de uitspraken van de president van DNB, Klaas Knot, in het FD van 25 maart 2016 over het belastingregime voor zzp'ers.
Volgens Knot wordt het tijd om de fiscale behandeling van zzp'ers tegen het licht te houden.
Wiebes gaf echter aan dat zzp'ers een heel belangrijke en noodzakelijke rol spelen in de economie. Ze zorgen voor heel veel werkgelegenheid en ook voor heel veel ondernemerschap. Er zijn dus goede gronden voor de overheid om dat ondernemerschap op allerlei manieren te stimuleren, aldus Wiebes.
Mondelinge vragenuur, 29 maart 2016

Beantwoording Kamervragen over ‘papieren inkomen’ van zzp’ers in de bijstand
Er zijn nog steeds problemen met de kwijtschelding van leenbijstand voor zelfstandigen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en de gevolgen die dat heeft voor de toeslagen in het jaar van kwijtschelding, het zogenaamde ‘papieren inkomen’. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes (Financiën) op vragen van de Tweede Kamerleden Voortman en Grashof (beiden GroenLinks). Inmiddels heeft er overleg met gemeenten plaatsgevonden over een oplossing in de fiscaliteit waardoor de kwijtgescholden leenbijstand voor levensonderhoud het inkomenskarakter behoudt en belast blijft maar niet meer in het inkomen van de zelfstandige wordt betrokken en daardoor ook niet meetelt voor het toetsingsinkomen voor de toeslagen. Op dit moment wordt deze oplossing nog nader onderzocht. Wiebes streeft ernaar om uiterlijk eind 2016 uitsluitsel te geven.
23 maart 2016, nr. DB/2016/91

Beantwoording Kamervragen over zzp'ers in de zorg van wie de VAR-wuo is herzien in een VAR-loon
In 2013 is van 257 zorgverleners van zorg in natura de VAR-wuo herzien in een VAR-loon. In 2014 zijn er geen herzieningen bij zorgverleners geweest. In 2015 gaat het om 104 herzieningen.
Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes (Financiën) op vragen van het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66).
Wiebes geeft hierin aan dat er correcties zijn aangebracht op de aangiften inkomstenbelasting van zorgverleners van wie de VAR is herzien over het jaar 2013. Daaruit blijkt dat per 11 januari 2016 in totaal 192 aangiften 2013 zijn afgehandeld. Van deze 192 hebben er 20 niet tot een correctie geleid en 172 wel. Het gemiddelde voorgestelde correctiebedrag op het inkomen is € 14.000.
De overige aangiften 2013 en 2014 zijn nog in behandeling, aldus Wiebes.
5 februari 2016, DGB/2016/106U

7. Personeelsleningen. De racefiets van advocaat Jan Pedaal

Jan Pedaal werkt sinds 1 jaar als advocaat bij advocatenkantoor Dé Clareren en partners. In zijn vrije tijd zit Jan het liefst op zijn nog uit zijn studententijd stammende racefiets. Aangestoken door het succes van Steven Kruiswijk is Jan halverwege de Giro gezwicht voor een racefiets van 6.200 euro. Het advocatenkantoor heeft hem hiervoor een renteloze personeelslening verstrekt. Moet het rentevoordeel tot het loon van Jan worden gerekend?

Antwoord:
Nee, de nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening die een werknemer gebruikt om een (elektrische) fiets of een elektrische scooter te kopen, is in 2016 nog steeds van toepassing.

6. Aankoop (gebruikte) auto waarin voorzieningen voor rolstoelvervoer zijn aangebracht

Hebt u een klant die een (gebruikte) auto voor rolstoelvervoer heeft gekocht of gaat kopen? Dan is een deel van de aankoopsom als kosten van hulpmiddelen aftrekbaar.
Dit oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden in het volgende geval: 
X heeft een gebruikte auto gekocht die met speciale aanpassingen geschikt is gemaakt voor het vervoer van zijn echtgenote in een rolstoel. Zonder aanpassingen zou deze auto minder gekost hebben. Het Hof stelt de aanpassingskosten in goede justitie op € 6.000. Het acht aannemelijk dat de aanpassingen niet alleen voor de echtgenote bruikbaar zijn en daarom gedurende enkele jaren een niet te verwaarlozen marktwaarde behouden. Gelet hierop acht het Hof een afschrijvingstermijn van vijf jaar redelijk, zodat aan elk van deze jaren telkens € 1.200 kan worden toegerekend. 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 mei 2016, 15/00041, ECLI:NL:GHARL:2016:3820

5. Zzp’ers dupe van gebrekkige info fiscus

Zelfstandigen Bouw vindt dat zelfstandigen het slachtoffer worden van slechte voorlichting door de Belastingdienst. Volgens de vakbond die zelfstandigen in de bouw vertegenwoordigt, begrijpen veel bedrijven de nieuwe wet op de modelovereenkomst niet goed. Dat zou ertoe leiden dat zzp'ers minder worden ingehuurd.
In een brief aan staatssecretaris Wiebes (Financiën) geeft Zelfstandigen Bouw aan dat veel bedrijven in de bouw, maar ook in andere sectoren, vrezen dat ze achteraf loonheffing moeten betalen wanneer ze een zzp'er rechtstreeks inhuren. Commerciële intermediairs die geld verdienen aan de bemiddeling van zzp'ers zouden die angst voeden door onjuiste informatie te verspreiden.
Wiebes heeft nog geen reactie op de brief gegeven, maar vermoedelijk trekt er wel een Tweede Kamerlid aan de bel.

4. Btw-heffing bij het huren van een fiets bij een recreatiepark

Hebt u een klant die een recreatiepark exploiteert en die ook trapkarren, fietsen en tandems (voertuigen) verhuurt? Let dan op de btw-gevolgen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft namelijk beslist dat voor de verhuur van deze voertuigen het hoge btw-tarief van 21% van toepassing is. 
In het berechte geval bepleit de exploitant dat de vergoeding voor de huur van de voertuigen moet worden beschouwd als vergoeding voor het verlenen van toegang tot het recreatiepark, in welk geval het verlaagde tarief van 6% van toepassing zou zijn. 
De Rechtbank geeft de exploitant echter geen gelijk.
Het begrip “het verlenen van toegang tot” moet strikt worden uitgelegd, aldus de Rechtbank. De verhuur van voertuigen valt niet binnen de gebruikelijke betekenis van het begrip toegang verlenen tot. Dit geldt ook indien de verhuur van het voertuig onderdeel is van een arrangement dat mede de toegang tot spellen op het recreatiepark bevat. De gemiddelde consument ervaart de ritten met de voertuigen buiten het recreatiepark namelijk als een afzonderlijke dienst naast de andere onderdelen, aldus de Rechtbank. 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 april 2016, nr. 15/2768, ECLI:NL:RBZWB:2016:2522

  • 1
  • 2